Άρθρο 25 – Συμβούλιο Αξιολόγησης για την εξέλιξη των ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ Π.Φ.Υ.

1. Η Γενική Συνέλευση των ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ της αυτής ειδικότητας με τον αξιολογούμενο, που υπηρετούν στα Κέντρα Υγείας και τις Μονάδες ΠΕΔΥ του ίδιου νομού με αυτόν, αποτελεί το Συμβούλιο αξιολόγησης για την εξέλιξη των ιατρών ΕΣΥ της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Η Συνέλευση συγκαλείται από τον Διοικητή της οικείας Υ.Πε. ή το νόμιμο αναπληρωτή του δύο φορές το χρόνο, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφόσον παρίσταται τουλάχιστον το 50% των ιατρών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτήν.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σε α΄επαναληπτική Συνέλευση εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η απαρτία που απαιτείται για την έγκυρη συνεδρίαση της α΄επαναληπτικής Συνέλευσης είναι η παράσταση σ’ αυτήν τουλάχιστον του 30% των ιατρών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτήν.
Εάν δεν υπάρχει απαρτία και στην α΄επαναληπτική Συνέλευση, αυτή συνέρχεται σε β΄επαναληπτική Συνέλευση την έβδομη ημέρα μετά τη ματαιωθείσα συνεδρίαση, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως οποιοσδήποτε και εάν είναι ο αριθμός των παρόντων ιατρών. Εάν η έβδομη ημέρα του προηγουμένου εδαφίου είναι μη εργάσιμη ή αργία, η β΄επαναληπτική Συνέλευση συνέρχεται την αμέσως επομένη εργάσιμη ημέρα.
2. Η ψηφοφορία για τη λήψη των αποφάσεων στη Συνέλευση είναι φανερή. Η ατομική αξιολόγηση θεωρείται θετική όταν συγκεντρώνει το 50% + 1 των ψήφων των παρόντων.
3. Αξιολογήσεις γίνονται δύο φορές το χρόνο.
4. Οι εισηγητές για κάθε ειδικότητα είναι δύο. Ο πρώτος εισηγητής, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι είναι μέλη του οικείου Συμβουλίου Αξιολόγησης, ορίζονται το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε έτους από το Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κάθε Δ.Υ.Πε.. Δεύτερος εισηγητής είναι ο εκάστοτε Υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας ή της Μονάδας Υγείας, όπου υπηρετεί ο αξιολογούμενος ιατρός, με τον αναπληρωτή του και, σε περίπτωση που ελλείπει, ο αρχαιότερος ιατρός του οικείου Συμβουλίου Αξιολόγησης.
5. Οι εισηγητές, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους, παραλαμβάνουν τους φακέλους των υποψηφίων της πρώτης των αξιολογήσεων του έτους. Μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία της παραλαβής των φακέλων υποχρεούνται σε κατάθεση της εισήγησής τους στη Γραμματεία της οικείας Δ.Υ.Πε.. Η Γραμματεία, μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, επιδίδει τις εισηγήσεις στους υποψηφίους ιατρούς, οι οποίοι δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επίδοση. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των ενστάσεων, συγκαλείται το αντίστοιχο Συμβούλιο αξιολόγησης, το οποίο αφού ακούσει τις εισηγήσεις, τις τυχόν ενστάσεις και τις απαντήσεις από τους εισηγητές, καθώς και κάθε σχετική διευκρίνιση, αποφασίζει αιτιολογημένα.
Μέχρι το τέλος Ιουλίου κάθε έτους, οι εισηγητές παραλαμβάνουν τους φακέλους των υποψηφίων της δεύτερης των αξιολογήσεων του έτους και ακολουθεί η παραπάνω διαδικασία.
6. Μεταβατικά, για το έτος 2016, η διαδικασία αξιολόγησης των ιατρών που υπηρετούν στα Κέντρα Υγείας και τις Μονάδες ΠΕΔΥ θα είναι μία και θα ξεκινήσει το μήνα Σεπτέμβριο.

