Άρθρο 20 – Χρηματοδότηση Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας

Η περ. II. 8, Ζ΄ Υγείας, της παρ. ΙΙτου άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επιχορήγηση και οι κατά την παρ. 8 του άρθρου 25 του ν.3613/2007 (Α΄ 263) ετήσιες εισφορές των ΟΤΑ σε αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των οποίων είναι μέλη, τις οποίες είχε ιδρύσει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή μετείχε σε αυτές, ή ιδρύει η Περιφέρεια ή μετέχει σε αυτές, εφόσον ο σκοπός τους αναφέρεται στην αντιμετώπιση προβλημάτων, που αφορούν τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και εφόσον η πραγματοποίηση του σκοπού τους ασκείται, κατά διαδοχή, από την Περιφέρεια.»