Άρθρο 07 – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

1. Σε κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) συστήνεται τετραμελής Τομεακή Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Η Τομεακή Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ελέγχει και παρακολουθεί στην περιοχή ευθύνης του Το.Ψ.Υ. την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και την καλή λειτουργία των Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.).
2. Η Τομεακή Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας:
α) Δέχεται παράπονα, αναφορές και καταγγελίες, πραγματοποιεί τακτικές και έκτακτες επισκέψεις στις Μ.Ψ.Υ. του Το.Ψ.Υ., διεξάγει αυτεπάγγελτες έρευνες σε Μ.Ψ.Υ. του Το.Ψ.Υ. και γενικά ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τις οικογένειές τους για τα δικαιώματά τους και την τοπική κοινωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και το σεβασμό τους.
β) Παρακολουθεί την τήρηση των διαδικασιών και των προθεσμιών των διατάξεων των Νόμων περί ακούσιας νοσηλείας και επιλαμβάνεται θεμάτων προστασίας των νοσηλευομένων από κατάχρηση μέτρων περιορισμού.
γ) Διασφαλίζει την τήρηση της διαδικασίας έκφρασης παραπόνων και καταγγελιών.
3. Τα μέλη της Τομεακής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ορίζονται για μια πενταετία και απαρτίζονται από έναν ψυχίατρο με τον αναπληρωτή του, έναν κοινωνικό λειτουργό με τον αναπληρωτή του, έναν νομικό με τον αναπληρωτή του και έναν εκπρόσωπο ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας με αναπληρωτή του έναν εκπρόσωπο δευτεροβάθμιου οργάνου συλλόγων οικογενειών ή αδελφών. Τα μέλη της επιτροπής δεν συμμετέχουν σε άλλα όργανα του παρόντος νόμου.
4. Η Τομεακή Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας διασυνδέεται με την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές παρά τω Υπουργείω Υγείας, την οποία ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα και στην οποία υποβάλλει ετήσια έκθεση. Επίσης, υποβάλλει ετήσια έκθεση στην Τομεακή Επιστημονική Επιτροπή, στο Περιφερειακό Τομεακό Συμβούλιο, στο Διοικητή της Υ.Πε και στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται τα μέλη των Τομεακών Επιτροπών Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, η έδρα τους, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας τους, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 • 23 Μαΐου 2016, 12:45 | Δημήτριος Γεεωργιάδης

  να προστεθεί και παιδοψυχίατρος και να ασχολείται και με τα δικαιώματα παιδιών και εφήβων

 • 23 Μαΐου 2016, 12:22 | Δημήτριος Γεεωργιάδης

  Η επιτροπή να είναι πενταμελής, να προστεθεί και παιδοψυχίατρος και να ασχολείται και με τα δικαιώματα παιδιών και εφήβων.
  επίσης αρκεί μια επιτροπή ανά περιφερειακό συμβούλιο.

 • 3. Στο άρθρο 7:
  α) η παρ. 1 να τροποποιηθεί ως εξής (βλ. έντονη γραμματοσειρά):
  «Σε κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) συστήνεται πενταμελής Τομεακή Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας».
  β) η παρ. 3 να τροποποιηθεί ως εξής:
  «Τα μέλη της Τομεακής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ορίζονται για μια πενταετία και απαρτίζονται από έναν ψυχίατρο με τον αναπληρωτή του, έναν κοινωνικό λειτουργό με τον αναπληρωτή του, έναν νομικό με τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας με αναπληρωτή του έναν εκπρόσωπο δευτεροβάθμιου οργάνου συλλόγων οικογενειών ή αδελφών και έναν εκπρόσωπο της Ε.Σ.Α.μεΑ με τον αναπληρωτή του. Μέχρι τη σύσταση της Ομοσπονδίας, έναν (1) εκπρόσωπο των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Λ.Υ.Ψ.Υ.).
  Τα μέλη της Τομεακής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας που εκπροσωπούν την Ομοσπονδία ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τους συλλόγους και τις ενώσεις ασθενών, τα δευτεροβάθμια όργανα συλλόγων οικογενειών ή αδελφών και την Ε.Σ.Α.μεΑ καθώς και οι αναπληρωτές τους προτείνονται από τα αντίστοιχα συλλογικά όργανα.
  Τα μέλη της επιτροπής δεν συμμετέχουν σε άλλα όργανα του παρόντος νόμου».

 • 23 Μαΐου 2016, 09:19 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛ

  Θεωρώ ότι στην παράγραφο 3 , θα πρέπει να προστεθούν οι ειδικότητες του Ψυχολόγου καθώς και του Νομικού

 • 16 Μαΐου 2016, 11:44 | Ελένη Π.

  Καθώς η επιλογή και λήψη καταχρηστικών περιοριστικών μέτρων στους ψυχικά ασθενείς ανήκει στους ψυχιάτρους ως επί το πλείστον, αλλά και οι επιλογές της ακούσιας νοσηλείας,εικάζει κανείς ότι οι επιτροπές αυτές χρειάζεται να αφαιρέσουν αρμοδιότητες και εξουσίες από αυτή την επιστημονική ομάδα ενώ αντίθετα να επιδώσουν αρμοδιότητες σε άλλους επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται πιο κοντά επιστημονικά στην κοινότητα και τις τοπικές κοινωνίες: πχ στην επιτροπή να βρίσκεται ένας μόνο ψυχίατρος με αναπληρωτή έναν κοινωνικό- κλινικό ψυχολόγο ,ένας κοινωνικός -κλινικός ψυχολόγος με αναπληρωτή εναν κοινωνικό λειτουργό,ένας νομικός και ένας αντιπρόσωπος των ληπτών υπηρεσιών ή εναλλακτικά ένας ψυχίατρος με αναπληρωτή έναν νοσηλευτή της πρωτοβάθμιας φροντίδας, ένας κοινωνικός-κλινικός ψυχολόγος με αναπληρωτή κοινωνικό λειτουργό και γενικότερα μια διεπιστημονική τομεακή ομάδα που θα ελέγχεται και θα ελέγχει.
  Επίσης η θητεία αυτής της επιτροπής να είναι διετής ενώ το έργο και η αποτελεσματικότητα του να απολογίζεται στην κεντρική επιτροπή του υπουργείου υγείας ενώ τα παραγόμενα αποτελέσματα να δημοσιεύονται στην διαύγεια.