Άρθρο 04 – ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

1. Συστήνονται Περιφερειακά Διατομεακά Συμβούλια στις Πε.Δι.Το.Ψ.Υ.. Είναι 7μελή και συγκροτούνται εντός πέντε (5) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης σύστασης των Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. και ένταξης των Το.Ψ.Υ. και Το.Ψ.Υ.Π.Ε. με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Κε.Σ.Υ.. Η γνώμη του Κε.Σ.Υ. εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 45 ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης του Υπουργού Υγείας. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός προσώπων, ο Υπουργός Υγείας ορίζει πρόσωπα με κύρος και εμπειρία στην ψυχική υγεία κατά προτεραιότητα από τους Το.Ψ.Υ. και Το.Ψ.Υ.Π.Ε. της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ.. Η θητεία των μελών των Περιφερειακών Διατομεακών Συμβουλίων είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί για μια επί πλέον τριετία. Τα μέλη των Περιφερειακών Διατομεακών Συμβουλίων δύνανται να ανακληθούν αιτιολογημένα με απόφαση του Υπουργού Υγείας πριν τη λήξη της θητείας τους.
2. Τα Περιφερειακά Διατομεακά Συμβούλια απαρτίζονται από τους εξής:
(α) Τον Διοικητή της Υ.Πε., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον αρμόδιο για θέματα ψυχικής υγείας Υποδιοικητή της Υ.Πε.
(β) Έναν (1) ψυχίατρο, διευθυντή ΕΣΥ ή καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επιστημονικά υπεύθυνο ενός ΚΨΥ ή άλλων Μ.Ψ.Υ. ενηλίκων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2716/99 (Α΄ 96) ή διευθυντή ΕΣΥ ή καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επιστημονικά υπεύθυνο ψυχιατρικών τμημάτων των νοσοκομείων του ν.δ. 2592/1953 και του ν. 1397/1983 των Το.Ψ.Υ. της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. ή Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.
(γ) Έναν (1) παιδοψυχίατρο, διευθυντή ΕΣΥ ή καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επιστημονικά υπεύθυνο ενός Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή άλλων Μ.Ψ.Υ. για παιδιά και εφήβους του άρθρου 5 παράγραφος 1 του ν. 2716/99 (Α΄ 96) ή έναν διευθυντή ΕΣΥ ή καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επιστημονικά υπεύθυνο ψυχιατρικών τμημάτων παιδιών και εφήβων των νοσοκομείων του ν.δ. 2592/1953 (Α΄254) και του ν. 1397/1983 (Α΄143) των Το.Ψ.Υ.Π.Ε. της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. ή Πανεπιστημιακής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής, με τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μονάδες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στους τομείς της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. αντικαθίσταται από επαγγελματία ψυχικής υγείας (ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, επισκέπτη υγείας, νοσηλευτή με ψυχιατρική ειδικότητα ή σε περίπτωση έλλειψης νοσηλευτή, παιδαγωγό, εκπαιδευτικό), οι οποίοι υπηρετούν στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας των νοσοκομείων του ν.δ. 2592/1953 και του ν. 1397/1983 με τον αναπληρωτή του ή κατά περίπτωση των Πανεπιστημιακών Ψυχιατρικών Κλινικών.
(δ) Έναν (1) επαγγελματία ψυχικής υγείας (ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, επισκέπτη υγείας, νοσηλευτή με ψυχιατρική ειδικότητα ή σε περίπτωση έλλειψης νοσηλευτή, ειδικό παιδαγωγό), ο οποίος υπηρετεί στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του άρθρου 5 παράγραφος 1 του ν. 2716/99 ή των νοσοκομείων του ν.δ. 2592/1953 και του ν. 1397/1983 των Το.Ψ.Υ. και Το.Ψ.Υ.Π.Ε. της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. με τον αναπληρωτή του ή κατά περίπτωση των Πανεπιστημιακών Ψυχιατρικών ή Παιδοψυχιατρικών Κλινικών.
ε) Έναν (1) Ψυχίατρο ή παιδοψυχίατρο ή άλλο επαγγελματία ψυχικής υγείας, ο οποίος υπηρετεί σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας των ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν. 2716/99 που εντάσσονται στους Το.Ψ.Υ. και Το.Ψ.Υ.Π.Ε. της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ., με τον αναπληρωτή του.
