Άρθρο 72 – Πόροι – Διαχείριση

1. Πόροι του Π.Σ.Ε. είναι:
α) τα έσοδα από την εγγραφή νέων μελών,
β) η ετήσια εισφορά των τακτικών μελών,
γ) τα δικαιώματα από την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων,
δ) τυχόν έκτακτες εισφορές των τακτικών μελών, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών του και επικυρώνεται από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων,
ε) επιχορηγήσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
στ) δωρεές ή κληροδοτήματα,
ζ) έσοδα από την υλοποίηση προγραμμάτων που επιχορηγούνται από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους,
η) έσοδα από την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την προαγωγή των σκοπών του,
θ) έσοδα από τις διαφημιστικές καταχωρήσεις στο περιοδικό, τα ενημερωτικά έντυπα και την ιστοσελίδα του Συλλόγου,
ι) κάθε ποσό που εισπράττεται από το Σύλλογο για νόμιμη αιτία και προκειμένου να προαχθούν οι καταστατικοί σκοποί του.
2. Η οικονομική διαχείριση του Π.Σ.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 (Α΄ 204).