Άρθρο 28 – Ιατροί/οδοντίατροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014

1. Οι Ιατροί και οδοντίατροι των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014 (Α΄38), όπως ισχύουν, που παρέχουν προσωρινά τις υπηρεσίες τους στις Δ.Υ.Πε., δυνάμει σχετικών δικαστικών αποφάσεων, και παράλληλα συνεχίζουν να ασκούν το ελευθέριο επάγγελμά τους, εφόσον δεν έχουν καταταγεί σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων του ΕΣΥ ή δεν έχουν υποβάλει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4238/2014 (Α΄38), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, δύνανται, μέχρι τις 31.12.2016, να υποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Δ.Υ.Πε. αίτηση ένταξής τους σε οργανικές θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, συνιστώμενες για το σκοπό αυτό στις Δ.Υ.Πε. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4224/2013 (Α΄288). Οι ρυθμίσεις της παρ. 18 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) λαμβάνονται υπ’ όψιν.
2. Η δυνατότητα της υποβολής της αίτησης της παρ. 1 του παρόντος παρέχεται, μέχρι τις 31.12.2016, και στους ιατρούς και οδοντιάτρους των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014 (Α΄38), όπως ισχύουν, οι οποίοι ασκούν το ελευθέριο επάγγελμά τους και για τους οποίους έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης.
3. α) Οι Ιατροί και οδοντίατροι των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014 (Α΄38), όπως ισχύουν, οι οποίοι, από τη μεταφορά/μετάταξή τους στις Δ.Υ.Πε. συνέχισαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σ’ αυτές, ασκώντας παράλληλα το ελευθέριο επάγγελμά τους, παρά την ύπαρξη σχετικών απορριπτικών δικαστικών αποφάσεων ή προσωρινών διαταγών και αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων που εκ των υστέρων απώλεσαν την ισχύ τους, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης, έχουν επίσης τη δυνατότητα υποβολής της αίτησης της παρ. 1 του παρόντος, μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία.
β) Στους ιατρούς και οδοντιάτρους του προηγουμένου εδαφίου, για το χρονικό διάστημα από τη μεταφορά/μετάταξή τους μέχρι τις 31-12-2016, δεν εφαρμόζονται οι περί αυτοδίκαιης απόλυσης διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4238/2014 (Α΄38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Περαιτέρω, αυτοί, για την απασχόληση και την παροχή των υπηρεσιών τους στις Δ.Υ.Πε., για ολόκληρο το παραπάνω χρονικό διάστημα, αμείβονται με τις αποδοχές ιατρού/οδοντιάτρου Π.Ε..
γ) Όσοι από τους ιατρούς και οδοντιάτρους της παραγράφου αυτής δεν υποβάλουν μέχρι τις 31-12-2016 την κατά την παρ. 1 του παρόντος αίτηση ένταξης σε οργανικές θέσεις απολύονται αυτοδικαίως. Τα καταβληθέντα ή καταβληθησόμενα έως την απόλυση από τις Δ.Υ.Πε. σ’ αυτούς ποσά δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
4. α) Οι ιατροί και οδοντίατροι των προηγουμένων παραγράφων, οι οποίοι υποβάλουν την αίτηση ένταξης σε οργανικές θέσεις της παρ. 1 του παρόντος, αξιολογούνται και κατατάσσονται σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. που εντάσσονται στο Π.Ε.Δ.Υ., από τα Συμβούλια αξιολόγησης της οικείας Δ.Υ.Πε., του άρθρου 25 του παρόντος, μέχρι τις 31-12-2017. Μέχρι την κατάταξή τους, οι εν λόγω ιατροί και οδοντίατροι, αμείβονται με τις αποδοχές ιατρού/οδοντιάτρου Π.Ε..
β) Οι κατατασσόμενοι στις θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ., κατά τα παραπάνω, υποχρεούνται, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία, να έχουν προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Δ.Υ.Πε.:
αα) βεβαίωση διακοπής της δραστηριότητας του ελευθέριου επαγγέλματός τους και, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, αντίγραφο της αίτησης διακοπής της δραστηριότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. . Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η βεβαίωση διακοπής της δραστηριότητας κατατίθεται από τον υπόχρεω στην παραπάνω αρμόδια υπηρεσία εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ανάληψη της υπηρεσίας του. Και
ββ) επικυρωμένο αντίγραφο παραίτησής τους από κάθε τυχόν αξίωσή τους καθώς και, από το δικόγραφο και το δικαίωμα τυχόν ασκηθείσας απ’ αυτούς αίτησης, αγωγής, προσφυγής ή ένδικου μέσου ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, Πολιτικού ή διοικητικού, από και λόγω της εφαρμογής των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014 (Α΄38), όπως ισχύουν, καθώς και παραίτησή τους από τυχόν εκδοθείσα ή εκδοθησόμενη δικαστική απόφαση επ’ αυτών.
Σε περίπτωση μη προσκόμισης των παραπάνω εγγράφων από τους υπόχρεους, αυτοί απολύονται αυτοδικαίως και αζημίως.
5. Όσοι από τους ιατρούς και οδοντιάτρους των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014 (Α΄38), όπως ισχύουν, έχουν ήδη καταταγεί σε θέσεις κλάδου ιατρών / οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. και παράλληλα, δυνάμει δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν με την ιδιότητά τους ως ιατρών / οδοντιάτρων ΠΕ, ασκούν το ελευθέριο επάγγελμά τους, οφείλουν μέχρι τις 31-12-2017 να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των περ. αα και ββ του εδαφ. β΄ της παρ. 4 του παρόντος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εν λόγω κατάταξή τους, διαφορετικά απολύονται αυτοδικαίως και αζημίως. Μέχρι την προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών, εξακολουθούν να διέπονται ως προς την υπηρεσιακή τους σχέση από τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για την κατηγορία υπαλλήλων ΠΕ, και να αμείβονται με τις οικείες αποδοχές ιατρού / οδοντιάτρου ΠΕ.
6. Οι διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18 και 26 του ν. 4238/2014 (Α΄38), όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος, καταργούνται.

 • 23 Μαΐου 2016, 10:19 | Μαρία Πρωτόπαπα

  Σε συνέχεια του προηγούμενου σχολίου μου, σημειωτέα, επίσης, τα εξής:

  Θα πρέπει να γίνει ειδική μνεία για τους αυτούς εκ των απολυθέντων γιατρών και οδοντιάτρων των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014 που αντλούν συνταξιοδοτικά δικαιώματα από τη σχέση τους με τον ΕΟΠΥΥ, διότι ήταν αορίστου χρόνου με προσωποπαγή θέση. Πρόκειται για ελάχιστους γιατρούς και οδοντίατρους που ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Γι’ αυτούς θα πρέπει να προβλεφθεί ότι λογίζεται ως συντάξιμος χρόνος το χρονικό διάστημα από την αυτοδίκαιη απόλυσή τους μέχρι τις 31.12.2017, οπότε και λήγει το μεταβατικό στάδιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής τους ή μη στο ΕΣΥ, το οποίο (μεταβατικό στάδιο), όπως αναλύεται στο προηγούμενο σχόλιό μου, θα πρέπει να καταλαμβάνει και τους γιατρούς και οδοντίατρους, για τους οποίους εκδόθηκε μεν η διαπιστωτική πράξη απόλυσης, εντούτοις αυτοί αμφισβήτησαν δικαστικά την απόλυσή τους. Διαφορετικά, αν δηλαδή το μεταβατικό στάδιο δεν καταλαμβάνει και τους απολυθέντες γιατρούς και οδοντιάτρους, που αμφισβήτησαν δικαστικά τη νομιμότητα της απόλυσής τους, θα υπάρχει σαφής διακριτική μεταχείριση σε βάρος των γιατρών και οδοντιάτρων αυτών, διότι δεν συντρέχουν διαφορετικές συνθήκες στους ευνοούμενους που καλύπτονται από το μεταβατικό στάδιο (δηλαδή αυτούς οι οποίοι απλώς επέλεξαν την αντρίστροφη στρατηγική άμυνας απέναντι στο νόμο Γεωργιάδη διά της υποβολής ένταξης στο ΕΣΥ και εν συνεχεία της διατήρησης του ελευθέριου επαγγέλαματος διά της δικαστικής οδού) που να δικαιολογούν την απόκλιση από την αρχή της ισότητας.

