Άρθρο 03 – ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

1. Οι βασικές οργανωτικές δομές της τομεοποιημένης ψυχικής υγείας είναι: α) η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, β) οι Δ.Υ.Πε. και οι Περιφερειακές Διοικήσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας (Πε.Δι.Το.Ψ.Υ.) και γ) οι Το.Ψ.Υ. και Το.Ψ.Υ.Π.Ε..
2. Στο Νόμο 3329/2005 (Α΄ 181) και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Νόμου 3527/2007 (Α΄25) προστίθεται η σύσταση Περιφερειακών Διοικήσεων Τομέων Ψυχικής Υγείας (Πε.Δι.Το.Ψ.Υ.), οι οποίες υπάγονται στις Δ.Υ.Πε. Σε κάθε Δ.Υ.Πε. υπάγονται δύο Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. με την εξαίρεση της 5ης και της 7ης Δ.Υ.Πε. σε κάθε μία από τις οποίες υπάγεται μια Πε.Δι.Το.Ψ.Υ..
3. Στις Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. εντάσσονται οι Τομείς Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Το.Ψ.Υ.) και οι Τομείς Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Το.Ψ.Υ.Π.Ε.). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται εντός τριών μηνών οι Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. και εντάσσονται οι Το.Ψ.Υ. και οι Το.Ψ.Υ.Π.Ε. με κριτήρια γεωγραφικά, πληθυσμιακά, αριθμού Μ.Ψ.Υ και προσβασιμότητας των ληπτών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Μέχρι την πλήρη οργάνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων σε όλη την επικράτεια και την πλήρη αντιστοίχιση των Το.Ψ.Υ. και Το.Ψ.Υ.Π.Ε. με βάση τα ως άνω κριτήρια, ως περιοχές ευθύνης των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Παιδών και Εφήβων νοούνται οι περιοχές ευθύνης των Τ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. ως υφίστανται κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
4. Οι Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. διοικούνται από το Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο. Η Διοικητική υποστήριξη στο Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο παρέχεται από υπαλλήλους των Δ.Υ.Πε. που διατίθενται από τον Διοικητή των Υ.Πε. να υπηρετούν στα ανωτέρω όργανα και με αποκλειστική απασχόληση στην ψυχική υγεία και τους Το.Ψ.Υ. και Το.Ψ.Υ.Π.Ε..

  • 22 Μαΐου 2016, 16:16 | Αλίκη Γρηγοριάδου,Επιστημονική Διευθύντρια Ελλ.Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

    Στις τρείς βασικές οργανωτικές δομές της τομεοποιημένης ψυχικής υγείας χρειάζεται αποσαφήνιση στα ζητήματα α) διοικητικής και β) οικονομικής αυτοτέλειας.
    Η αυτονομία των δομών σε κάθε επίπεδο είναι το στοιχείο που ενισχύει την αποκέντρωση. Η διασφάλιση της αυτόνομης λειτουργίας των ΠεΔιΤοΨΥ είναι ουσιαστική,ώστε να αποσυμφορείται η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας,να μειώνεται η γραφειοκρατία και να λύνονται τα ζητήματα σε επίπεδο τομέα.