Άρθρο 08

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4052/ 2012 (Α΄41), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.4272/2014 (Α΄145) και ισχύει, απαλείφεται η φράση «που υπηρετεί» .
2. Η παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4052/ 2012 (Α΄41), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.4272/2014 (Α΄145) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας κατόπιν εισήγησης του διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας, οι θέσεις του ιατρικού προσωπικού στα καταργούμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μεταφέρονται στο Ψυχιατρικό Τμήμα του Ψυχιατρικού Τομέα του νοσοκομείου υποδοχής ή στο αντίστοιχο Κέντρο Ψυχικής Υγείας με τις λοιπές αποκεντρωμένες μονάδες ψυχικής υγείας που υπάγονται σε αυτό. Με όμοια απόφαση, μετά από εισήγηση του διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας, οι ως άνω μεταφερόμενες θέσεις καλύπτονται από το προσωπικό που ήδη υπηρετεί, με την ίδια εργασιακή σχέση, θέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που κατείχαν στο καταργούμενο νομικό πρόσωπο.»
3. Η παρ.4 του άρθρου 31 του ν. 4052/ 2012 (Α΄41), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.4272/2014 (Α΄145) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας κατόπιν εισήγησης του διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας, οι θέσεις του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού στα καταργούμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μεταφέρονται στο νοσοκομείο υποδοχής ή στο αντίστοιχο Κέντρο Ψυχικής Υγείας με τις λοιπές αποκεντρωμένες μονάδες ψυχικής υγείας που υπάγονται σε αυτό. Με όμοια απόφαση, μετά από εισήγηση του διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας, οι ως άνω μεταφερόμενες θέσεις καλύπτονται από το προσωπικό που ήδη υπηρετεί, με την ίδια εργασιακή σχέση, θέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που κατείχαν στο καταργούμενο νομικό πρόσωπο.»

 • 23 Μαΐου 2016, 12:01 | Δημήτριος Γεεωργιάδης

  δεδομένου ότι πολλοί εργαζόμενοι, κυρίως διοικητικοί και νοσηλευτές,προσληφθέντες με το Ψυχαργώς και μετακινημένοι από καταργηθέντα ΝΠΔΔ σε Γενικά Νοσοκομεία (πχ παιδοψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής) απασχολούνται σε αλλάτρια (πλην Ψυχικής Υγείας Τμήματα) και παρά τις εγκυκλίου ς του Υπουργού Α. Ξανθού και του ΓΓ Π. Γιαννουλάτου, δεν επιστρέφουν στις μονάδες Ψ.Υ.
  Προτείνω να προστεθεί στο τέλος του ως άνω άρθρου παρ. 4 ότι:
  » όλοι οι προσληφθέντες με το Ψυχαργώς ή προερχόμενοι απο καταργηθέντα ΝΠΔΔ, μετακινούνται αποκλειστικά μόνον σε ΜΨΥ και κατόπιν εισηγήσεως των Επιστημονικών Τομεακών Επιτροπών και των Περιφερειακών Τομεακών Συμβουλίων, του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου, στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται.

 • Το θέμα είναι στην σχεδιαζόμενη νέα ΠΦΥ, τι θέση θα έχουν τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας (και τα αντίστοιχα Κέντρα Παιδοψυχικής Υγείας), παλιά ή καινούργια που θα ιδρυθούν. Ομοίως οι ιδιώτες ψυχίατροι και παιδοψυχίατροι της ΠΦΥ.
  Το έργο ενός Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας (ΠΦΨΥ) είναι πολύπλευρο:
  – τομεοποίηση των υπηρεσιών ψυχικής Υγείας,
  – πρόληψη και αγωγή ψυχικής Υγείας απευθείας στην Κοινότητα,
  – θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχικά νοσούντων και παρακολούθηση αυτών, με κύριο μέλημα την αποφυγή υποτροπών και χρονιότητας,
  – ενίσχυση του υποστηρικτικού περιβάλλοντος των ασθενών (οικογένεια, κοινωνικό – επαγγελματικό περιβάλλον) με στόχο την αποφυγή του Κοινωνικού Αποκλεισμού,
  – ενίσχυση των προγραμμάτων Αποασυλοποίησης και Επανένταξης.
  Πέρα από το νέο Οργανόγραμμα και τις αρμοδιότητες που ορίζονται, δεν είναι σαφές πως θα λειτουργήσουν οι ήδη υπάρχουσες Δομές και αν προβλέπεται επέκταση – ανάπτυξη τους.
  Ο ψυχικά ασθενής δεν μπορεί να ενταχθεί στο προβλεπόμενο δίκτυο ΠΦΥ με τα Ιατρεία της Γειτονιάς, αν σε αυτά δεν συμμετέχει επαγγελματίας Ψυχικής Υγείας.