 • 23 Μαΐου 2016, 10:26 | Παπαλέτσος Ιωάννης

  Θέμα: Διαβούλευση για το άρθρο 28 του Σχεδίου νόμου για την Ψυχική Υγεία.
  Αναφορικά με το άρθρο 28 του Σχεδίου νόμου για την Ψυχική Υγεία και τις διατάξεις που αφορούν στη «Δεύτερη Ευκαιρία».
  Σε γενικές γραμμές είναι ευνοϊκό για τους συναδέλφους με ασφαλιστικά και τους συνάδελφους, που αποχώρησαν από το σύστημα.
  Η άποψη όμως του ΠΑΣΙΠΑΑ είναι ότι σε κάθε περίπτωση μαζί με την αίτηση ένταξης ως τις 31/12/2016 πρέπει ταυτόχρονα να γίνει και η παραίτηση από ένδικα μέσα ( παρ. 4ββ). Διαφορετικά δίνεται η δυνατότητα νέων νομικών οδών , που θα διαιωνίσουν το πρόβλημα στο διηνεκές. Άλλωστε για όποιον έχει αποφασίσει να ενταχθεί πραγματικά ως ΠΑΑ δε νομίζουμε ότι αυτό θα είναι πρόβλημα και ότι ο χρόνος μέχρι το τέλος του 2016 είναι πλέον επαρκέστατος, για να πάρει τις αποφάσεις του. Δεδομένου δε, ότι θα έχει τη δυνατότητα μέχρι την κατάταξη σε βαθμό ΕΣΥ να διατηρεί το ιδιωτικό του ιατρείο, δυνατότητα που οι ιατροί- οδοντίατροι ΠΑΑ, που υπηρετούν σήμερα δεν είχαν, με τον ν.4238/2014.
  Από την άλλη πλευρά το Υπουργείο, οι ΥΠΕ και οι υπηρεσίες σχεδιασμού της ΠΦΥ θα έχουν ακριβή εικόνα του αριθμού ανά ειδικότητα των ιατρών – οδοντιάτρων ,που θα στηρίξουν τις Δημόσιες Δομές Υγείας ως ΠΑΑ.
  Φυσικά η κατάταξη πρέπει να γίνει βάσει του ν 4368/2016 όσον αφορά τα έτη κατάταξης και το χρονοεπίδομα.
  Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με το άρθρο 28 εάν όμως γίνει η προτεινόμενη ρύθμιση για το χρόνο της παραίτησης από τα ένδικα μέσα και προστεθεί ότι για την κατηγορία των επαναπροσληφθέντων θα ισχύουν ακριβώς οι ίδιοι όροι (ως προς το ωράριο και λοιπές υποχρεώσεις, μετακινήσεις κλπ) που ισχύουν σήμερα για τους ιατρούς –οδοντίατρους ΠΑΑ.
  Εκ μέρους του Δ.Σ. του ΠΑΣΙΠΑΑ-ΠΕΔΥ.

  Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

  Παπαλέτσος Ιωάννης Δανδάλη Ροδάνθη

 • 23 Μαΐου 2016, 09:25 | Μαρία Πρωτόπαπα

  Η παράγραφος 1 πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε να καταλαμβάνει και τους γιατρούς και οδοντιάτρους για τους οποίους έχει εκδοθεί μεν διαπιστωτική πράξη απόλυσης, ωστόσο έχει διαταχθεί γι’ αυτούς δυνάμει προσωρινών διαταγών και αποφάσεων επί ασφαλιστικών μέτρων η προσωρινή τους απασχόληση στις οικείες ΔΥΠΕ. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στην παράγραφο 1 και γι’ αυτούς εκ των ανωτέρω απολυθέντων γιατρών και οδοντιάτρων, οι οποίοι ενώ δικαιούνται να απασχολούνται προσωρινά στις οικείες ΔΥΠΕ, καθώς έχουν εκδοθεί σχετικές προσωρινές διαταγές και αποφάσεις επί ασφαλιστικών μέτρων που υποχρεώνουν τις οικείες ΔΥΠΕ να τους απασχολούν προσωρινά, εντούτοις με αποκλειστική ευθύνη των οργάνων της οικείας ΔΥΠΕ, δεν κατέστη δυνατή η προσωρινή τους απασχόληση. Η τελευταία αυτή περίπτωση αφορά αποκλειστικά σε περίπου 20 γιατρούς της 6ης ΔΥΠΕ, τα αρμόδια όργανα της οποίας αρνούνται εδώ και ενάμιση χρόνο να συμμορφωθούν με τις σχετικές προσωρινές διαταγές και τις αποφάσεις επί ασφαλιστικών μέτρων και κατά των οποίων έχει δικαστικά επιβληθεί ημερήσιο πρόστιμο 300 ευρώ λόγω μη συμμόρφωσής τους με τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις.

  Επίσης, οι ανωτέρω γιατροί και οδοντίατροι της παραγράφου 1, όπως αυτή προτείνεται να συμπληρωθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει να υπάγονται ομοίως στις προβλέψεις της παραγράφου 5 αντί της παραγράφου 4, δηλαδή να ισχύει και γι’ αυτούς το μεταβατικό στάδιο μέχρι τις 31.12.2017. Τούτο, διότι οι εν λόγω γιατροί και οδοντίατροι, δηλαδή αυτοί για τους οποίους έχει εκδοθεί μεν η διαπιστωτική πράξη απόλυσης επειδή δεν υπέβαλαν αίτηση ένταξης στο ΕΣΥ, ωστόσο αμφισβήτησαν δικαστικώς τη συνταγματικότητα – νομιμότητα της απόλυσής τους, στο στάδιο δε της προσωρινής δικαστικής προστασίας αιτήθηκαν με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων – χορήγησης προσωρινής διαταγής τη συνέχιση της απασχόλησής τους στις οικείες ΔΥΠΕ παράλληλα με το ελεύθεριο επάγγελμά τους και εκδόθηκαν σχετικές προσωρινές διαταγές και αποφάσεις επί ασφαλιστικών μέτρων που υποχρέωναν τις οικείες ΔΥΠΕ να τους απασχολούν προσωρινά, δεν διαφοροποιούνται επί της ουσίας από αυτούς που υπέβαλαν αίτηση ένταξης στο ΕΣΥ και παράλληλα διατήρησαν τα γιατρεία τους δυνάμει σχετικών δικαστικών αποφάσεων επί ασφαλιστικών μέτρων.

 • 23 Μαΐου 2016, 08:35 | Δημήτριος Λιανός

  Η πρόταση μου στην διαβούλευση όσον αφορά το άρθρο 28 του σχεδίου νόμου είναι ότι οι ιατροί για τους οποίους μιλάμε είναι καταξιωμένοι ιατροί οι οποίοι απασχολούνται επί πολλά έτη 15 έως και 30 χρόνια στην ΠΦΥ και οπωσδήποτε μετά τον απαράδεκτο νόμο Γεωργιάδη τον οποίο και η τότε αξιωματική αντιπολίτευση καταψήφισε και ο νυν υπουργός ήταν μαζί με τους τότε απεργούς ιατρούς του ΙΚΑ αλλά και ο νυν πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι ΄΄συμπαραστεκόμαστε στον δίκαιο αγώνα των ιατρών του ΙΚΑ΄΄.
  Τώρα πάλι οι ιατροί βρίσκονται και σήμερα αντιμέτωποι με νέο απαράδεκτο νόμο που καταστρέφει εγωιστικά τους ιατρούς για ιδεολογικούς λόγους. Ο θεσμός της ΠΑΑ είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί στην ΠΦΥ και θα αποτύχει 100% ας αφήσουμε δε ότι θα ανθήσει η φοροδιαφυγή. Άρα ας αφήσει η κυβέρνηση τις ιδεοληψίες και της εμμονές σε αποτυχημένα μοντέλα.
  ● Ναι στην επάνοδο όλων των απολυμένων ιατρών από τον νόμο 4238/2014.
  ● Προσωποπαγείς θέσεις για όλους τους ιατρούς που η πλειοψηφία είναι σε ηλικίες κοντά στην συνταξιοδότηση δηλαδή είναι σε ηλικίες 60 και 65 ετών και τους επιβάλλεται από τον νόμο να κλείσουν τα ιατρεία τους για 1, 2 χρόνια πριν την σύνταξη.
  ● Όσοι εκ των ιατρών θέλουν να ενταχθούν με σχέσει ΠΑΑ να εξομοιωθούν με τους ιατρούς του ΕΣΥ σε όλους τους τομείς.
  Πάντως ούτως ή άλλως παντού υπάρχουν διαφορετικές εργασιακές σχέσεις και τι ενοχλούν; άλλωστε η νέα σχέση εργασίας της ΠΑΑ να εφαρμοστεί σταδιακά όταν και θα ολοκληρωθεί το νέο σύστημα της ΠΦΥ. Με τους επικουρικούς ιατρούς τι θα γίνει θα παραμείνουν πάντα επικουρικοί;
  Κατάργηση του ββ) της παραγράφου 4 του άρθρου 28 διότι είναι κατάπτυστο και φασιστικό.
  Δημήτριος Λιανός
  Πνευμονολόγος

