Άρθρο 40

Η περ. 8 της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3868/2010 (Α΄129) αντικαθίσταται ως εξής:
«8) Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος και».