Άρθρο 80 – Αίτηση εξαίρεσης μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου

1. Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την εξαίρεση δικαστών ισχύουν αναλογικά και για τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
2. Η αίτηση εξαίρεσης επιδίδεται στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
3. Όταν ζητείται η εξαίρεση ολόκληρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή τόσων από τα μέλη του, ώστε να μην καθίσταται εφικτή η νόμιμη συγκρότηση του, η αίτηση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Ε., το δε Πειθαρχικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενέργεια του μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως.
4. Σε περίπτωση παραδοχής της αιτήσεως, αν δεν υπολείπεται επαρκής αριθμός για την ανασυγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, τότε η υπόθεση παραπέμπεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Ε. στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
5. Εργοθεραπευτής που διώκεται πειθαρχικά μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου μία φορά μόνο κατά βαθμό δικαιοδοσίας.