Άρθρο 16 – Υφιστάμενα Κέντρα

Υφιστάμενα Κέντρα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, ανεξαρτήτως της ονομασίας τους, αξιολογούνται εκ νέου σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που ορίζονται από το παρόντα Νόμο.

 • 23 Μαΐου 2016, 12:09 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

  Το άρθρο αυτό είναι ασαφές γιατί δεν ορίζονται τα υφιστάμενα κέντρα. Θέλει περισσότερη επεξήγηση και μελέτη.

 • 23 Μαΐου 2016, 11:06 | ΕΡΣΗ ΒΟΣΚΑΡΙΔΟΥ-ΔΗΜΟΥΛΑ

  Η αναγνώριση των Κέντρων αναφοράς κατόπιν της ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής οδηγίας στην Ελληνική νομοθεσία , αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευχάριστο γεγονός που θα συνεισφέρει στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας σύμφωνα με τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα.
  Λόγω της εμπειρίας μου ως διευθύντρια του Κέντρου Αναφοράς Πρόληψης Θαλασσαιμίας και Δρεπανοκυτταρικής νόσου του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», θέλω να επισημάνω μερικά σημεία με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας η οποία είναι και πολύπλοκη και δαπανηρή.
  Εκτός από τα αμιγώς επιστημονικά προαπαιτούμενα που ένα τέτοιο κέντρο οφείλει να πληροί απαιτούνται και μια σειρά διεργασιών π.χ διαπίστευση όπου καταγράφεται πλήρως η λειτουργία ενός τέτοιου κέντρου. Για να πραγματοποιηθεί όμως αυτό απαιτείται οικονομική ενίσχυση, κατάλληλο προσωπικό αλλά και ικανός χρόνος. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από την Πολιτεία στην παρούσα οικονομική συγκυρία η οποία θα πρέπει να συμβάλλει με κάθε τρόπο (νομοθετική ρύθμιση, παροχή οικονομικής βοήθειας, κ.ά.).
  Το Κέντρο Αναφοράς Πρόληψης Θαλασσαιμίας και Δρεπανοκυτταρικής νόσου (ΦΕΚ 1547/08-05-2012) του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», έχει την ευθύνη και το συντονισμό όλων των (20) Περιφερειακών Μονάδων Πρόληψης. Το δίκτυο αυτό λειτουργεί από τριακονταετίας και είναι αναγνωρισμένο όχι μόνο από την ελληνική επικράτεια αλλά αποτελεί πρότυπο λειτουργίας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και Διεθνώς, σε επίπεδο πρόληψης γενετικών νοσημάτων. Συνέβαλε καθοριστικά στην δραματική μείωση των πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία στη χώρα μας με ότι αυτό συνεπάγεται σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο.
  Παρ¨όλα αυτά το Κέντρο δεν διαθέτει σύστημα διαπίστευσης και δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο στο άμεσο μέλλον ελλείψει οικονομικών πόρων του νοσοκομείου αλλά και επαρκούς διοικητικού προσωπικού που θα υποστηρίξει μια τέτοια δομή.
  Συνεπώς απαιτούμενος χρόνος προετοιμασίας και προσαρμογής, τουλάχιστον δύο έτη, καθώς και η απαραίτητη οικονομική ενίσχυση με τη φροντίδα της Πολιτείας κρίνονται απαραίτητα τόσο για τα υφιστάμενα κέντρα όσο, και για τα νέα που επιθυμούν να ενταχθούν εκ νέου.