Άρθρο 56 – Πειθαρχικά Συμβούλια

1. Τα Πειθαρχικά όργανα είναι: α) το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο στην έδρα κάθε Περιφερειακού Τμήματος, αρμόδιο σε πρώτο βαθμό για τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του οικείου Περιφερειακού Τμήματος και β) το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, με έδρα την Αθήνα.
2. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι πενταμελές, με ισάριθμους αναπληρωματικούς, και συγκροτείται από οδοντοτεχνίτες, μέλη του οικείου Περιφερειακού τμήματος, που κληρώνονται δημόσια εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε δεύτερου έτους, στην έδρα του Περιφερειακού Τμήματος, με ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής. Η θητεία των μελών είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επομένου της κλήρωσης έτους. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί το μέλος με τα περισσότερα έτη άσκησης του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη.
3. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από πέντε (5) μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά, από τα οποία ένας Εφέτης Πολιτικών Δικαστηρίων, με τον αναπληρωτή του, και τέσσερα (4) μέλη του Π.Σ.Ο., με τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη του Π.Σ.Ο. και οι αναπληρωτές τους κληρώνονται δημόσια εντός του μηνός Νοεμβρίου κάθε δεύτερου έτους από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου από κατάλογο δεκαπλασίου του προς κλήρωση αριθμού, ο οποίος συντάσσεται με απόφασή του. Υποψήφια μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να είναι οδοντοτεχνίτες με δεκαετή τουλάχιστον συνεχή άσκηση του επαγγέλματος. Ο Εφέτης, ο οποίος είναι και ο Πρόεδρος του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς και ο αναπληρωτής του ορίζονται επίσης εντός του μηνός Νοεμβρίου κάθε διετίας. Η θητεία των μελών του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Ο., ο οποίος τηρεί τα πρακτικά της συνεδρίασης. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει σε δεύτερο βαθμό τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του Π.Σ.Ο. μετά από παραπομπή ή έφεση. Επίσης είναι αρμόδιο για την εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Ο. και των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Συμβουλίων. Στην περίπτωση αυτή δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Οι αποφάσεις του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

  • ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓ. ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

    – Αντικαθίσταται το κείμενο του άρθρου 56 παρ.2:

    «…είναι πενταμελές, με ισάριθμους αναπληρωματικούς, και συγκροτείται από οδοντοτεχνίτες, μέλη του οικείου Περιφερειακού τμήματος, που κληρώνονται δημόσια εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε δεύτερου έτους, στην έδρα του Περιφερειακού Τμήματος, με ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής. Η θητεία των μελών είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επομένου της κλήρωσης έτους. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί το μέλος με τα περισσότερα έτη άσκησης του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη.»

    Με το κείμενο:

    «…συγκροτείται από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής κάθε περιφερειακού τμήματος. Η θητεία των μελών είναι ίση με την θητεία της Διοικούσας Επιτροπής. Καθήκοντα προέδρου ασκεί ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής.»