Άρθρο 66 – Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

1. Μέχρι την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Σωματείου «Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών», ενδεκαμελής Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου. Η θητεία της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβεί το ένα ημερολογιακό έτος από την ημεροχρονολογία διορισμού της. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να κινήσει αμέσως τις διαδικασίες ανάδειξης των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου. Παράταση της χρονικής διάρκειας της θητείας της είναι εφικτή μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας και μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου.
2. Μέχρι την ανάδειξη του πρώτου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Την ενημέρωση των οδοντοτεχνιτών σε όλη τη χώρα.
β) Τη μέριμνα για την εγγραφή όλων των οδοντοτεχνιτών στο Σύλλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
γ) Τη σύγκληση Περιφερειακών Συνελεύσεων σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα και τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησής τους και αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων.
δ) Την ενοποίηση Περιφερειακών Τμημάτων που αριθμούν λιγότερα από πενήντα μέλη και συνορεύουν γεωγραφικώς.
3. Μετά την ανάδειξη του πρώτου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή παύει να υφίσταται.
4. Τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, εφόσον εργάζονται στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δικαιούνται τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες από την υπηρεσία τους. Καθ’ όσο χρόνο είναι μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, διατηρούν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική τους ιδιότητα.
5. Τα έξοδα της μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, στις περιοδείες τους στην Περιφέρεια, για τις ανάγκες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του πρώτου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, καλύπτονται από το Σύλλογο, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.
6. Έδρα της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται η Αθήνα.
7. Δεν επιτρέπεται η χρήση της επωνυμίας «Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών» από άλλο νομικό πρόσωπο.

 • ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓ. ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

  – Αντικαθίσταται η φράση του άρθρου 66 παρ. 1:

  «Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών»

  Με τη φράση:

  «Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών»

  – Προστίθεται υποπαράγραφος ε στο τέλος της παρ.2 στο άρθρο 66:

  «ε) Τη σύσταση περιφερειακών τμημάτων στις έδρες των Νομών που αριθμούν πάνω από πενήντα μέλη.»