Άρθρο 23 – Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 176) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Η καταγραφή των κρουσμάτων καρκίνου στο Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών από το κατά περίπτωση αρμόδιο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών είναι υποχρεωτική.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ειδικότερες αρμοδιότητες του ΕΑΝ, η στελέχωσή του, ο τρόπος τήρησης και λειτουργίας του, το αρμόδιο προσωπικό των νοσοκομείων και κλινικών, η διασύνδεση του Αρχείου με τις Ογκολογικές Επιτροπές των Νοσοκομείων και Ιδιωτικών Κλινικών (ΟΕΝ), με τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, με την αξιολόγηση της ποιότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια της υλοποίησης με την επιφύλαξη των διατάξεων για το ιατρικό απόρρητο και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και την προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργού Υγείας, ανεξαρτήτως των τυχόν ποινικών ευθυνών των φυσικών προσώπων, συνιστά:
α) Για το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων, συμπεριλαμβανομένων και των Διοικητών αυτών, πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κάθε κατηγορία.
β) Λόγο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών για διάστημα από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
γ) Για τις συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ και τους εν γένει ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία κλινικές, αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, άμεσο λόγο οριστικής διακοπής όλων των συμβάσεών τους με τους ασφαλιστικούς φορείς.
δ) Για τις μη συμβεβλημένες κλινικές, λόγο αποκλεισμού κάθε συνεργασίας τους με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Η απόφαση για διακοπή των συμβάσεων καθώς και για αποκλεισμό κάθε μελλοντικής συνεργασίας εκδίδεται από τον Γενικό Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.) και είναι δεσμευτική για τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Φορέων. Στην περίπτωση που η διαπίστωση της μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν άρθρο έχει γίνει από τον ίδιο τον Ασφαλιστικό Φορέα, ο Ασφαλιστικός Φορέας οφείλει να ενημερώσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. για τις περαιτέρω ενέργειες του τελευταίου.
Σε κάθε περίπτωση, οι παραβάσεις των ιατρών γνωστοποιούνται από τον ελέγξαντα φορέα, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη σύνταξη του σχετικού πορίσματος, και στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, προκειμένου να διερευνήσει την υπόθεση και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις.»

 • 23 Μαΐου 2016, 13:18 | ΖΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Για τους εσωτερικούς ασθενείς πρέπει να είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική έκδοση εξιτηρίων με την κατάλληλη κωδικοποίηση της νεοπλασματικής νόσου με ευθύνη του θεράποντα. Ο θεράπων γιατρός πρέπει να είναι πιστοποιημένος και να διαθέτει κωδικό (όπως στη συνταγογράφηση).

  Για τους ασθενείς των εξωτερικών ιατρείων που υποβάλλονται σε βιοψία πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονική παραπομπή στο παθολογοανατομικό εγαστήριο, που τελικά θα είναι υπεύθυνο για την καταγραφή αν αποδειχθεί θετική.

 • 21 Μαΐου 2016, 19:54 | Δ. Κουναλάκης

  Την εποχή της Ηλ. Συνταγογράφησης, του συνοπτικού ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή και των registries, πραγματικά, τι περισσότερο έχει να προσφέρει το Εθνικό αρχείο νεοπλασιών;;;

 • 18 Μαΐου 2016, 07:02 | mary.k

  Η διασύνδεση του αρχείου με τις ογκολογικές επιτροπές των νοσοκομείων θα πρέπει όχι μόνο να είναι υποχρεωτική αλλά και να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από ειδικούς ελεγκτές ειδικευμένους ιατρούς (παθολόγους -ογκολόγους -παθολογοανατόμους-χειρουργούς).Ο έλεγχος θα πρέπει να αφορά στην τήρηση των διαδικασιών σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα(σε πολλά ογκολογικά δημόσια νοσοκομεία δεν παραπέμπονται οι ασθενείς σε ογκολογικά συμβούλια από τους χειρουργούς διευθυντές για ευνόητους λόγους με αποτέλεσμα την υποθεραπεία του καρκινοπαθούς).
  Δηλαδή με λίγα λόγια τα ογκολογικά συμβούλια ή δεν λειτουργούν καθόλου ή υπολειτουργούν διότι λειτουργούν τα μαγαζάκια.Το αρχείο-ιστορικό του ασθενούς θα πρέπει να τηρείται ηλεκτρονικά (και οι γνωματεύσεις των ογκολογικών συμβουλίων).
  Οσο για τις ιδιωτικές κλινικές εκεί είναι που μπορούμε να πούμε οτι ο κάθε ιατρός κάνει «ότι γουστάρει»(υπάρχουν και εξαιρέσεις).Αναφέρω ως παράδειγμα ασθενούς που πήρε εξιτήριο το οποίο έγραφε ίαση ενώ η βιοψία έδειξε σοβαρή κακοήθεια.
  Στις ιδιωτικές κλινικές πρέπει να γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος οσον αφορά στα ογκολογικά περιστατικά,τα οποία αποτελούν εφαλτήριο για την εκμετάλλευση του ασθενούς και των ασφαλιστικών ταμείων.(τήρηση λεπτομερούς ιστορικού και αρχείου εξετάσεων,θεραπευτικής αγωγής κατά τη διαρκεια της νοσηλείας και του follow up)