Άρθρο 43 – Θέματα Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η περίπτωση α. της παραγράφου 4 του άρθρο 20 του ν.3918/2011 (Α’31), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»