Άρθρο 41 – Ακίνητα Υπουργείου Υγείας

1. Το άρθρο 39 του ν. 3370/2005 (Α΄ 176) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας και των Δ.Υ.Πε., σε Δημόσιες Υπηρεσίες και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας. Η παραχώρηση της χρήσης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, εφόσον δεν αντίκειται σε απαγορευτικούς όρους διαθήκης ή πράξης δωρεάς ή στις διατάξεις του ν. 4182/2013 (Α΄ 185). Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας των Δ.Υ.Πε. απαιτείται και απόφαση του οργάνου Διοίκησης αυτών. Με την απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης και οι υποχρεώσεις του φορέα προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση».
2. Ακίνητα ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, υπόλοιπα στεγαστικών προγραμμάτων, η διαχείριση – αξιοποίηση των οποίων ανήκε μέχρι τις 30-6-2012 στο πρώην Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τελούν στο εξής υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναγράφονται οι λέξεις «ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών», «ο Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας», «ο Υπουργός Κοινωνικής Περιθάλψεως», «ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» στο εφεξής εννοείται ο Αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η διαχείριση – αξιοποίηση των ως άνω ακινήτων πραγματοποιείται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου Κοινωνικής Κατοικίας και Αξιοποίησης της Περιουσίας.»

  • 15 Μαΐου 2016, 11:21 | ΠΑΝΟΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ

    συζητάμε για παραχώρηση ακινήτων την ώρα που μπορούν να αξιοποιηθούν για στέγαση υπηρεσιών ώστε να εξοικονομηθούν ενοίκια! Η 3η-4η ΥΠΕ στεγάζονται με παχυλό ενοίκιο στην Αριστοτέλους Θεσσαλονικη ενώ το πρώην ΛΟΙΜΩΔΩΝ και το Νοσοκομείο Αφροδισιων κα Δερματικών Νόσων διαθέτει πλήθος αχρησιμοποίητων γραφείων!