 • 22 Μαΐου 2016, 23:26 | Απολλωνατος Γερασιμος

  Νομίζω οτι το συγκεκριμένο άρθρο κινείται προς τη σωστή πλευρά της διόρθωσης αδικιών που επήλθαν με τη ψήφιση του ν.4238/2014
  Υπάρχουν όμως κάποια σημεία που σαφώς θέλουν διόρθωση
  Α)Η παράγραφος 4 ββ που αναφέρει ¨ προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου παραίτησης ..κλπ¨ πρέπει να αποσυρθεί άμεσα
  Κανείς δεν απεμπολεί τα δικαιώματα του σε μια δημοκρατική κοινωνία
  Β) Το δεύτερο λάθος είναι οι καταληκτικές ημερομηνίες που θέτει (31/12/16 & 31/12/2017 )
  Χωρίς να εχει κατατεθεί το νομοσχέδιο για τη ΠΦΥ, χωρίς να γνωρίζουμε τι θα γίνει με τις ειδικότητες, πως θα στελεχωθούν οι μονάδες με τι γιατρούς , που θα πάνε ( θα υπηρετούν στις μονάδες που ήταν ; θα πανε σε νοσοκομείο για κάλυψη αναγκών ;ποιος θα αποφασίζει για το που θα πάνε κλπ
  Νομίζω πρώτα πρεπει να λυθούν αυτά τα ζητήματα και μετά να παρθούν οι οριστικές αποφάσεις από όλους
  Όμως η κατάσταση στη ΠΦΥ δεν αντέχει καθυστερήσεις, νομίζω οτι μέχρι να μπορεί το καινούργιο σύστημα να καλύψει υγειονομικά τη χώρα είναι προτιμότερο να λειτουργήσει ,έστω και με τα προβλήματα ,ως είχε
  Αυτό θα μπορούσε να γίνει με την επαναστελέχωση των μονάδων μέσω συμβάσεων λ.χ. 3ετους -5ετους διάρκειας ( ως μεταβατικό στάδιο, αν και τη χρονική διάρκεια του μεταβατικού σταδίου θα τη καθορίσει το πότε το καινούργιο σύστημα θα μπορεί να λειτουργήσει )
  Αυτό θα δώσει α)στη κυβέρνηση πολιτικό χρόνο για το καλύτερο σχεδιασμό και υλοποίηση του σχεδίου της ,β)στο κόσμο τους γιατρούς του που είχε ,γ)αναζωογόνηση των εργαστηρίων των μονάδων ( με ουσιαστική ελάττωση δαπανών ) δ) εξυπηρέτηση ανασφάλιστων στις μονάδες ( πιθανόν και με τη χορήγηση φαρμάκων στους ανασφάλιστους απο τα φαρμακεία των μονάδων ,φάρμακα τα οποία θα μπορούσε να χορηγήσει η φαρμακοβιομηχανία ¨η απο τα κοινωνικά φαρμακεία κλπ) και ε)στους γιατρούς το χρόνο να δουν πως δουλεύει το καινούργιο σύστημα για τη σωστή επιλογή τους χωρίς ουσιαστικό οικονομικό / δημοσιονομικό κόστος (καθόσον οι πλειοψηφία των απολυμένων /υπό επαναπρόσληψη γιατρών ειναι ήδη συμβεβλημμένοι με τον ΕΟΠΥΥ )
  Απολλωνάτος Γεράσιμος
  Πνευμονολόγος
  Μέλος ΔΣ ΣΕΥΠ – ΕΟΠΥΥ/ΠΕΔΥ

 • 22 Μαΐου 2016, 23:46 | ΣΕΥΠ ΠΕΔΥ Θεσ/νίκης-Β.Ελλάδος

  Προτάσεις του ΣΕΥΠ ΠΕΔΥ Θεσ/νίκης-Β.Ελλάδος για το άρθρο 28:

  -Να συμπεριληφθούν όλοι οι υπηρετούντες σήμερα γιατροί στο ΠΕΔΥ και όσοι έχουν ασφαλιστικά μέτρα (από τους εκτός ΠΕΔΥ) και κακώς δεν έχουν προσληφθεί έως σήμερα.
  -Να γίνει άρση των τιμωρητικών αναδρομικών απολύσεων της 3ης και 4ης ΥΠΕ, γιατρών που εντάχθηκαν και υπηρετούν από την αρχή έως σήμερα. Η κατάσταση αυτή είναι πρωτοφανής και μοναδική πανελλαδικά.
  -Να γίνει κρίση όσων συναδέλφων δεν κρίθηκαν για οποιοδήποτε λόγο, με το προηγούμενο καθεστώς κρίσης και όχι με το άρθρο 25 του νέου νόμου (περιλαμβάνονται και οι γιατροί της προηγούμενης παραγράφου.
  -Το χρονοδιάγραμμα κρίσης, κατάταξης και ανάληψης υπηρεσίας να είναι σαφές και ενιαίο για όλους
  -Άμεση επαναπρόσληψη* όσων συναδέλφων απολύθηκαν και επιθυμούν να επιστρέψουν για τους εξής λόγους:

  α. Άμεση ανάταξη της ΠΦΥ
  β. Οικονομικοί λόγοι: οι γιατροί ΠΕ εντός ΠΕΔΥ στοιχίζουν περίπου 2.000 ευρώ μικτά μηνιαίως και εξετάζουν 26 ασθενείς επί 22 ημέρες το μήνα δηλαδή περίπου 570 περιστατικά (συν τα έκτακτα περιστατικά). Οι συμβεβλημένοι γιατροί βλέπουν 200 περιστατικά το μήνα (με περίπου το ίδιο μισθολογικό κόστος) και συνήθως λόγω μεγάλης ζήτησης αυτά τελειώνουν το πρώτο δεκαήμερο του μήνα, μετά λειτουργούν ως ιδιώτες γιατροί με αποτέλεσμα την επιβάρυνση των ασθενών. Αν οι εκτός ΠΕΔΥ γιατροί που κατά πλειοψηφία είναι συμβεβλημένοι επιστρέψουν με το ίδιο κόστος θα εργάζονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και θα βλέπουν πολλαπλάσιο αριθμό περιστατικών.
  γ. Έμπειροι γιατροί
  δ. Διαφοροποίηση της κυβέρνησης από τον επαίσχυντο νόμο Σ.Α. Γεωργιάδη και τήρηση των δεσμεύσεων της.

  -Επιπλέον η αναβάθμιση των εργαστηρίων του οργανισμού (μικροβιολογικά, ακτινολογικά κλπ) που συντελεί στη μείωση του γενικού κόστους καθώς τα εν λόγω εργαστήρια προτείνονται κατά προτεραιότητα από τους γιατρούς του ΠΕΔΥ, και λειτουργούν ως αντίπαλο δέος απέναντι στο συνεχώς αυξανόμενο ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα. Ακόμα και αν προσθέταμε στη μισθολογική δαπάνη το λειτουργικό κόστος των κτιρίων η συνολική επιβάρυνση ανά ασθενή είναι σαφώς μικρότερη και πλέον η λειτουργία είναι για όλο τον μήνα.
  -Θέση δική μας και της ΠΟΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ είναι δύο εργασιακές σχέσεις, προσωποπαγείς ΠΕ για όσους το επιθυμούν ή ΠΑΑ. Να δοθεί δυνατότητα επίσης στους υπηρετούντες ΠΑΑ να επαναπροσδιορίσουν την εργασιακή τους θέση. Οι προσωποπαγείς θέσεις είναι σαφώς συμφέρουσες για την πολιτεία στην δεδομένη οικονομική συγκυρία λόγω της χαμηλότερης αμοιβής. Εναλλακτικά αν δεν είναι δυνατή η ψήφιση προσωποπαγών θέσεων να υπάρξει μεταβατικό στάδιο που θα λήξει με την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης όπως είναι και το λογικό (παράγοντες του Υπουργείου Υγείας αναφέρουν ότι θα διαρκέσει 7-15 χρόνια). Να σημειώσουμε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ενιαίες εργασιακές σχέσεις ΠΑΑ στο δημόσιο όταν πανεπιστημιακοί και στρατιωτικοί διατηρούν και ιδιωτικό ιατρείο, όταν στο διπλανό εντός ΠΕΔΥ ιατρείο εργάζεται γιατρός π. ΚΑΠ-ΔΕΗ που διατηρεί το ιδιωτικό του ιατρείο (εξαιρέθηκαν από τον ν.4238/14) όπως και οι γιατροί του ΣΕΥΠ ή της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ. Επίσης η πρόσληψη γιατρών με μπλοκάκι αποδεικνύει ότι μόνο ενιαίες εργασιακές σχέσεις δεν υπάρχουν. Το ορθό θα ήταν αν υποστηρίζεται από την κυβέρνηση μια και μοναδική σχέση εργασίας ΠΑΑ αυτή να ξεκινήσει από τους νεοπροσλαμβανόμενους οι οποίοι θα γνωρίζουν και τις επιπτώσεις της απόφασης τους και όχι σε ανθρώπους στην 6η και 7η δεκαετία της ζωής τους, που έχουν δρομολογημένες υποχρεώσεις και λίγο πριν τη συνταξιοδότησή τους. Από το σύνολο των πρώην γιατρών ΙΚΑ δηλαδή τους απολυμένους και τους νυν υπηρετούντες στο ΠΕΔΥ οι 1.100 είναι άνω των 63 ετών και οι 1.900 άνω των 59.
  -Βελτίωση των όρων εργασίας των επικουρικών γιατρών ώστε οι θέσεις να είναι ελκυστικές για να μην παρατηρείται το φαινόμενο από τις 900 θέσεις που αρχικά είχαν προκηρυχθεί, εκδήλωσαν ενδιαφέρον μόνο 170. Η είσοδος των νέων γιατρών είναι απαραίτητη στην ΠΦΥ (όπως και στο ΕΣΥ) καθ’ ότι ο πληθυσμός των γιατρών της χώρας γηράσκει επικίνδυνα χωρίς την κατάλληλη ανανέωση.
  -Ζητάμε την απόσυρση του εδαφίου ββ παρ. 4 του άρθρου 28 το οποίο αναφέρει ότι οι γιατροί πρέπει να παραιτηθούν των δικαστικών τους μέτρων. Η διάταξη αυτή είναι κατάφωρα αντισυνταγματική και παραβιάζει το άρθρο 20 του Συντάγματος.
  -Όποια ημερομηνία και να επιλεγεί τελικά για την ένταξη ως ΠΑΑ στο σύστημα, πρέπει να ισχύει η ίδια για όλους συναδέλφους χωρίς διαχωρισμούς για να μην καταπατείται η αρχή της ισότητας.

  * Aν υπάρξει πρόβλημα σχετικά με τις προσλήψεις θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η προκήρυξη του ΑΣΕΠ (2009) των 1.860 θέσεων που ολοκληρώθηκε και ουδέποτε εφαρμόσθηκε.

  Για το Δ.Σ. του ΣΕΥΠ ΠΕΔΥ Θεσσαλονίκης-Β.Ελλάδος
  Ο Πρόεδρος Σ. Παρασκευόπουλος
  Η Γ.Γραμματέας Ν. Μανιάτη

 • 22 Μαΐου 2016, 21:47 | Διονυσιος Λαμπαδάριος

  1.Να κριθούν όσοι συνάδελφοι υπηρετούν σήμερα και να πληρωθούν άμεσα οι συνάδελφοι που έχουν επανέλθει με δικαστικές αποφάσεις.
  2. Να δοθούν προσωποπαγείς θέσεις σε όλους τους γιατρούς, διατηρώντας την εργασιακή τους σχέση και επίσης το δικαίωμα της επανεπιλογής της εργασιακής σχέσης σε όσους επέλεξαν την ΠΑΑ κάτω από τον εκβιασμό του Α. Γεωργιάδη. H κοινωνία χρειάζεται όλους τους έμπειρους γιατρούς, η ΠΦΥ χρηστή διοίκηση,και η εφορία τις εισπράξεις από τα εναπομειναντα ιατρεία τους.
  3. Να αποσυρθεί η απαράδεκτη παράγραφος 4ββ του άρθ.28 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, η οποία αντίκειται στο άρθρο 20 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα έννομης προστασίας σε κάθε Έλληνα πολίτη.

