Άρθρο 38 – Αρμόδια αρχή για ιδιωτικούς φορείς ΠΦΥ

1. Η παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση βεβαίωσης λειτουργίας ιατρείου, πολυιατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου ορίζεται ο κατά τόπον ιατρικός και οδοντιατρικός σύλλογος. Στο πλαίσιο της άσκησης της διοικητικής εποπτείας και ελέγχου οι ιατρικοί και οδοντιατρικοί σύλλογοι επιβάλλουν τις προβλεπόμενες στα άρθρα 13 και 17 του Π.Δ. 84/2001(Α΄70) διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα, όπως ισχύουν κάθε φορά. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία, η σύσταση Επιτροπής ελέγχου και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση βεβαίωσης λειτουργίας των ανωτέρω ιδιωτικών φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η σύνθεση και το έργο της Επιτροπής ελέγχου, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του οικείου ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου, κατ΄ αναλογία της προβλεπόμενης στο άρθρο 10 του Π.Δ. 84/2001 (Α΄70) Επιτροπής».
2. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228),όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
« Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 01.01.2017. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες Περιφέρειες μέχρι και 31.12.2016 εξετάζονται από αυτές.»
3. Η παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118 ) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 36 και 37 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση βεβαίωσης λειτουργίας διαγνωστικού εργαστηρίου και εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ορίζεται ο κατά τόπον ιατρικός σύλλογος. Στο πλαίσιο της άσκησης της διοικητικής εποπτείας και ελέγχου οι ιατρικοί σύλλογοι επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κατά τα άρθρα 13 και 17 του Π.Δ. 84/2001 (Α΄70) διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα, όπως ισχύουν κάθε φορά. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία, η σύσταση επιτροπής ελέγχου και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση βεβαίωσης λειτουργίας των ανωτέρω ιδιωτικών φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η σύνθεση και το έργο της Επιτροπής ελέγχου διαγνωστικών εργαστηρίων και εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του οικείου ιατρικού συλλόγου, κατ΄ αναλογία της προβλεπόμενης στο άρθρο 10 του Π.Δ. 84/2001 (Α΄70) Επιτροπής. Στην περίπτωση που το διαγνωστικό εργαστήριο διαθέτει αποκλειστικά και μόνο μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας κατηγορίας Χ.Οδ. αρμόδιος για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας είναι ο κατά τόπον οδοντιατρικός σύλλογος.»

 • 17 Μαΐου 2016, 22:02 | ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Γεν. Γραμματέας ΠΙΣ

  Η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου καθώς και των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, είναι απαρχαιωμένη και αδυνατεί να ρυθμίσει σύγχρονα ζητήματα, όπως εκείνα που έχουν σχέση με την πληροφορική και το διαδίκτυο. Ο ΠΙΣ έχει ξεκινήσει προσπάθεια διασύνδεσης όλων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας σε ενιαία βάση, ώστε να έχει σε πραγματικό χρόνο εικόνα όλων των γιατρών της χώρας και των συνθηκών στις οποίες εργάζονται, των υπηρεσιακών μεταβολών, την αναστολή άδειας άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, τις συμβάσεις με ασφαλιστικούς οργανισμούς, τις εγγραφές σε ειδικά μητρώα Ιατρικών Συλλόγων.
  Το ΔΣ του ΠΙΣ στη συνεδρίαση της 13ης Μαΐου 2016 κατέληξε στη παρακάτω νομοθετική πρόταση, την οποία υποβάλλει στο υπουργείο Υγείας, ώστε να ενσωματωθεί στο παρόν νομοσχέδιο, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η νομοθεσία του 1957 σχετικά με τη διασύνδεση των Ιατρικών Συλλόγων.
  ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Πρόεδρος ΠΙΣ
  ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Γενικός Γραμματέας ΠΙΣ

  Νομοθετική πρόταση Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
  1. Όλοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι υποχρεούνται να διασυνδέονται ηλεκτρονικά σε σύστημα ενιαίας λειτουργίας με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
  2. Με ευθύνη των Διοικητικών Συμβουλίων των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων εγκαθίστανται, όπου δεν υφίστανται, εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος,κατάλληλα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και διακομιστών με δυνατότητα διασύνδεσης στο διαδίκτυο, και τα οποία θα διασυνδέονται ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με λογισμικό που ο τελευταίος θα τους παρέχει και στα οποία θα αναγράφονται σε βάση δεδομένων προσωπικά δεδομένα των γιατρών-μελών τους και στα οποία υποχρεωτικά θα συμπεριλαμβάνονται ονοματεπώνυμο,ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός μητρώου εγγραφής, άλλοι αριθμοί ταυτοποίησης που τυχόν διατίθενται από το κράτος, καθώς και ημερομηνίες εγγραφής και διαγραφής από Ιατρικούς Συλλόγους, ημερομηνίες εγγραφής σε ειδικά μητρώα Ιατρικών Συλλόγων, ενημερότητα εισφορών προς τους Ιατρικούς Συλλόγους και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τυχόν συμβάσεις με ασφαλιστικούς οργανισμούς, εργασιακή κατάσταση σε οποιοδήποτε τομέα απασχόλησης (Ε.Σ.Υ., Α.Ε.Ι.-μέλη Δ.Ε.Π., Π.Ε.Δ.Υ., στρατιωτικοί γιατροί, γιατροί υπηρεσίας υπαίθρου όπου προβλέπεται κλπ.), λήψη πτυχίων ημεδαπής ή αλλοδαπής, τυχόν αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, ειδικότητα αν υπάρχει, τυχόν νόμιμες εξειδικεύσεις, καθώς και κάθε πειθαρχική ποινή ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή του γιατρού καθ’ όλη τη διάρκεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.
  3. Σκοπός είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος να έχει, και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 Β.Δ. 11.10/7.11.1057 (ΦΕΚ Α’ 225) σε πραγματικό χρόνο εικόνα όλων των γιατρών της χώρας και των συνθηκών στις οποίες εργάζονται, καθώς και πειθαρχικών ποινών, υπηρεσιακών εν γένει μεταβολών, αναστολής άδειας άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος κατά νόμο, συμβάσεις με ασφαλιστικούς οργανισμούς, εγγραφές σε ειδικά μητρώα Ιατρικών Συλλόγων.
  4. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα παρέχει πιστοποιητικά προς τους γιατρούς, αλλά και προς Ιατρικούς Συλλόγους της αλλοδαπής μετά από αίτημα του γιατρού, ορθής άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος (goodstanding).
  5. Η ως άνω βάση μπορεί να αναρτάται στο διαδίκτυο, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας του γιατρού (με εξαίρεση κινητά τηλέφωνα και τηλέφωνα ιατρών κλάδου ΕΣΥ και όσων δεν επιτρέπεται να ασκούν ελεύθερο επάγγελμα στον ιδιωτικό τομέα) και την ειδικότητα, ώστε να έχουν δυνατότητα οι πολίτες να ενημερώνονται για το ποιοι γιατροί ασκούν πραγματικά το ιατρικό επάγγελμα.
  6. Ο γιατρός είναι υποχρεωμένος να ανέχεται την εγγραφή του σε αυτό το σύστημα βάσης δεδομένων.
  7. Απαγορεύεται η χρήση των στοιχείων για διαφημιστικούς λόγους.
  8. Το αρχείο δηλώνεται εκάστοτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφαρμόζονται δε εκάστοτε οι διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  9. Η βάση ενημερώνεται εντός το πολύ δέκα πέντε ημερών.
  10. Η μη εμπρόθεσμη ενημέρωση του Αρχείου επιφέρει για τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου τις κυρώσεις του άρθρου 5 παρ. 1 Β.Δ. 11.10/7.11.1057 (ΦΕΚ Α’ 225).