(στ) Έναν (1) εκ των Προέδρων των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών ενηλίκων, παιδιών και εφήβων, ο οποίος ορίζεται από τους Προέδρους των Τ.Επ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Π.Ε. και συμμετέχει στο Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο με ετήσια θητεία, με τον αναπληρωτή του. Ο εκάστοτε εκπρόσωπος των Τ.Επ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Π.Ε. Πρόεδρος εισηγείται στο Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. επί όλων των θεμάτων που έχουν εισηγηθεί Τ.Επ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Π.Ε..
(ζ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Λ.Υ.Ψ.Υ.) και σε περίπτωση που δεν υπάρχει έναν (1) εκπρόσωπο δευτεροβάθμιου οργάνου συλλόγων οικογενειών ή αδελφών ατόμων με ψυχικές διαταραχές που έχουν την έδρα τους στο συγκεκριμένο Το.Ψ.Υ. και ορίζονται από αυτούς, με τον αναπληρωτή του.
3. Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου των παραγράφων 11 (β) έως και 11 (ε) ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας. Δημιουργείται μητρώο υποψηφίων μελών για το Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. στη Δ/νση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει βιογραφικό σημείωμα στη Δ/νση Ψυχικής Υγείας, μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η επιλογή για εγγραφή στο μητρώο γίνεται με βάση τη διοικητική εμπειρία, το επιστημονικό έργο και την απασχόληση, ιδίως στην κοινοτική ψυχιατρική, καθώς και την κοινωνική προσφορά.
4. Ο Υπουργός υγείας μπορεί να ζητήσει εισήγηση για υπόδειξη μελών του Περιφερειακού Διατομεακού Συμβουλίου από τις αντίστοιχες των ειδικοτήτων επιστημονικές εταιρείες ή συλλόγους των επαγγελματιών ψυχικής υγείας της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ., ιδίως για τα μέλη της παρ. 11 (ε).
5. Οι θέσεις των μελών στο Περιφερειακό Διατομεακό Συμβουλίου είναι τιμητικές και άμισθες. Τα μέλη του Περιφερειακού Διατομεακού Συμβουλίου και των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών προσφέρουν τις υπηρεσίες τους παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους.
6. Τα Περιφερειακά Διατομεακά Συμβούλια συνεδριάζουν στην έδρα της αντίστοιχης Δ.Υ.Πε. ή στην Περιφερειακή της έδρα κατά περίπτωση. Στα πρακτικά των συνεδριάσεων αναφέρεται αναλυτικά τόσο η απόφαση της πλειοψηφίας όσο και η γνώμη της μειοψηφίας. Για τις δαπάνες κινήσεως των μετακινούμενων μελών των Περιφερειακών Διατομεακών Συμβουλίων ισχύουν οι κείμενες διατάξεις για τη μετακίνηση με εντολή του Δημοσίου για εκτέλεση υπηρεσίας. Ο Πρόεδρος εκδίδει τις σχετικές εντολές μετακίνησης. Παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης.
7. Τα Περιφερειακά Διατομεακά Συμβούλια των Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. συνεδριάζουν δυο φορές το μήνα και οι αποφάσεις τους λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία. Απαιτείται πλειοψηφία των 3/5. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει απαρτία όταν παρευρίσκονται 4 τουλάχιστον μέλη του. Στις περιπτώσεις που το Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο δεν συνεδριάσει επί δυο συνεχόμενους μήνες λόγω έλλειψης απαρτίας, ο Διοικητής της Υ.Πε. εισηγείται στον Υπουργό αντικατάσταση μελών του Περιφερειακού Τομεακού Συμβουλίου.
8. Τα μέλη των Περιφερειακών Διατομεακών Συμβουλίων και των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών δύνανται να λαμβάνουν ετησίως δεκαπενθήμερη εκπαιδευτική άδεια στο πλαίσιο της συνεχόμενης εκπαίδευσης επιπροσθέτως των αδειών που δικαιούνται από την υπηρεσία τους, για επικαιροποίηση των γνώσεών τους και της εμπειρίας τους σε διοικητικά θέματα, καθώς και του επιστημονικού αντικειμένου τους και ειδικότερα της κοινοτικής ψυχιατρικής. Δικαιολογούνται εκπαιδευτικές άδειες εξωτερικού όταν συμπεριλαμβάνουν επισκέψεις σε υπηρεσίες κοινοτικής ψυχικής υγείας ή ομάδες εργασίας ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών και επιστημονικών εταιρειών με αντικείμενο την κοινοτική ψυχιατρική.

 • 2. Στο Άρθρο 4, το σημείο (ζ) της παρ. 2, να συμπληρωθεί ως εξής:
  «(i) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Λ.Υ.Ψ.Υ.), με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι κληρώνονται μεταξύ των εκπροσώπων που η ίδια προτείνει. Μέχρι τη σύσταση της Ομοσπονδίας, έναν (1) εκπρόσωπο των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Λ.Υ.Ψ.Υ.) και σε περίπτωση που δεν υπάρχει έναν (1) εκπρόσωπο δευτεροβάθμιου οργάνου συλλόγων οικογενειών ή αδελφών ατόμων με ψυχικές διαταραχές που έχουν την έδρα τους στο συγκεκριμένο Το.Ψ.Υ. και ορίζονται από αυτούς, με τον αναπληρωτή του».

 • 23 Μαΐου 2016, 10:18 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛ

  Θεωρώ ότι θα πρέπει να προστεθεί η ειδικότητα και του Νομικού

 • 19 Μαΐου 2016, 22:12 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

  2. Τα Περιφερειακά Διατομεακά Συμβούλια απαρτίζονται από τους εξής:
  (δ) Έναν (1) επαγγελματία ψυχικής υγείας (ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ, επισκέπτη υγείας, νο-σηλευτή με ψυχιατρική ειδικότητα ή σε περίπτωση έλλειψης νοσηλευτή, ειδι-κό παιδαγωγό), ο οποίος υπηρετεί στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του άρθρου 5 παράγραφος 1 του ν. 2716/99 ή των νοσοκομείων του ν.δ. 2592/1953 και του ν. 1397/1983

  Η προσθήκη αυτή κρίνεται απαραίτητη γιατί:
  1. Οι Έλληνες φυσικοθεραπευτές διδάσκονται στα τμήματα φυσικοθεραπείας των ΤΕΙ το γνωστικό αντικείμενο της φυσικοθεραπείας σε άτομα με ψυχικά νοσήματα τουλάχιστον τα τελευταία 6 έτη άρα έχουν και την σχετική επιστημονική κατάρτιση αλλά και το εκ του νόμου δικαίωμα ενασχόλησης (Π.Δ 90/1995)
  2. Στα πλαίσια του Ν.Π.Δ.Δ «Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών» υπάρχει Επιστημονικό τμήμα με διακριτικό τίτλο «Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία» από το 2014. Το εν λόγω τμήμα έγινε στις 10/3/2016 μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης για τη Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία (IOPTMH), αναγνωρισμένη σαν υποομάδα της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (W.C.P.T) από τον Ιούνιο του 2011
  3. Σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα η κλινική και οικονομική αποτελεσματικότητα της επιστήμης της φυσικοθεραπείας στην αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών είναι τεκμηριωμένη.
  4. Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας για τον ρόλο των φυσικοθεραπευτών στην ψυχική υγεία όπως περιγράφεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες της IOPTMH είναι αναγκαία
  5. Δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό της κεντρικής κυβέρνησης, γιατί υπάρχουν ήδη υπηρετούντες φυσικοθεραπευτές στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας.