Άρθρο 78 – Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου

1. Η πειθαρχική εξουσία ασκείται από το οικείο Πειθαρχικό Συμβούλιο αυτεπάγγελτα ή κατόπιν απόφασης ή παραγγελίας του Περιφερειακού Συμβουλίου του Περιφερειακού Τμήματος ή με έγγραφη ή προφορική αναφορά ή ανακοίνωση Δημόσιας Αρχής ή μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου.
2. Σε διάστημα τριών (3) μηνών το αργότερο από την έναρξη της πειθαρχικής δίωξης το Πειθαρχικό Συμβούλιο οφείλει να εκδώσει οριστική απόφαση.
3. Εάν για την ίδια πράξη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του εργοθεραπευτή, το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν εμποδίζεται να εξετάσει την ίδια πράξη και δικαιούται να αναστείλει, κατά την κρίση του, την πειθαρχική δίωξη μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από τα ποινικά δικαστήρια. Η αθωωτική ή καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου δεν αποτελεί δεδικασμένο για το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
4. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο κατόπιν υποβολής σε αυτό καταγγελίας κατά εργοθεραπευτή ή με τη διαπίστωση οποιουδήποτε παραπτώματος αποφαίνεται αιτιολογημένα μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες αν θα ασκηθεί πειθαρχική δίωξη ή όχι. Σε καταφατική περίπτωση το Περιφερειακό Συμβούλιο ασκεί πρωτοβάθμια πειθαρχική δικαιοδοσία.
5. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε αναγκαία εξέταση με κάποιο από τα μέλη του που ορίζεται ως εισηγητής. Ο εισηγητής έχει την εξουσία να καλεί και να εξετάζει μάρτυρες ενόρκως.
6. Πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται πριν απολογηθεί ή κληθεί εμπρόθεσμα προς απολογία και δεν εμφανιστεί ο εργοθεραπευτής που διώκεται πειθαρχικά. Στην κλήση σε απολογία, η οποία επιδίδεται με απόδειξη, περιγράφεται σαφώς το αποδιδόμενο παράπτωμα. Η προθεσμία για απολογία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών και μικρότερη των πέντε (5) από την επίδοση της κλήσης.
7. Μετά την υποβολή έγγραφου απολογητικού υπομνήματος ή την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η ανάκριση, ο εισηγητής ενημερώνει τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο οποίος ορίζει την ημέρα και ώρα συνεδρίασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
8. Η προθεσμία για κλήση σε παράσταση ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι δέκα (10) ημέρες. Εάν το Συμβούλιο θεωρεί αναγκαία τη συμπλήρωση των στοιχείων του ανακριτικού υλικού, καλεί μέσα στην ίδια προθεσμία τον εγκαλούμενο σε συμπληρωματική απολογία.
9. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά την ημέρα που έχει προσδιορίσει μπορεί να εξετάζει μάρτυρες κατά την κρίση του και, μετά την απολογία του διωκομένου πειθαρχικά ή σε περίπτωση που αυτός δεν εμφανίζεται, αφού διαπιστωθεί ότι αυτός έχει νόμιμα κληθεί, εκδίδει απόφαση. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, μπορεί να διατάξει τη συμπλήρωση του κατηγορητηρίου και της ανάκρισης. Σε κάθε περίπτωση ο κατηγορούμενος δικαιούται να παρίσταται με πληρεξούσιο δικηγόρο.
10. Μετά την απολογία ή την ερημοδικία του διωκομένου πειθαρχικά, το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδίδει οριστική απόφαση το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα συνεδρίασης.
11. Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη, συντάσσεται από τον εισηγητή και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα και κοινοποιείται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την έκδοση στον εργοθεραπευτή.

  • Στο άρθρο 78 παρ. 4 ενώ ομιλούμε περί Πειθαρχικού Συμβουλίου, στο δεύτερο εδάφιο γίνεται λόγος περί του Περιφερειακού Συμβουλίου, που ασκεί πρωτοβάθμια πειθαρχική δικαιοδοσία.
    Στην περίπτωση, λοιπόν, που δεν γίνει δεκτή η πρότασή μας περί ταύτισης του Περιφερειακού Συμβουλίου με το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, όπως αμέσως ανωτέρω περιγράφεται, η παραπάνω ρύθμιση του εδαφίου β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 78 χρήζει διόρθωσης.