 • 22 Μαΐου 2016, 09:10 | Σπύρος Κ. Τσαγκάρης

  https://youtu.be/S43rVMydQ_Q?t=273
  ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΗΛΙΕ ΝΟΗΤΕ, ΚΑΙ ΜΥΡΣΙΝΗ ΕΣΥ, ΔΟΞΑΣΤΙΚΗ,
  ΜΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΑΣ ΜΗ,ΜΗ ΛΗΣΜΟΝΑΤΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΟΥ..
  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ…
  1..το ότι οι γιατροί στο ΙΚΑ,σε εποχές που οι γιατροί ήταν λίγοι και υπήρχαν ανάγκες στα ιατρεία,προσλαμβάνονταν,μόνον μέσω της αναγκαστικής διόδου απο πολιτικά γραφεία, και αυτό συνεχίστηκε και όταν οι γιατροί έγιναν περισσότεροι,χωρίς διαγωνισμό, γιά διαιώνιση του πελατειακού συστήματος.Ούτε το ότι οι συμβάσεις τους ήταν μηνιαίες και εργάζονταν ανασφάλιστοι,γιά να συνεχίζεται η πολιτική ομηρεία.
  2..ούτε το ότι, όταν μετά από δεκαετίες κάλυψης παγίων και διαρκών αναγκών,επιτέλους, η πολιτεία αναγνώρισε ότι είναι συμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα,λίγο μετά από αυτό, τους εκδίωξε στον βωμό του απαιτούμενου αριθμού απολύσεων της τρόικας και μόνον.
  3..ούτε ότι προς τούτο,τους ώθησε αλλάζοντας μονομερώς την εργασιακή σχέση μερικής απασχόλησης με την οποία εργάζονταν,προκειμένου να συμπληρώνουν τον μικρό μισθό που η πτωχή Ελλάς μπορούσε να τους προσφέρει,προγραμματίζοντας την ζωή των οικογενειών τους αγοράζοντας ιατρεία,εξοπλισμό,προσλαμβάνοντας προσωπικό κλπ,εφευρίσκοντας τον πρωτάκουστο όρο της «αυτοδίκαιης» απόλυσης,που ενέχει τον όρο της αυτοδικίας,της βιαιοπραγίας δηλαδή χωρίς προηγούμενη «δίκη» και κρίση
  4..ούτε ότι τους κατασυκοφάντησε μέσω του επισημότερου εκπροσώπου της ,τέως υπουργού Υγείας,Γεωργιάδη,λέγοντας ότι είναι γιατροί β κατηγορίας,ανίκανοι,δεν έχουν εφημερεύσει ποτέ( ως βιβλιοπώλης είχε το άλλοθι ότι δεν γνώριζε ότι από το αγροτικό και την 1η μέρα ειδικότητος οι γιατροί εφημερεύουν και όλη τους η ζωή μετά είναι μιά διαρκής εφημερία,ως γνωρίζετε εσείς σίγουρα ,αγαπητοί Συνάδελφοι,νυν Υπουργοί Υγείας..)
  5.. η ότι επειδή ήταν ελάχιστοι ιατροί ΙΚΑ με ανάρμοστη συμπεριφορά, έπρεπε να εκδιωχθούν όλοι,με την φασιστική λογική της συλλογικής ευθύνης(ομοίως,αν κάποιοι εσυτες παίρνουν φακελλάκι,η αν κάποιοι εφοριακοί η πολεοδόμοι η αστυνομικοί,χρηματίζονται,να απολύσουμε όλους των κατηγοριών αυτών και αν κάποιοι πολιτικοί πήραν μίζες να πάνε όλοι φυλακή) ,συνεπικουρούμενοι βεβαίως από τα κανάλια που έκαναν τηλεαστέρα τον κ. Γεωργιάδη συνηγορώντας στην εξόντωσή μας και «ξεπληρώνοντας» έτσι τα χρέη τους..
  6..ούτε είναι δικαιοσύνη ως αντιπολίτευση να κατακεραυνώνετε τον διωγμό και ως κυβέρνηση να υπερασπίζεσθε το νόμο,κατηγορώντας ακόμη και τώρα τον κ. Γεωργιάδη γιά την «δόξα» των απολύσεων των γιατρών ΙΚΑ,πλην όμως μην κάνοντας τίποτα γιά να τις αναιρέσετε.
  7…ούτε η επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων της τρόικας, καθαριστριών,ερτ,σχολικών φυλάκων κλπ,κλπ,πλην ιατρών σαν τάχα να μην υπάρχουν ανάγκες στην πφυ πολύ περισσότερες τώρα που καλύπτονται ασφαλισμένοι όλων των ταμείων εν σχέσει με παλιότερα όταν αφορούσε μόνο ασφαλισμένους ΙΚΑ
  8..ούτε είναι δικαιοσύνη οι «τιμητικές»συμβάσεις τριμήνων με ημερομηνία λήξης ,χωρίς δικαίωμα αναρρωτικής άδειας,σε αυτούς που γιά δεκαετίες στήριξαν την πφυ και δεν δικαιούνται τώρα που πέρασαν κάποια χρόνια να σπάσουν το πόδι τους,με κουρέματα,και φοροασφαλιστικές εισφορές αφάνταστες.
  9..ούτε η ισοπέδωση των μονοσυνταξιούχων και η «ληστεία» του ΤΣΑΥ.
  10..ούτε είναι δικαιοσύνη η ειδική «προνομιακή»μεταχείριση όσων κατέφυγαν δικαστικά ,έναντι των λοιπών,ενά παράλληλα απαγορεύεται,αν είναι δυνατόν,διά του νόμου η προσφυγή στην Δικαιοσύνη..
  11..ούτε ότι οι απολυθέντες δεν λάβαμε καμία αποζημίωση,ως ακόμη και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής είχε εισηγηθεί,όταν αποχωρήσαντες λιμενεργάτες η από οτε έλαβαν 200 χιλιάδες ευρω και άνω
  12..ούτε ότι οι επιτροπές ειδικών σοφών κλπ απαρτίζονταν από ανθρώπους αξιόλογους,πλην όμως χωρίς εμπειρία πραγματική πφυ αλλά μόνον από κομματικές θέσεις και γραφεία.
  ΔΕΝ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΟΛΑ ΕΙΧΑΝ ΚΑΛΩΣ.Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΦΥ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ 1ο ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
  υ.γ.με την απαγόρευση της προσφυγής στην δικαιοσύνη θυμήθηκα το
  «ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ»
  https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP08ezj-3MAhXJL8AKHQIKB6cQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.arcadiaportal.gr%2Fnews%2Fuparxoun-dikastes-sto-berolino&usg=AFQjCNGFDWVwu21EjZ5l6yrW9AgGhriZVw&sig2=4sTvjNpmTq4s4W4WhHPAdA

 • 19 Μαΐου 2016, 14:25 | Κώστας Μάμαλης

  Επιγραμματικά
  1.Το άρθρο 4 (ββ) χρήζει επαναδιατύπωσης. Όσοι γιατροί δεν παραιτηθούν των δικαστικών μέτρων πρέπει να συνεχίζουν να εργάζονται μέχρι τελεσιδικίσεως και όχι να απολύονται.
  2.Η καλύτερη λύση είναι προσωποπαγείς θέσεις σε όσους γιατρούς ενταχθούν μέχρι συνταξιοδότησης.
  3.Οι γιατροί, που θα υποβάλουν αίτηση, πρέπει να κλείσουν τα ιατρεία τους ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ και την ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΣ (αυτό μάλλον εννοεί η πρόταση στο άρθρο 4β “Οι ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ στις θέσεις κλάδου ιατρών, οδοντιάτρων ΕΣΥ υποχρεούνται, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία, να έχουν προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Δ.Υ.Πε.: αα) βεβαίωση διακοπής της δραστηριότητας του ελευθέριου επαγγέλματός τους και …”
  4.Εφόσον η κυβέρνηση επιλέγει την ΠΑΑ στην ΠΦΥ, πρέπει αυτή να εφαρμοσθεί σε όλους τους γιατρούς (πανεπιστημιακούς, γιατρούς ΔΕΗ, απογευματινά ιατρεία ΕΣΥ κτλ.)
  Με την ευκαιρία αυτή πρέπει το ωράριο των γιατρών του ΠΕΔΥ να εξομοιωθεί με το ωράριο των γιατρών των ΚΥ, όσοι εργάζονται απογευματινό ωράριο να έχουν τη νόμιμη προσαύξηση μισθού και επιτέλους τα ραντεβού εξέτασης των ασθενών να γίνουν 15λεπτα.

  Κώστας Χ. Μάμαλης

 • 19 Μαΐου 2016, 11:19 | Π.Σ. ΚΟΥΡΕΤΑ

  ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΨΑΝ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2014 ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΕΔΥ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ : ΩΡΑΡΙΟ 7-3 ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ , ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΥ, ΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΕΣΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΝ ΜΙΑ ΝΥΚΤΙ ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΡΓΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΚΛΠ ………ΛΙΓΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΟΣΑ ΣΥΝΕΒΑΙΝΑΝ) ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΑΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΝ?
  ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΡΕΤΑ
  ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  ΠΡΩΗΝ ΙΑΤΡΟΣ ΠΕΔΥ ΝΜΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 • 18 Μαΐου 2016, 13:05 | Μιχαλης Ζαβιακας

  Θα πρεπει να ληφθει μεριμνα και για τους ιατρους των πρωην νοσοκομειων του ΙΚΑ που υπηρετουν με ασφαλιστικα μετρα στα ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ του ΕΣΥ.
  Ευχαριστω
  Μιχ.Ζαβιακας
  Ιατρος Φυσικης Ιατρικης και Αποκαταστασης
  ΓΝΑ»Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 • ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΦΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ
  ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
  ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΖΗΤΗΘΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΟ.
  ΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΑΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
  ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ -ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΗΚΩΣΟΥΝ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΦΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΑ ΚΑΙ ΠΕ.
  ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΟ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ.
  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΝΟΕΙΤΕ ΣΗΜΕΡΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ.Η ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΘΟΥΝ ΟΤΑΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΗ -ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΦΥ ΕΚΕΙ ΧΤΙΖΕΤΑΙ Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ.
  ΔΡ.ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ
  ΣΥΜ.ΕΟΠΥΥ

 • 16 Μαΐου 2016, 11:45 | Αχιλλέας Γρηγορίου

  Τα συγχαρητήριά μου.
  Συνεχίζετε ακάθεκτοι στην εφαρμογή του νόμου Γεωργιάδη.
  Συνεχίζετε με σκοπό να μετατρέψετε τους γιατρούς της ΠΦΥ σε γιατρούς ΕΣΥ 2ης κατηγορίας
  Βλέπετε οι νοσοκομειακοί είναι ΠΑΑ, αλλά μπορούν να κάνουν ιδιωτικό ιατρείο στο νοσοκομείο.
  Οι γιατροί της ΠΦΥ όμως δεν μπορούν. Απλά θα δουλεύουν σε βάρδιες και θα είναι β’ κατηγορίας!
  Και επιπλέον να παραιτηθούν από κάθε δικαίωμα έννομης προστασίας. Διαφορετικά θα απολυθούν. Και μάλιστα αζημίως. Και αυτό το λέτε αριστερά εσείς; Ούτε χούντα δεν τόλμησε να νομοθετήσει τέτοιο πράγμα. Συνεχίστε τον κατήφορο…

 • 14 Μαΐου 2016, 23:26 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Το κείμενο της παρ.4 του άρθρου 28, που αναφέρει ότι :
  «..Οι κατατασσόμενοι στις θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ., κατά τα παραπάνω, υποχρεούνται, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία, να έχουν προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Δ.Υ.Πε.:
  αα) βεβαίωση διακοπής της δραστηριότητας του ελευθέριου επαγγέλματός τους και, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, αντίγραφο της αίτησης διακοπής της δραστηριότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. . Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η βεβαίωση διακοπής της δραστηριότητας κατατίθεται από τον υπόχρεο στην παραπάνω αρμόδια υπηρεσία εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ανάληψη της υπηρεσίας του. Και
  ββ) επικυρωμένο αντίγραφο παραίτησής τους από κάθε τυχόν αξίωσή τους καθώς και, από το δικόγραφο και το δικαίωμα τυχόν ασκηθείσας απ’ αυτούς αίτησης, αγωγής, προσφυγής ή ένδικου μέσου ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, Πολιτικού ή διοικητικού, από και λόγω της εφαρμογής των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014 (Α΄38), όπως ισχύουν, καθώς και παραίτησή τους από τυχόν εκδοθείσα ή εκδοθησόμενη δικαστική απόφαση επ’ αυτών.
  Σε περίπτωση μη προσκόμισης των παραπάνω εγγράφων από τους υπόχρεους, αυτοί απολύονται αυτοδικαίως και αζημίως.»,
  έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 20 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα έννομης προστασίας από τα δικαστήρια κάθε έλληνα πολίτη.
  Αποτελεί όνειδος για την κυβέρνηση, αλλά και για την συνταγματική έννομη τάξη η τυχόν θεσμοθέτηση τέτοιας ρύθμισης, η οποία στην ουσία δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να εκβιάσει ευθέως υπαλλήλους γιατρούς, ότι αν δεν παραιτηθούν από αιτήσεις, αγωγές, προσφυγές, ένδικα μέσα, κερδισμένες δικαστικές αποφάσεις στο παρελθόν ή και δικαστικές αποφάσεις που θα κερδίσουν στο μέλλον (!!),
  ΘΑ ΑΠΟΛΥΘΟΥΝ!!!
  Επειδή τέτοια γραπτή ρύθμιση ούτε δικτατορίες στο παρελθόν τόλμησαν να ενσωματώσουν σε νομοθετήματα, επιβάλλεται να εξαλειφθεί αμέσως.
  Μετά τιμής
  Αθ. Αποστολόπουλος
  Καρδιολόγος ΠΕΔΥ
  Γ. Γραμ. Ομοσπονδίας Ιατρών ΠΕΔΥ

 • 14 Μαΐου 2016, 18:29 | Ηλίας Παπαδόπουλος

  Στο πρώτο σχόλιο μου θα δημοσιοποιήσω μερικές σκέψεις,
  όσον αφορά το σχέδιο της επιτροπής Μπένου για τη μετερρύθμιση της ΠΦΥ, προσπαθώντας να πιάσω το θέμα απ την αρχή του.
  Σε μεταγενέστερο σχόλιο θα εκφράσω πιο αναλυτικά και την αποψή μου για τα εργασιακά και άλλα θέματα.

  Το εκπονηθέν λοιπόν, απο τη συγκεκριμένη επιτροπή σχέδιο, θα το χαρακτήριζα
  μια «φιλοτιμη», πλην όμως παντελώς ακοστολόγητη έκθεση ιδεών, ένα ευχολόγιο.
  Φοβάμαι πως βρίσκεται τελείως εκτός τόπου και χρόνου, μη λαμβάνοντας υπόψη του
  -κυρίως την δημοσιονομική συγκυρία,
  -την ανθρωπιστική κρίση που απαιτεί άμεσες ενέργειες,
  σαν αυτές που τώρα νομοθετήθηκαν, μεσω του παράλληλου προγράμματος
  και οχι γενικούς σχεδιασμούς,
  -την ήδη υπέρμετρη φορολογία στη χώρα,
  -Καθώς και τον συγκεκριμένο προυπολογισμό που το υπουργείο έχει να διαχειριστεί.

  Με μια πρώτη προσέγγιση, για την πλήρη υλοποιησή του απαιτούνται το λιγότερο
  – 12000 – 15000 νεες θέσεις εργασίας ιατρικού, παραιατρικού και βοηθητικού προσωπικού
  … αποκλειστικά και μόνο στο τομέα της ΠΦΥ,
  όταν τα νοσοκομεία στενάζουν απο έλλειψη προσωπικού,
  -νέα ενοίκια,
  -νεοι εξοπλισμοί,
  -νεες παραιατρικές ειδικότητες αμφιβόλου χρησιμότητας κλπ,
  δημιουργώντας ενα καινούργιο υδροκεφαλικό δίκτυο ιατρείων γειτονιάς,
  ( πχ για ενα μεσο δημο 100000 κατοικων θα χρειαζοντουσαν βασει του σχεδιου 20 τετοιες μοναδες).

  Δημιουργεί νέες στρατιές γενικών γιατρών … που δεν υπάρχουν,
  χωρίς να λαμβάνει υπόψη του την υπερεπάρκεια στο σύστημα ειδικών γιατρών.

  Με πολύ μικρότερη λοιπόν …
  και σε πολλές περιπτώσεις μηδενική δημοσιονομική επιβάρυνση,
  θα μπορουσαν να στελεχωθούν οι ήδη υπαρχουσες, αλλα υπολείτουργουσες δημόσιες δομές,
  με πνευμα εξορθολογισμού,
  ώστε να αποδώσουν άμεσα και ικανοποιητικά για τις ανάγκες ολου του πληθυσμού.

  Εχω την εντύπωση για να μη πώ τη βεβαιότητα, πως πρόκειται για ενα σχέδιο που συντάχθηκε για να … μην εφαρμοστεί.
  Αδικημένο εν τη γενέσει του.
  Η εφαρμογή του για ολους τους παραπάνω λόγους ειναι αδύνατον να επιτευχθεί.
  Και ετσι, ο πιθανός χρόνος εφαρμογής του, νομίζω οτι παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες, παραμένοντας σε πιλοτικό στάδιο.

  Ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού,
  αλλά σε ενα πολύ πιο περιορισμένο δίκτυο μονάδων οικογενειακής ιατρικής,
  ιατρειων γειτονιας,
  οχι υδροκεφαλικά και δαπανηρά διαρθρωμένων,
  νομίζω οτι δεν έρχεται σε αντίθεση με την αξιοποίηση των ειδικών γιατρών που στηρίζουν μεχρι σήμερα την ΠΦΥ.
  Η αξιοποίηση των ειδικών γιατρών στις μονάδες πρωτοβάθμιας εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (νυν μοναδες ΠΕΔΥ) σαν βάση του συστήματος,
  είναι αναγκαία και για την βελτιστοποίηση του συστήματος και για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
  Αυτές οι κινήσεις θα σταματούσαν άμεσα την ανεξέλεγκτη ροή πόρων προς τα μεγάλα ιδιωτικά κέντρα,
  Θα μείωναν δραστικά το φόρτο εργασίας των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομειακών μονάδων
  και θα ανακούφιζαν άμεσα τις αυξημένες, λόγω ανθρωπιστικής κρίσης, ανάγκες του πληθυσμού.

  Στόχος μας πρέπει να είναι,
  ΠΦΥ με ανοιχτές δημόσιες δομές.
  Βασισμένες στο προυπάρχον δίκτυο δημοσίων δομών του ΙΚΑ,
  με αναγκαστικές ο,που χρειάζεται πρωτοβουλίες για οικονομίες κλίμακος,
  πλήρως στελεχωμένες με ιατρικές ειδικότητες και εργαστήρια, νοσηλευτικό και παραιατρικό προσωπικό.
  Εύκολα προσβάσιμες στους πολίτες, ασφαλισμένους και μη.
  Με παρόντες όλους τους λειτουργούς της.
  Με αποκατάσταση των εργασιακών τους σχέσεων,
  και ενα ικανό μεταβατικό διάστημα, στη διάρκεια του οποίου πρέπει να γίνει ενας ειλικρινής διάλογος,
  χωρίς προκαταλήψεις και εκβιασμούς, που θα οδηγήσει στους όρους παραμονής τους στο σύστημα.
  Η προσωπική μου άποψη είναι: προσωποπαγείς θέσεις … μέχρι την αποχώρηση … (Μεσος ορος 4-6 χρόνια)

  Οι νέες προσλήψεις, εφ όσον έτσι όλοι συμφωνήσουμε, θα είναι ΠΑΑ,
  μέτρο που επίσης όλοι θα συμφωνήσουμε, να επεκταθεί,
  με την ίδια λογική, και στους πανεπιστημιακούς και τους στρατιωτικούς.

  -Μη ξεχνάμε οτι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που μέχρι τώρα δικαιώνουν τους συναδελφους που έχουν προσφύγει εναντίον του νόμου Γεωργιαδη.
  -Μη ξεχνάμε τις δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αποκατάσταση των αδικιών της προηγούμενης συγκυβερνησης, έναντι των λειτουργών της ΠΦΥ.
  -Αποκατάσταση η οποια σε πολλές περιπτώσεις, δεν δημιουργεί δημοσιονομικό κόστος !

  – Επίσης οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και να επισημάνουμε θετικά οτι :
  Το Υπουργείο Υγείας , μέσω του παράλληλου προγράμματος, δικαίωσε επιτέλους μισθολογικά και βαθμολογικά, τους επι 2 χρόνια εργαζομενους συναδέλφους μας με σχέση ΠΑΑ.
  Καθως επίσης νομοθέτησε και πολλά άλλα σημαντικότερα, όπως την ελεύθερη πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα των ανασφάλιστων συμπολιτών μας, το νοικοκύρεμα του ΕΟΠΥΥ, τον σχεδιασμό για ενδυνάμωση του συστήματος με νέες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και τη μη περαιτέρω περικοπή δαπανών για την υγεία.
  Και το βασικότερο … Η ευθεία σύγκρουση της ηγεσίας του, με πολλά και διάφορα,
  συμφέροντα και παθογένειες δεκαετιών.

  ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  Δερματολόγος Αφροδισιολογος
  Ιατρός ΠΕΔΥ Γαλατσίου
  Μελος Συντονιστικού ΟΜ ΠΦΥ Αττικής ΣΥΡΙΖΑ

 • 14 Μαΐου 2016, 17:23 | Εμμανουηλ Μανιοπουλος

  Οι απολυμένοι και εκτός ΠΕΔΥ ιατροί , τον Δεκέμβριο 2016 , θα τα κλείσουμε τα ιατρεία μας. Η πρόσληψή μας , εν συνεχεία θα γίνει άμεσα , η θα περιμένουμε εβδομάδες την πρόσληψή με κλειστά ιατρεία ?
  2] Οι ανωτέρω ιατροί , θα τοποθετηθούν στα ιατρεία που υπηρετούσανε , η μπορεί να τοποθετηθούν και χιλιόμετρα μακριά ?
  3] Σε περίπτωση που ιατρός που έκλεισε το ιατρείο του , προσλήφθηκε , αλλά εν συνεχεία μετάνιωσε , και θέλει να αποχωρήσει και να λειτουργήσει εκ νέου το ιατρείο του , θα έχει ηλεκτρονική συνταγογραφηση και σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ για επισκέψεις , η θα βάλετε ποινές σαν αυτές που μοίραζε ο Γεωργιάδης ?
  4] την ανωτέρω κατηγορία ιατρών , γιατί δεν μας προσλαμβάνετε με την ψήφιση του Νομοσχέδιου , και έτσι θα έχετε και το καλοκαίρι με τις άδειες , προσωπικό για τα ιατρεία ΠΕΔΥ ?

 • Για να μη γίνομαι δογματικός, οι προτάσεις μου περιλαμβάνουν δύο ενδεχόμενα:

  1) Αν η ΠΑΑ απασχόληση στα ΠΕΔΥ είναι προειλημμένη γραμμή της κυβέρνησης και δεν υπάρχει περίπτωση μεταβολής της, προτείνω την απλούστευση της διατύπωσης του ν/σ:
  Οσοι γιατροί έμειναν εκτός συστήματος για οποιοδήποτε λόγο ή εργάζονται με ασφαλιστικά μέτρα και άλλαξαν γνώμη, να μπορούν να υποβάλουν αίτηση επανένταξης με περιθώριο έως 31/12/2016 ως ΠΑΑ. Την πρώτη ημέρα ανάληψης υπηρεσίας, να προσκομισθεί η βεβαίωση διακοπής εργασιών του ελευθέρου επαγγέλματος και παραίτηση από τα ένδικα μέσα, στο όνομα της ισονομίας με όσους έκλεισαν τα ιατρεία τους από την αρχή. Η κατάταξη σε βαθμό ΕΣΥ να γίνει το ταχύτερο δυνατό, έως την καταληκτική ημερομηνία 31/12/2017.
  2) Αν το Υπουργείο αλλάξει κατεύθυνση και γραμμή ως προς την ΠΑΑ απασχόληση, οι συνάδελφοι που θα θελήσουν να επιστρέψουν ή ήδη εργάζονται με δικαστική απόφαση, να εργάζονται με το ίδιο ωράριο και υποχρεώσεις με τους ΠΑΑ και να αμείβονται όμως με το μισθολόγιο των ΠΕ.
  Εννοείται ότι η ανακατανομή θα γίνει ορθολογικά από τις ΥΠΕ, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε μονάδας ΠΕΔΥ (δεν θα έχει δηλαδή η μία μονάδα 3 Παιδιάτρους και η άλλη κανένα…)
  Οι μονάδες που θα παραμείνουν, πρέπει να είναι επαρκώς στελεχωμένες σε προσωπικό και σύγχρονα εργαστήρια ώστε να γίνουν λειτουργικές με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη που ζητά ποιοτική ΠΦΥ καθ’ όλο το 24ωρο,365 μέρες το χρόνο.

  Μιχάλης Χατζηγιάννης,
  ιατρός Πνευμονολόγος (ΠΑΑ)
  Υπεύθυνος ΜΥ-ΠΕΔΥ Μυτιλήνης
  Μέλος ΔΣ ΠΟΣΕΥΠ – ΠΕΔΥ

 • 14 Μαΐου 2016, 13:52 | Ηλιας Παπαδοπουλος

  Στο πρώτο σχόλιο μου θα δημοσιοποιήσω μερικές σκέψεις,
  όσον αφορά το σχέδιο της επιτροπής Μπένου για τη μετερρύθμιση της ΠΦΥ, προσπαθώντας να πιάσω το θέμα απ την αρχή του.
  Σε μεταγενέστερο σχόλιο θα εκφράσω πιο αναλυτικά και την αποψή μου για τα εργασιακά και άλλα θέματα.

  Το εκπονηθέν λοιπόν, απο τη συγκεκριμένη επιτροπή σχέδιο, θα το χαρακτήριζα
  μια «φιλοτιμη», πλην όμως παντελώς ακοστολόγητη έκθεση ιδεών, ένα ευχολόγιο.
  Φοβάμαι πως βρίσκεται τελείως εκτός τόπου και χρόνου, μη λαμβάνοντας υπόψη του
  -κυρίως την δημοσιονομική συγκυρία,
  -την ανθρωπιστική κρίση που απαιτεί άμεσες ενέργειες,
  σαν αυτές που τώρα νομοθετήθηκαν, μεσω του παράλληλου προγράμματος
  και οχι γενικούς σχεδιασμούς,
  -την ήδη υπέρμετρη φορολογία στη χώρα,
  -Καθώς και τον συγκεκριμένο προυπολογισμό που το υπουργείο έχει να διαχειριστεί.

  Με μια πρώτη προσέγγιση, για την πλήρη υλοποιησή του απαιτούνται το λιγότερο
  – 12000 – 15000 νεες θέσεις εργασίας ιατρικού, παραιατρικού και βοηθητικού προσωπικού
  … αποκλειστικά και μόνο στο τομέα της ΠΦΥ,
  όταν τα νοσοκομεία στενάζουν απο έλλειψη προσωπικού,
  -νέα ενοίκια,
  -νεοι εξοπλισμοί,
  -νεες παραιατρικές ειδικότητες αμφιβόλου χρησιμότητας κλπ,
  δημιουργώντας ενα καινούργιο υδροκεφαλικό δίκτυο ιατρείων γειτονιάς,
  ( πχ για ενα μεσο δημο 100000 κατοικων θα χρειαζοντουσαν βασει του σχεδιου 20 τετοιες μοναδες).

  Δημιουργεί νέες στρατιές γενικών γιατρών … που δεν υπάρχουν,
  χωρίς να λαμβάνει υπόψη του την υπερεπάρκεια στο σύστημα ειδικών γιατρών.

