Άρθρο 77 – Πειθαρχικές ποινές

Οι ποινές που επιβάλλονται για τα προβλεπόμενα από τα προηγούμενα άρθρα πειθαρχικά παραπτώματα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο και το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι οι ακόλουθες:
α) επίπληξη.
β) πρόστιμο. Το πρόστιμο καταβάλλεται στο Περιφερειακό Τμήμα στο οποίο ανήκει ο εργοθεραπευτής και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
γ) προσωρινή διαγραφή από μέλος προσωρινή παύση εξάσκησης του επαγγέλματος του εργοθεραπευτή, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες.
δ) οριστική διαγραφή και οριστική παύση εξάσκησης του επαγγέλματος, εφόσον ο εργοθεραπευτής είτε τιμωρηθεί εντός τριετίας από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με δύο τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές προσωρινής παύσης εξασκήσεως του επαγγέλματος, είτε καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κακούργημα, είτε καταδικασθεί με δύο τουλάχιστον αποφάσεις για πλημμέλημα κατά την άσκηση ή με αφορμή την άσκηση του επαγγέλματός του.
Οι ποινές της επίπληξης και του προστίμου μπορεί να επιβληθούν και σωρευτικά.