Άρθρο 67 – Θέσεις προσωπικού

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Οικονομικών συνιστώνται στην Κεντρική Διοίκηση του Π.Σ.Ο. και στα Περιφερειακά Τμήματα αυτού, κατά κλάδο, οι αναγκαίες για τη λειτουργία του οργανικές θέσεις προσωπικού, τα απαιτούμενα για την κάθε θέση προσόντα καθώς και οι αντίστοιχες αρμοδιότητες. Οι αποδοχές, αποζημιώσεις και έξοδα των υπαλλήλων καλύπτονται από τους ίδιους πόρους του Συλλόγου και σε καμία περίπτωση δεν βαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός.