Άρθρο 33

Στο τέλος της περίπτωσης στ. της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1609/1986 (Α΄86), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 34 του ν.  4351/2015 (Α΄164) και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
« Οι ιατροί αυτοί, εφόσον στο Νοσοκομείο ειδίκευσής τους δεν υπάρχει κενή οργανική θέση ειδικευόμενου ιατρού στον Παθολογικό ή Χειρουργικό Τομέα, δύνανται, μετά από αίτησή τους στη Δ.Υ.Πε. όπου υπάγεται το Νοσοκομείο ειδίκευσής τους και έγκρισης της παράτασης της σύμβασής τους από τον Διοικητή της Υ.Πε., να παρατείνουν τη σύμβασή τους, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και με τις ίδιες αποδοχές και μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) συνεχών εξαμήνων κατ’ ανώτατο όριο, σε οποιοδήποτε άλλο Νοσοκομείο αρμοδιότητας της ίδιας Δ.Υ.Πε., στο οποίο υπάρχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση ειδικευόμενου στον Παθολογικό ή Χειρουργικό Τομέα.»