Άρθρο 01 – ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Οι παράγραφοι 6 έως 11 του άρθρου 3 ν. 2716/1999 (Α΄ 96) καθώς και το άρθρο 10 ν. 4272/2014 (Α΄145) αντικαθίστανται ως εξής:
1. Σε κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) συστήνεται Τομεακή Επιστημονική Επιτροπή ενηλίκων (Τ.Επ.Ε.Ε.). Σε κάθε περιοχή ευθύνης των υφιστάμενων Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Τ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) και των αντίστοιχων Τομέων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Το.Ψ.Υ.Π.Ε.), όπου υφίστανται, συστήνεται Τομεακή Επιστημονική Επιτροπή Παιδιών και Εφήβων (Τ.Επ.Ε.Π.Ε.).
2. Οι Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, είναι εννεαμελείς και αποτελούνται από:
α) Η Τομεακή Επιστημονική Επιτροπή (Τ.Επ.Ε.) ενηλίκων:
(i) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Λ.Υ.Ψ.Υ.), με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι κληρώνονται μεταξύ των εκπροσώπων που προτείνουν οι Σύλλογοι και οι Ενώσεις ασθενών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σύλλογοι και ενώσεις ασθενών, έναν (1) εκπρόσωπο δευτεροβάθμιου οργάνου των συλλόγων οικογενειών ή αδελφών ατόμων με ψυχικές διαταραχές που έχουν την έδρα τους στον συγκεκριμένο Τομέα Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) και δεν συμμετέχουν σε άλλα όργανα του παρόντος άρθρου, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι κληρώνονται μεταξύ των εκπροσώπων που προτείνουν οι σύλλογοι αυτοί. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.
(ii) Έναν (1) ιδιώτη ψυχίατρο, ο οποίος είναι εγγραμμένος στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο και ασκεί την ιατρική στον συγκεκριμένο Τομέα Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.), με τον αναπληρωτή του, ή έναν ψυχίατρο ή άλλο επαγγελματία της ψυχικής υγείας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των ΝΠΙΔ του κερδοσκοπικού τομέα του άρθρου 12 του ν. 4272/2014 (Α΄145) που εντάσσονται στον οικείο Το.Ψ.Υ.. Ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η επιλογή γίνεται με βάση το επιστημονικό έργο και την απασχόληση, ιδίως στην κοινοτική ψυχιατρική, καθώς και την κοινωνική προσφορά.
(iii) Έναν (1) εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με το νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από το μεγαλύτερο Δήμο της περιοχής ευθύνης του Τομέα Ψυχικής Υγείας .
(iv) Έξι (6) αιρετά μέλη, με τους αναπληρωτές τους, από τα οποία τα δύο τακτικά μέλη και οι αναπληρωτές τους είναι υποχρεωτικά ψυχίατροι των Μ.Ψ.Υ. που παρέχουν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα ψυχικής υγείας. Τα αιρετά μέλη, τακτικά και αναπληρωτές, εκλέγονται μετά από μυστική ψηφοφορία, από όλους ανεξαιρέτως τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που απασχολούνται στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.) ενηλίκων του Το.Ψ.Υ., ως εξής:
αα) δύο (2) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, από τα οποία το ένα τακτικό μέλος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά ψυχίατροι, από τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τις Κινητές Μονάδες και τα Κέντρα Ημέρας ειδικού κλινικού αντικειμένου,
ββ) δύο (2) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, από τα οποία το ένα τακτικό μέλος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά ψυχίατροι, από τα Ψυχιατρικά Τμήματα Γενικών Νοσοκομείων ή Ειδικών Νοσοκομείων ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και
γγ) δύο (2) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, από τις Μ.Ψ.Υ. που παρέχουν υπηρεσίες επανένταξης-αποκατάστασης (Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης-Στεγαστικές δομές, Κέντρα Ημέρας – Ειδικά Κέντρα Επανένταξης, Κοι.Σ.Π.Ε. κ.α.).
β) Η Τομεακή Επιστημονική Επιτροπή Παιδιών και Εφήβων (Τ.Επ.Ε.Π.Ε.):
(i) έναν (1) εκπρόσωπο των Γονέων ή Κηδεμόνων των Παιδιών και Εφήβων Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι κληρώνονται μεταξύ των εκπροσώπων που προτείνουν τα δευτεροβάθμια όργανα συλλόγων οικογενειών ή αδελφών ατόμων με ψυχικές διαταραχές. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.
