Άρθρο 84 – Θέσεις προσωπικού

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, συνιστώνται στην Κεντρική Διοίκηση του Π.Σ.Ε. και στα Περιφερειακά Τμήματα αυτού, κατά κλάδο, οι αναγκαίες για τη λειτουργία του οργανικές θέσεις προσωπικού, ορίζονται τα απαιτούμενα για την κάθε θέση προσόντα και καθορίζονται οι αντίστοιχες αρμοδιότητες και αμοιβές. Οι αποδοχές, αποζημιώσεις και έξοδα των υπαλλήλων καλύπτονται από τους ίδιους πόρους του Συλλόγου και σε καμία περίπτωση δεν βαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός.

  • Ενόψει του ότι ο ΠΣΕ δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ διατηρεί δική του περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια, εισηγούμεθα όπως το Διοικητικό του Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα για την πρόσληψη προσωπικού με σκοπό την κάλυψη των θέσεων που θα προβλεφθούν με την κατ’εξουσιοδότηση εκδοθησομένη υπουργική απόφαση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής διάταξης.