Άρθρο 30 – Αρμοδιότητα έγκρισης /χορήγησης αδειών στους ιατρούς ΕΣΥ

Η παράγραφος 2 του άρθρου 48 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρμόδιος για έγκριση και τη χορήγηση στους ιατρούς Ε.Σ.Υ: 1) της κανονικής άδειας απουσίας χωρίς αποδοχές μέχρι τριάντα (30) ημέρες συνολικά εντός του ημερολογιακού έτους και 2) της άδειας απασχόλησης εκτός ωραρίου, είναι ο Διοικητής της οικείας Υ.Πε ή ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΑΒ».