Άρθρο 48 – Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

1. Στο άρθρο 1 του ν. 3599/2007 (Α΄176) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής :
« 3. Ο Π.Σ.Φ. δεν χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Έχει δική του περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια.»
2. Στο άρθρο 2 του ν. 3599/2007 (Α΄176) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής :
«3. Ο Π.Σ.Φ., για τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του δύναται να ιδρύει νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή.»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3599/2007 (Α΄176) αντικαθίσταται ως εξής:
« Η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας του Π.Σ.Φ. καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεών του ανήκει αποκλειστικά στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων και στην Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή.»
4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Υ7γ/ΓΠ/62030/2011 Απόφασης του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2743) προστίθεται περίπτωση ια΄ ως εξής :
«ια) προσλαμβάνει προσωπικό για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΠΣΦ».