Άρθρο 14 – Διαδικασία αναγνώρισης των Κέντρων Αναφοράς σπανίων νοσημάτων

Κάθε μονάδα που επιθυμεί να αναγνωριστεί ως Κέντρο Αναφοράς σπανίων νοσημάτων πρέπει:
α) Να υποβάλει αίτημα αναγνώρισης έχοντας διασφαλίσει την θετική γνώμη της επιστημονικής επιτροπής του νοσοκομείου ή του φορέα στον οποίο ανήκει. Το αίτημα υποβάλλεται μέσω της διοίκησης του νοσοκομείου ή του φορέα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας η οποία και εξετάζει την πληρότητα του φακέλου. Στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας υποβάλει το αίτημα στην Εθνική Επιτροπή του ΚΕΣΥ η οποία και εξετάζει το αίτημα επί της ουσίας.
β) Η Εθνική Επιτροπή του ΚΕΣΥ αξιολογεί το αίτημα με βάση τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος και διεξάγει επιτόπιο έλεγχο επαλήθευσης των στοιχείων που υπεβλήθησαν.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, η Εθνική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες από τους υποψήφιους.
γ) Η Εθνική Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης η οποία κοινοποιείται στη διοίκηση του υποψηφίου και αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας η οποία φροντίζει για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης αναγνώρισης του Κέντρου. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης αυτή κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ο οποίος εφόσον συμμορφωθεί με τις συστάσεις της Επιτροπής δύναται να επανυποβάλλει το αίτημα του.
δ) Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας τηρεί ενημερωμένο αρχείο των αναγνωρισμένων κέντρων.

  • 23 Μαΐου 2016, 12:12 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

    Η περιγραφή που δίνεται αναφέρεται σαφώς στα κέντρα εμπειρογνωμοσύνης.