Άρθρο 24 – Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας

1. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3172/2003 (Α΄197) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.) το οποίο είναι ενδεκαμελές και αποτελείται από τους:
α) τον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου,
β) τον πρόεδρο του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων & Πρόληψης Νοσημάτων (Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο), με αναπληρωτή του ένα μέλος του Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο,
γ) τον κοσμήτορα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), με αναπληρωτή του καθηγητή της ίδιας σχολής,
δ) τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, με αναπληρωτή του ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ίδιου Ιατρικού Συλλόγου,
ε) έναν εκπρόσωπο των Ιατρικών Σχολών της χώρας, με τον αναπληρωτή του,
στ) το Δ/ντή της Σχολής Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με τον αναπληρωτή του,
ζ) το Γενικό Δ/ντή του Γενικού Χημείου του Κράτους, με το νόμιμο αναπληρωτή του,
η) το Γενικό Δ/ντή Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, με τον αναπληρωτή του,
θ) τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, με τον αναπληρωτή του,
ι) δύο (2) επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, ειδικούς σε θέματα Δημόσιας Υγείας, με τους αναπληρωτές τους.
2. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3172/2003 (Α΄197) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η θητεία των μελών του Ε.ΣΥ.Δ.Υ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά ακόμη. Η συγκρότησή του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, στην οποία ορίζεται και ο/η Γραμματέας του Συμβουλίου. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης μέλους του Ε.ΣΥ.Δ.Υ., για το υπόλοιπο της θητείας διορίζεται νέο μέλος.
Στην πρώτη συνεδρίαση του Ε.ΣΥ.Δ.Υ. εκλέγεται ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει.
Οι θέσεις όλων των μελών του Ε.ΣΥ.Δ.Υ, συμπεριλαμβανόμενων και των θέσεων του Προέδρου και Αντιπροέδρου, είναι άμισθες και τιμητικές.
Κατά περίπτωση το Ε.ΣΥ.Δ.Υ. δύναται να προσκαλεί σε συμμετοχή στις εργασίες του εμπειρογνώμονες ή ειδικούς επιστήμονες.».
3. Οι παράγραφοι 5,6,7,8 και 9 του άρθρου 5 του ν. 3172/2003 (Α΄197) καταργούνται.
4. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3172/2003 (Α΄197) η φράση «επιστημονικό, γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο» αντικαθίσταται ως εξής:
«εποπτικό, επιστημονικό, συντονιστικό, γνωμοδοτικό και διαιτητικό όργανο»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3172/2003 (Α΄197) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.) επεξεργάζεται, εισηγείται ή γνωμοδοτεί, κατά περίπτωση, σε θέματα Δημόσιας Υγείας, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν ερωτήματος του Υπουργού Υγείας.»
6. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3172/2003 (Α΄197) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Ε.ΣΥ.Δ.Υ. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Ασκεί την επιστημονική εποπτεία των φορέων Δημόσιας Υγείας, που εποπτεύονται διοικητικά από τον Υπουργό Υγείας, με βάση επιστημονικώς τεκμηριωμένα κριτήρια αξιολόγησης και εναρμονίζει, επιστημονικά, το προγραμματικό έργο όλων των φορέων που σχετίζονται με τη Δημόσια Υγεία μέσα στο πλαίσιο και τις προτεραιότητες που θέτει ο εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός για τη δημόσια υγεία. Σε περίπτωση έγερσης αμφισβητήσεων σχετικά με θέματα δημόσιας υγείας, διευθετεί προβλήματα που προκύπτουν από την επικάλυψη αρμοδιοτήτων φορέων δημόσιας υγείας.
β) Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες και τους συναρμόδιους φορείς Δημόσιας Υγείας σχεδιάζει την Εθνική Στρατηγική για τη Δημόσια Υγεία, καθορίζει τους σκοπούς, τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές παρέμβασης, την εξειδίκευσή τους σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τους χώρους πραγματοποίησης και αξιολόγησης των παρεμβάσεων. Σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας εκπονεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη δημόσια υγεία. Σε κάθε περίπτωση η Εθνική Στρατηγική, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και το σύνολο των παρεμβάσεων εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και αποτελούν κατευθυντήριο οδηγό για τη δραστηριότητα όλων των υπηρεσιών δημόσιας υγείας.
γ) Γνωμοδοτεί σε θέματα αξιολόγησης κινδύνων της Δημόσιας Υγείας.
δ) Ασκεί εποπτεία σε περιπτώσεις κρίσεων.
ε) Διαμορφώνει προτάσεις σε θέματα στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία.
στ) Γνωμοδοτεί για τα σχέδια αξιολόγησης ποιότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών δημόσιας υγείας.
ζ) Γνωμοδοτεί και εισηγείται προτάσεις για τις ερευνητικές προτεραιότητες για τη δημόσια υγεία.
ι) Διαμορφώνει τη μεθοδολογία και τα κριτήρια ποιοτικού ελέγχου και τεκμηριωμένης αξιολόγησης του επιστημονικού έργου των εποπτευόμενων φορέων και των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης των δραστηριοτήτων τους.
ια) Διαμορφώνει κριτήρια για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των δραστηριοτήτων κατάρτισης στη δημόσια υγεία.
ιβ) Συντάσσει ετήσια αναφορά για την Κατάσταση της Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας και στη Βουλή των Ελλήνων.
ιγ) Συνεργάζεται με αντίστοιχα ευρωπαϊκά όργανα , διεθνείς οργανισμούς και ιδρύματα, σε ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και εισηγείται, σχετικά, στον Υπουργό Υγείας.
ιδ) Καθορίζει, σε συνεργασία με το ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο. και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, τα στοιχεία και τους δείκτες που συλλέγονται από το Χάρτη Υγείας του άρθρου 18 του ν. 3172/2003 (Α΄197), σχετικά με την υγεία των πολιτών και τη χρήση και ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, ενώ, παράλληλα, ελέγχει και διασφαλίζει την ποιότητά τους, και συλλέγει και αξιοποιεί επιδημιολογικές μελέτες.
ιε) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας.
7. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3172/2003 (Α΄197) καταργείται.

  • 4. Στο Άρθρο 24, να προστεθεί σημείο ια στη παρ. 1ως εξής:
    «[…] ια. Έναν εκπρόσωπο της Ε.Σ.Α.μεΑ με τον αναπληρωτή του»

  • 20 Μαΐου 2016, 11:55 | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

    ΣΥμφωνώ με το αρθρο 24 για ΕΣΥΔΥ. Δυο παρατηρήσεις
    1. Νομίζω πρει να μετέχει και ο ΕΦΕΤ
    2. Δεν αναφέρεται αν θαέχει διοικητική υποστήριξη (οπως το ΚΕΣΥ)