Άρθρο 71 – Εγγραφή – Συνδρομή

1. Κάθε εργοθεραπευτής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Περιφερειακό Τμήμα της περιοχής όπου ασκεί ή πρόκειται να ασκήσει το επάγγελμά του. Η αίτηση εγγραφής συνοδεύεται από δύο φωτογραφίες του αιτούντος και αντίγραφο του πτυχίου ημεδαπής ή αλλοδαπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί ισοτιμίας του διατάξεις. Κάθε εργοθεραπευτής εγγράφεται σε ένα μόνο Περιφερειακό Τμήμα. Για κάθε εγγραφή τηρείται ατομικός φάκελος στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα. Για την εγγραφή απαιτείται η καταβολή εφάπαξ ποσού, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Ε..
2. Κάθε εργοθεραπευτής υποχρεούται έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε χρόνου να υποβάλει στο Περιφερειακό Τμήμα στο οποίο ανήκει δήλωση με τα εξής στοιχεία: όνομα, επώνυμο, όνομα και επώνυμο πατέρα, όνομα και επώνυμο μητέρας, τόπο και ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας. Το έντυπο της δήλωσης αποστέλλεται σε όλα τα μέλη από το Περιφερειακό Τμήμα στο οποίο ανήκουν ή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μπορεί με απόφασή του να τροποποιήσει τη μορφή της δήλωσης. Η δήλωση καταχωρείται στο μητρώο του Περιφερειακού Τμήματος και τον ατομικό φάκελο του εργοθεραπευτή. Η ετήσια εισφορά κάθε εργοθεραπευτή στο Σύλλογο ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και καταβάλλεται με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν τα ποσά της ετήσιας εισφοράς και της εγγραφής. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατόν να αποφασίζει την πλήρη απαλλαγή τους από την καταβολή ετήσιας εισφοράς.
3. Τα ποσά της ετήσιας εισφοράς και της εγγραφής μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των Αντιπροσώπων.
4. Εντός μηνός από την εγγραφή μελών στα Περιφερειακά Τμήματα, τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειακών Τμημάτων υποχρεούνται να αποστείλουν αντίγραφα των δικαιολογητικών των μελών αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για την τήρηση του ενιαίου μητρώου μελών του Συλλόγου.
5. Σε κάθε εργοθεραπευτή που υποβάλλει εμπρόθεσμα τη δήλωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και καταβάλλει την ετήσια συνδρομή χορηγείται δελτίο ταυτότητας, που φέρει και τη φωτογραφία του, το οποίο ισχύει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Το δελτίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα του Περιφερειακού Τμήματος και τον κάτοχό του και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Περιφερειακού Τμήματος. Η ισχύς του ανανεώνεται κάθε χρόνο. Η υποβολή εκπρόθεσμης ή ανειλικρινούς δήλωσης αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
6. Το ήμισυ των εισφορών των τακτικών μελών αποδίδεται υποχρεωτικά, έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους, από τα Περιφερειακά Τμήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Η ευθύνη για την έγκαιρη καταβολή βαρύνει αποκλειστικά τον Πρόεδρο και τον Ταμία κάθε Περιφερειακού Τμήματος. Το ποσοστό των εισφορών που τα Περιφερειακά Τμήματα αποδίδουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επικυρώνεται από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων.
7. Κάθε εργοθεραπευτής υποχρεούται να αναρτά στην είσοδο του εργαστηρίου του την ένδειξη «Νόμιμο Εργαστήριο Εργοθεραπείας», η οποία θα χορηγείται από το Σύλλογο και θα συνοδεύεται από τον αριθμό και την ημεροχρονολογία της εγκριτικής απόφασης εγγραφής του στο Σύλλογο.

  • Στο άρθρο 71 παρ. 1 ορίζεται, ότι το εφάπαξ ποσό της εγγραφής καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΠΣΕ. Ομοίως στην παράγραφο 2 του άρθρου 71 ορίζεται, ότι το ποσό της ετήσιας εισφοράς ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Περαιτέρω, στην παράγραφο 3 ορίζεται, ότι τα ως άνω ποσά δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, λαμβανομένη με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των Αντιπροσώπων.
    Εν προκειμένω, κατά το μέρος που τα ποσά της εγγραφής και της συνδρομής δεν προσδιορίζονται νομοθετικώς, αλλά παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ., δημιουργείται το εξής ζήτημα. Δυνάμει των ρυθμίσεων του άρθρου 83 του νομοσχεδίου ορίζεται Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (ΠΔΕ), με κύριο έργο την εγγραφή των μελών. Ωστόσο, η ΠΔΕ δεν φαίνεται να εξουσιοδοτείται ρητώς για τον προσδιορισμό των ποσών εγγραφής και ετήσιας συνδρομής, αρμοδιότητα που απονέμεται ρητώς μόνον στο Δ.Σ. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τον προσδιορισμό των ως άνω ποσών για την πρώτη εφαρμογή του Νόμου.
    Ως εκ τούτου, προτείνουμε τον δια Νόμου προσδιορισμό του εφάπαξ ποσού της εγγραφής στα 30 ευρώ και του ποσού της ετήσιας συνδρομής στα 50 ευρώ, διατηρουμένης ως έχει της αρμοδιότητας της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων να αναπροσαρμόζει τα ως άνω ποσά.
    Με τον τρόπο αυτό δίδεται μια σαφής λύση εις ένα διαφαινόμενο αδιέξοδο κατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου.