Άρθρο 34 – Αποσπάσεις συζύγων επικουρικών ιατρών αγόνων/νησιωτικών/προβληματικών/απομακρυσμένων περιοχών

1. Το πέμπτο εδάφιο της υποπαραγράφου γ της παρ. 2 του άρθρου 3580/2007 (Α΄134), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Τακτικός υπάλληλος και υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), που κατέχει οργανική ή προσωποπαγή θέση και είναι σύζυγος επικουρικού/ής ιατρού που τοποθετείται ή έχει τοποθετηθεί σε άγονη, νησιωτική, προβληματική ή απομακρυσμένη περιοχή, επιτρέπεται να αποσπάται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων σε υπηρεσία του στενού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή των ΟΤΑ, στην περιοχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός του/της.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 2 της Α2α/Γ.Π.οικ.42875/2015 (Β΄1078) απόφασης του Υπουργού Υγείας αντικαθίσταται ως εξής:
« Οι σύζυγοι των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται στις ανωτέρω περιοχές και είναι τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), που κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή των ΟΤΑ, στην περιοχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός του/της.»