Άρθρο 13 – Κριτήρια για την αναγνώριση των Κέντρων Αναφοράς σπανίων νοσημάτων

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα Κέντρα Αναφοράς σπανίων νοσημάτων για την αναγνώριση τους είναι αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 11 του ν. 4213/2013 (Α΄261), με τον οποίον ενσωματώθηκε η Οδηγία 2011/24/ΕΕ ‘’περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης’’.

  • 23 Μαΐου 2016, 12:24 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

    Τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 11 του Ν. 4213/2013 (Α΄261) αναφέρονται αρχικά στα κέντρα εμπειρογνωμοσύνης και στη συνέχεια στα κέντρα αναφοράς. Ο διαχωρισμός των κριτηρίων δεν είναι καθόλου σαφής.