Άρθρο 17 – Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης και Συνδεδεμένες Υπηρεσίες

Σε περίπτωση που τα Κέντρα Αναφοράς δεν πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων για την αναγνώρισή τους, δύνανται να συνεργάζονται σε οποιοδήποτε επίπεδο, με άλλες υπηρεσίες ή μονάδες, που διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη και αναπτύσσουν υψηλή εξειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο τομέα συμπληρωματικά του Κέντρου Αναφοράς.
Το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης υπόκειται στις ίδιες διαδικασίες αξιολόγησης του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου για το συγκεκριμένο τομέα της εμπειρογνωμοσύνης του. Η συνεργασία και η αμοιβαία αποδοχή μεταξύ των μερών επισημοποιείται μέσω συμφωνίας συνεργασίας, η οποία προσδιορίζει ρητώς το πεδίο της συμπληρωματικής δραστηριότητας του συνεργαζόμενου κέντρου. Τα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης μπορούν να αναγνωρίζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα από την συμμετοχής τους στην δημιουργία Κέντρων Αναφοράς.
Για τη διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας του ασθενούς τα Κέντρα Αναφοράς και τα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης συνδέονται με τοπικές υπηρεσίες υγείας. Τα Κέντρα συντονίζουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που διασφαλίζουν τη συνέχεια της παροχής φροντίδας υγείας στους ασθενείς, όπως μεταξύ άλλων, τη παροχή κατευθυντήριων οδηγιών προς τις τοπικές υπηρεσίες υγείας.

  • 23 Μαΐου 2016, 12:02 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

    Όπως αναφέρθηκε στην αρχή των σχολίων, στο παρόν Σχέδιο Νόμου, τα Κέντρα Αναφοράς πρέπει να ονομαστούν Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης, ενώ πρέπει
    να αναφερθεί ότι τα Κέντρα Αναφοράς θα είναι ένας Ευρωπαϊκός θεσμός, που θα αφορά σε μεγάλες ομάδες παθήσεων. Τέλος, πρέπει να εξηγηθεί με σαφήνεια ότι τα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης (που εδώ ονομάζονται Κέντρα Αναφοράς) θα συνεργάζονται με τα σχετικά Ευρωπαϊκά Κέντρα Αναφοράς, σε μεγάλα Ευρωπαϊκού βεληνεκούς Δίκτυα Αναφοράς με την ονομασία European Reference Networks.