Άρθρο 55 – Όργανα διοίκησης του Συλλόγου

1. Ο Σύλλογος συγκροτείται από την Κεντρική Διοίκηση που εδρεύει στην Αθήνα και τα Περιφερειακά Τμήματα. Όργανα διοίκησης του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων και το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. Στο Σύλλογο λειτουργεί επίσης Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο και Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή. Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των Αντιπροσώπων και διοικεί το Σύλλογο.
2. Όργανα διοίκησης κάθε Περιφερειακού Τμήματος είναι αντιστοίχως η Περιφερειακή Συνέλευση και η Διοικούσα Επιτροπή. Σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα λειτουργεί Εξελεγκτική Επιτροπή και Πειθαρχικό Συμβούλιο.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, ορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος ίδρυσης των Περιφερειακών Τμημάτων, καθώς και τα ζητήματα σχέσεων και κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών και της Κεντρικής Διοίκησης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης η συγκρότηση και οι ειδικότερες αρμοδιότητες των οργάνων, η διαδικασία εκλογής τους, ο τρόπος λειτουργίας και λήψης των αποφάσεών τους και τα σχετικά με την κατάσταση, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των επί μέρους μελών τους.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων, ο οποίος είναι ενιαίος για όλα τα Περιφερειακά Τμήματα. Ο Κανονισμός τροποποιείται με όμοια απόφαση, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων. Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη σύγκληση, την απαρτία, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων από τις Περιφερειακές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημάτων, τη σύγκληση έκτακτης Περιφερειακής Συνέλευσης, τη σύγκληση, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων από τη Διοικούσα Επιτροπή κάθε Περιφερειακού Τμήματος, την εκλογή και τις αρμοδιότητες των μελών της Διοικούσας Επιτροπής κάθε Περιφερειακού Τμήματος, την εκλογή των μελών και τη συγκρότηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε Περιφερειακού Τμήματος, καθώς και την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αντιπροσώπων κάθε προσυνεδριακής Περιφερειακής Συνέλευσης στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων.

  • 17 Μαΐου 2016, 20:22 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΗΣ

    γιατι δεν περιλαμβανονται και μελη απο την επιστημονικη ενωση των πτυχιουχων Οδοντικης Τεχνολογιας;; ολα ασαφη και μετεωρα….

  • 15 Μαΐου 2016, 17:08 | Βελίκος Κων/νος

    Ο ορισμός των οργάνων διοίκησης του ΠΣΕ είναι πολύ ασαφής. Έτσι δίνεται πολύ μεγάλη ισχύς στην Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή η οποία πρέπει να ορίσει όργανα και λειτουργία χωρίς να έχει βασικές αρχές (αριθμό μελών, προέλευση, τρόπο ψήφισης κλπ. Αφήνεται έτσι σε μια άτυπη επιτροπή η πραγματική οργάνωση του ΠΣΕ και βέβαια με τον τελικό έλεγχο από τον Υπουργό κάτι που πραγματικά θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Τουλάχιστον θα πρέπει να προβλέπεται η σύνθεση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων από τον Νόμο.
    Η εμπειρία από τις περιπτώσεις της ΕΝΕ και του ΠΣΦ είναι πολύ ισχυρή ώστε να γνωρίζουμε οτι αυτά πρέπει να έχουν προβλεφθεί.