Άρθρο 38 (Άρθρο 37 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Προσωπικό

Το προσωπικό των Υπηρεσιών που εφαρμόζουν τις διατάξεις των άρθρων 2-37 του παρόντος νόμου απαιτείται να διαθέτει την κατάλληλη κατάρτιση. Το προσωπικό αυτό υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια για κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του κατά το χειρισμό των υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

  • 19 Οκτωβρίου 2019, 19:51 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ.

    Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας τρόπος επιβολής κυρώσεων για το προσωπικό που παραβαίνει τις αρχές καθώς και μηχανισμός παραπόνων, προσβάσιμος τόσο στις αιτούσες/στους αιτούντες άσυλο, στις/στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας καθώς και στις/στους εργαζόμενες/ους στους υπόλοιπους φορείς, δεδομένου μάλιστα ότι δεν υπάρχει τρόπος αξιολόγησης (αμερόληπτης και αντικειμενικής) των εργαζομένων.