Άρθρο 42 – Σύλλογος Καθηγητών ΕΣΔΥ

Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του Π.Δ.1233/1981 (Α΄ 306) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι κατέχοντες τις θέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος αποτελούν το Σύλλογο των Καθηγητών της Σχολής.».