 • 22 Μαΐου 2016, 23:27 | ΣΕΥΠ ΠΕΔΥ Θεσ/νίκης-Β.Ελλάδος

  Ο νέος τρόπος αξιολόγησης θα έπρεπε ίσως να εφαρμοστεί με την ολοκλήρωση του νέου σχεδιασμού για την πρωτοβάθμια, έτσι δεν θα υπήρχε διαχωρισμός ανάμεσα σε εργαζόμενους του ιδίου χώρου, με τους ίδιους όρους εργασίας επί σειρά ετών, με περίπου την ίδια προϋπηρεσία. Ο νέος τρόπος θα απαιτούσε μάλλον, αρχικά, την επιλογή μετά από προκήρυξη των υπευθύνων των μονάδων υγείας. Επίσης τεχνικά είναι δύσκολο να υπάρχει συνέλευση ειδικών σε πολλές ειδικότητες όπου οι εναπομείναντες γιατροί είναι σε κάποιες περιοχές ελάχιστοι και διαφορετικών ειδικοτήτων.
  Για το Δ.Σ. του ΣΕΥΠ ΠΕΔΥ Θεσ/νίκης-Β.Ελλάδος

 • 19 Μαΐου 2016, 18:13 | Διονυσιος Λαμπαδάριος

  η πρόταση μου για να υπάρχει συνάφεια αξιολογήσεων χωρίς δυσάρεστες επιπλοκές που προαναφέρω για την πρωτοβάθμια είναι να γίνει διάκριση ανάμεσα σε ζώνες περιφερειών. Για την Α ζώνη(1η, 2η,3η και 7η ΥΠΕ) που περιλαμβάνει τις πολυπληθείς πόλεις και η συγκέντρωση ειδικευμένων να διασαλεύει την ευρυθμη λειτουργία των υποκαταστημάτων να υπάρχει ανα ειδικότητα 5μελής επιτροπή αξιολόγησης και για τη Β και Γ ζώνη να παραμείνει ως έχει σαν γενική συνέλευση ειδικευμένων.

 • 17 Μαΐου 2016, 07:47 | Διονυσιος Λαμπαδάριος

  Η συνέλευση γιατρών ΠΦΥ για αξιολόγηση «ακουγεται» δημοκρατική αλλά είναι πρακτικά ανεφάρμοστη σε Αθηνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη. Αντίθετα στη Δράμα και στη Πρέβεζα θα έχουμε συνέλευση 1-3 συναδέλφων! Στην 1η ΥΠΕ τον Σεπτέμβρη του 2016 θα πρέπει να συγκεντρωθούν το 50% +1 των 957 συναδέλφων δηλ για την κοινωνία να ακυρωθούν απο 19.140-8.500 τουλάχιστον ραντεβού πασχόντων ασθενών.ΔΗΛΑΔΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ!
  Οι κάτοχοι διδακτορικού Πανεπιστημίου (οχι μεταπτυχιακά) στην ιδια ΥΠΕ είναι 20-34 και με πολλά χρόνια εμπειρίας στη ΠΦΥ και στην αξιολόγηση.Αλλωστε τέτοιο σώμα εκλεκτόρων δεν υπάρχει στο νοσοκομειακό ΕΣΥ.

 • 17 Μαΐου 2016, 07:02 | Περσίδης Γεώργιος

  Οι νομοί δέν υπάρχουν πιά λέγονται περιφερειακές ενότητες.
  Σε κάποιους «νομούς» οι ειδικευμένοι γιατροί του ΠΕΔΥ σε μερικές ειδικότητες είναι πολύ λίγοι ή καθόλου.Σε αυτή την περίπτωση ποιοί θα αποτελέσουν το συμβούλιο για την αξιολόγηση.
  Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν δύο ΥΠΕ.Πώς θα γίνει η διαδικασία;