  Με πολύ μικρότερη λοιπόν …
  και σε πολλές περιπτώσεις μηδενική δημοσιονομική επιβάρυνση,
  θα μπορουσαν να στελεχωθούν οι ήδη υπαρχουσες, αλλα υπολείτουργουσες δημόσιες δομές,
  με πνευμα εξορθολογισμού,
  ώστε να αποδώσουν άμεσα και ικανοποιητικά για τις ανάγκες ολου του πληθυσμού.

  Εχω την εντύπωση για να μη πώ τη βεβαιότητα, πως πρόκειται για ενα σχέδιο που συντάχθηκε για να … μην εφαρμοστεί.
  Αδικημένο εν τη γενέσει του.
  Η εφαρμογή του για ολους τους παραπάνω λόγους ειναι αδύνατον να επιτευχθεί.
  Και ετσι, ο πιθανός χρόνος εφαρμογής του, νομίζω οτι παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες, παραμένοντας σε πιλοτικό στάδιο.

  Ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού,
  αλλά σε ενα πολύ πιο περιορισμένο δίκτυο μονάδων οικογενειακής ιατρικής,
  ιατρειων γειτονιας,
  οχι υδροκεφαλικά και δαπανηρά διαρθρωμένων,
  νομίζω οτι δεν έρχεται σε αντίθεση με την αξιοποίηση των ειδικών γιατρών που στηρίζουν μεχρι σήμερα την ΠΦΥ.
  Η αξιοποίηση των ειδικών γιατρών στις μονάδες πρωτοβάθμιας εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (νυν μοναδες ΠΕΔΥ) σαν βάση του συστήματος,
  είναι αναγκαία και για την βελτιστοποίηση του συστήματος και για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
  Αυτές οι κινήσεις θα σταματούσαν άμεσα την ανεξέλεγκτη ροή πόρων προς τα μεγάλα ιδιωτικά κέντρα,
  Θα μείωναν δραστικά το φόρτο εργασίας των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομειακών μονάδων
  και θα ανακούφιζαν άμεσα τις αυξημένες, λόγω ανθρωπιστικής κρίσης, ανάγκες του πληθυσμού.

  Στόχος μας πρέπει να είναι,
  ΠΦΥ με ανοιχτές δημόσιες δομές.
  Βασισμένες στο προυπάρχον δίκτυο δημοσίων δομών του ΙΚΑ,
  με αναγκαστικές ο,που χρειάζεται πρωτοβουλίες για οικονομίες κλίμακος,
  πλήρως στελεχωμένες με ιατρικές ειδικότητες και εργαστήρια, νοσηλευτικό και παραιατρικό προσωπικό.
  Εύκολα προσβάσιμες στους πολίτες, ασφαλισμένους και μη.
  Με παρόντες όλους τους λειτουργούς της.
  Με αποκατάσταση των εργασιακών τους σχέσεων,
  και ενα ικανό μεταβατικό διάστημα, στη διάρκεια του οποίου πρέπει να γίνει ενας ειλικρινής διάλογος,
  χωρίς προκαταλήψεις και εκβιασμούς, που θα οδηγήσει στους όρους παραμονής τους στο σύστημα.
  Η προσωπική μου άποψη είναι: προσωποπαγείς θέσεις … μέχρι την αποχώρηση … (Μεσος ορος 4-6 χρόνια)

  Οι νέες προσλήψεις, εφ όσον έτσι όλοι συμφωνήσουμε, θα είναι ΠΑΑ,
  μέτρο που επίσης όλοι θα συμφωνήσουμε, να επεκταθεί,
  με την ίδια λογική, και στους πανεπιστημιακούς και τους στρατιωτικούς.

  -Μη ξεχνάμε οτι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που μέχρι τώρα δικαιώνουν τους συναδελφους που έχουν προσφύγει εναντίον του νόμου Γεωργιαδη.
  -Μη ξεχνάμε τις δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αποκατάσταση των αδικιών της προηγούμενης συγκυβερνησης, έναντι των λειτουργών της ΠΦΥ.
  -Αποκατάσταση η οποια σε πολλές περιπτώσεις, δεν δημιουργεί δημοσιονομικό κόστος !

  – Επίσης οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και να επισημάνουμε θετικά οτι :
  Το Υπουργείο Υγείας , μέσω του παράλληλου προγράμματος, δικαίωσε επιτέλους μισθολογικά και βαθμολογικά, τους επι 2 χρόνια εργαζομενους συναδέλφους μας με σχέση ΠΑΑ.
  Καθως επίσης νομοθέτησε και πολλά άλλα σημαντικότερα, όπως την ελεύθερη πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα των ανασφάλιστων συμπολιτών μας, το νοικοκύρεμα του ΕΟΠΥΥ, τον σχεδιασμό για ενδυνάμωση του συστήματος με νέες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και τη μη περαιτέρω περικοπή δαπανών για την υγεία.
  Και το βασικότερο … Η ευθεία σύγκρουση της ηγεσίας του, με πολλά και διάφορα,
  συμφέροντα και παθογένειες δεκαετιών.

  ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  Δερματολόγος Αφροδισιολογος
  Ιατρός ΠΕΔΥ Γαλατσίου
  Μελος Συντονιστικού ΟΜ ΠΦΥ Αττικής ΣΥΡΙΖΑ

 • 14 Μαΐου 2016, 09:48 | Σπύρος Κ. Τσαγκάρηςs

  Αγαπητοί Συνάδελφοι, Υπουργοί Υγείας,
  ΙΔΟΥ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΛΥΣΙΣ ΓΙΑ ΠΦΥ
  1)Κλείσιμο των 2/3 μονάδων ΠΕΔΥ με διατήρηση ολίγων και καλών με πλήρη εξοπλισμό και τους ιατρούς που επιλέγουν ΠΑΑ.
  2)Οι λοιποί ιατροί,ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ,η παραμένοντες με δικαστικές προσφυγές,παραμένουν με την προυπάρχουσα εργασιακή σχέση,ωράριο και μισθό,ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥΣ,κατά τα πρότυπα των τέως οικογενειακώ γιατρών ΙΚΑ καιΙατρων ΤΕΒΕ.
  Τα πλεονεκτήματα προφανή
  Α)ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ,μεγάλη οικονομία από το κλείσιμο μονάδων και αξιοποίηση νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία,αξιοποίηση του εξοπλισμού των ιδιωτικών ιατρείων και φορολογικά έσοδα.
  Β)ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ,δωρεάν ιατροί γειτονιάς,όχι μόνον γενικοί,αλλά όλων των ειδικοτήτων,έμπειροι,που γνωρίζουν και τους γνωρίζουν,χωρίς πλαφόν,με σταθερό ωράριο και γιατί όχι ηλεκτρονικά ραντεβού,όλο το χρόνο,με τις ανέσεις και τον εξοπλισμό του ιδιωτικού ιατρείου.
  Γ)ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ,διατήρηση της εργασιακής σχέσης που επί δεκαετίες είχαν εμπιστευόμενοι το Ελληνικο κράτος και προγραμμάτισαν την ζωή τους επενδύοντας σε ιατρεία εξοπλισμό κλπ.
  Δ)Παύση των αντιδικιών ομάδων ιατρών αφού θα εργάζονται σε άλλο χώρο και με άλλες αποδοχές οι ΠΑΑ από τους λοιπούς.
  Οι υπάρχοντες συμβεβλημένοι προτείνεται να συνεχίσουν ως έχουν η να επιλέξουν και αυτοί ωράριο στο ιατρείο και μισθό με μακρόχρονη και όχι ολιγόμηνη σύμβαση.
  Τέλος αν επιθυμείτε προς αποφυγήν κατηγοριών γιά προνομιούχους κλπ,προσωπικά θα ήμουν πρόθυμος να μετέχω και από μηδενικής βάσεως σε διαγωνισμό γιά πλήρωση των θέσεων με κριτήρια προυπηρεσίας,χρόνο και βαθμό πτυχίου,ειδικότητας η ακόμη και συμπληρωματικά μόρια από
  αδιάβλητο διαγωνισμό.
  Σας ευχαριστώ πολύ,
  Σπύρος Κ. Τσαγκάρης,
  Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος,
  Ιατρός τέως ΙΚΑ Γλυφάδας,νυν συμβεβλημένος ΕΟΠΥΥ