Άρθρο 76 – Πειθαρχικά παραπτώματα

1. Πειθαρχικά παραπτώματα είναι ιδίως:
α) η παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους εργοθεραπευτές από τις διατάξεις του παρόντος, η παράβαση του Κώδικα Εργοθεραπευτικής Δεοντολογίας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Σ.Ε., των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Περιφερειακού Συμβουλίου του Περιφερειακού Τμήματος στο οποίο ανήκει ο εργοθεραπευτής.
β) Η αποδεδειγμένη αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του εργοθεραπευτή, ακόμα και όταν δεν αποτελεί βαρύτερη ποινικά κολάσιμη πράξη.
γ) Κάθε κακούργημα, τελούμενο από εργοθεραπευτή, είναι και αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα. Επίσης, κάθε πλημμέλημα, που η διάπραξή του και η σχετική καταδίκη είναι ασυμβίβαστες με την άσκηση του επαγγέλματος του εργοθεραπευτή αποτελεί αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα.
δ) Η αναξιοπρεπής και εν γένει απρεπής συμπεριφορά του εργοθεραπευτή.
Το παράπτωμα κρίνεται και τιμωρείται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο με πειθαρχική ποινή, ανεξάρτητα από ενδεχόμενη ποινική ευθύνη ή άλλη συνέπεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται πέντε (5) έτη μετά την τέλεσή τους. Πειθαρχικό παράπτωμα, που συνιστά και ποινικό αδίκημα, δεν παραγράφεται πριν την παρέλευση του χρόνου της παραγραφής του ποινικού αδικήματος. Η παραγραφή πειθαρχικού παραπτώματος διακόπτεται με την τέλεση άλλου πειθαρχικού παραπτώματος που έχει σκοπό τη συγκάλυψη του προηγούμενου ή τη ματαίωση έγερσης ποινικής δίωξης.