(ii) Έναν (1) ιδιώτη παιδοψυχίατρο, ο οποίος είναι εγγραμμένος στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο και ασκεί την ιατρική στην περιοχή ευθύνης της Τ.Επ.Ε.Π.Ε., με τον αναπληρωτή του, ή έναν παιδοψυχίατρο ή άλλο επαγγελματία της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των ΝΠΙΔ του κερδοσκοπικού τομέα του άρθρου 12 του ν. 4272/2014 (Α΄145) που εντάσσονται στην περιοχή ευθύνης της Τ.Επ.Ε.Π.Ε.. Ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η επιλογή γίνεται με βάση το επιστημονικό έργο και την απασχόληση, ιδίως στην κοινοτική παιδοψυχιατρική, καθώς και την κοινωνική προσφορά.
(iii) Έναν (1) εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από το μεγαλύτερο Δήμο της περιοχής ευθύνης της Τ.Επ.Ε.Π.Ε..
(iv) Έξι (6) αιρετά μέλη, με τους αναπληρωτές τους, από τα οποία τα δύο τακτικά μέλη και οι αναπληρωτές τους είναι υποχρεωτικά παιδοψυχίατροι των Μ.Ψ.Υ. παιδιών και εφήβων που παρέχουν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα ψυχικής υγείας. Τα αιρετά μέλη, τακτικά και αναπληρωτές, εκλέγονται μετά από μυστική ψηφοφορία από όλους ανεξαιρέτως τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων που απασχολούνται στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας παιδιών και εφήβων των Τομέων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Το.Ψ.Υ.Π.Ε.) που ανήκουν στην αντίστοιχη Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Τ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), ως εξής:
αα) δύο(2) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, από τα οποία το ένα τακτικό μέλος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά παιδοψυχίατροι, από τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, τις Κινητές Μονάδες και τις Ειδικές Διαγνωστικές Μονάδες,
ββ) δύο(2) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, από τα οποία το ένα τακτικό μέλος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά παιδοψυχίατροι, από τα Παιδοψυχιατρικά Τμήματα Γενικών Νοσοκομείων ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και
γγ) δύο(2) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, από τις Μ.Ψ.Υ. παιδιών και εφήβων που παρέχουν υπηρεσίες επανένταξης-αποκατάστασης (Κέντρα Ημέρας, Ειδικά Κέντρα Επανένταξης παιδιών και εφήβων κ.α.).
3. α) Την εκλογική διαδικασία των περιπτώσεων α(iv) και β(iv) της παραγράφου 2 του παρόντος οργανώνει και διεκπεραιώνει ο Διοικητής της Υ.Πε. στην οποία ανήκει ο αντίστοιχος Το.Ψ.Υ., σύμφωνα με τις εγκύκλιες κατευθύνσεις του Υπουργού Υγείας.
β) Υποψήφιοι για τη θέση του εκπροσώπου από τις Μ.Ψ.Υ. στις Τ.Επ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Π.Ε. μπορεί να είναι όσοι είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε δομές ψυχικής υγείας και έχουν κατά προτίμηση καλή γνώση Η/Υ.
4. α) Τα πρόσωπα των περιπτώσεων α (i), α (iii), β(i) και β(iii) της παραγράφου 2 του παρόντος ορίζονται από τους αντίστοιχους φορείς μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας για τον ορισμό τους και είναι ελεύθερα ανακλητοί.
β) Στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός προσώπων για τη στελέχωση των Τ.Επ.Ε. και των Τ.Επ.Ε.Π.Ε., ο Υπουργός Υγείας ορίζει πρόσωπα με κύρος και εμπειρία στην ψυχική υγεία από τους αντίστοιχους Το.Ψ.Υ. και Το.Ψ.Υ.Π.Ε..
5. Πρόεδρος της Τομεακής Επιστημονικής Επιτροπής και της Τομεακής Επιστημονικής Επιτροπής Παιδιών και Εφήβων εκλέγεται, με τον αναπληρωτή του, από τα μέλη των αντίστοιχων επιτροπών ένας από τους εκλεγμένους ψυχιάτρους ή παιδοψυχιάτρους αντιστοίχως.
6. Οι Πρόεδροι των Τ.Επ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Π.Ε. συντονίζουν και οργανώνουν τις Τ.Επ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Π.Ε., μεριμνούν για την κατανομή των εργασιών των επιτροπών, ελέγχουν την πρόοδο τους, προσαρμόζουν τη συμμετοχή των μελών στις εργασίες των Τ.Επ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Π.Ε. ανάλογα με τις δυνατότητες τους, φροντίζουν ώστε τα μέλη των Τ.Επ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Π.Ε. να ασκούν το έργο τους σύμφωνα με τις επιταγές των περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων, τηρώντας το νόμο και τη δεοντολογία και, όπου κρίνεται απαραίτητο, φροντίζουν ώστε τα μέλη των επιτροπών να λαμβάνουν την απαραίτητη στήριξη και εκπαίδευση. Συντάσσουν, επίσης, με την υποστήριξη των μελών των επιτροπών, εξάμηνη απολογιστική ενημέρωση των πεπραγμένων των Τ.Επ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Π.Ε. βάσει της οποίας θα αξιολογείται και ο ρόλος τους αλλά και η συνολική λειτουργία των Τ.Επ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Π.Ε.
7. Οι Τ.Επ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Π.Ε. συνεδριάζουν δύο φορές το μήνα στην έδρα της Μονάδας Ψυχικής Υγείας από την οποία προέρχεται ο Πρόεδρος και υποστηρίζονται από διοικητικό υπάλληλο της ίδιας Μ.Ψ.Υ.. Η θητεία των μελών Τ.Επ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Π.Ε. είναι τριετής. Η θητεία των Προέδρων των Τ.Επ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Π.Ε. είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί για μια ακόμα τριετία. Στις περιπτώσεις που οι Τ.Επ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Π.Ε. δεν συνεδριάσουν επί δυο συνεχόμενους μήνες λόγω έλλειψης απαρτίας, ο Υπουργός ορίζει αντικατάσταση μελών τους από τους επιλαχόντες των πρόσφατων εκλογών.
8. Οι Πρόεδροι των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών ενηλίκων και ο Πρόεδρος της Τομεακής Επιστημονικής Επιτροπής Παιδιών και Εφήβων της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης Τομέων Ψυχικής Υγείας (Πε.Δι.Το.Ψ.Υ.) εκλέγουν ανά έτος τον εκπρόσωπό τους και τον αναπληρωτή του στο Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.
9. Μέχρι την πλήρη ανάπτυξη υπηρεσιών παιδιών και εφήβων σε όλη την επικράτεια, οι υπηρεσίες παιδιών και εφήβων των περιοχών στις οποίες δεν υπάρχει πλήρης ανάπτυξη αντίστοιχων υπηρεσιών αντιπροσωπεύονται στο Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο από τους Παιδοψυχιάτρους και τους άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων των οικείων Το.Ψ.Υ.Π.Ε. οι οποίοι συμμετέχουν στο Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο.
10. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται περαιτέρω ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των Τ.Επ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Π.Ε. καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
11. Οι Τομεακές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας (Τ.Ε.Ψ.Υ. ή Τ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) του ν. 2716/99 όπως ισχύει, καταργούνται και εξακολουθούν να λειτουργούν έως τη σύσταση των Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. και των Περιφερειακών Διατομεακών Συμβουλίων των άρθρων 3 και 4 του παρόντος νόμου.

 • Δεδομένου ότι η χώρα μας επικύρωσε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ μαζί με το Προαιρετικό Πρωτόκολλό της με ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), καθιστώντας την με αυτόν τον τρόπο μέρος του εθνικού θεσμικού της δικαίου, η Ε.Σ.Α.μεΑ. υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου πρέπει να συνοδεύεται από Έκθεση Συμβατότητας με την προαναφερθείσα Σύμβαση.
  Ακολουθεί παράθεση των προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ επί του Σχεδίου Νόμου κατ’ άρθρο.
  1. Στο Άρθρο 1:
  α) το σημείο α.(i) της παρ. 2 να συμπληρωθεί ως εξής:
  «(i) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Λ.Υ.Ψ.Υ.), με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι κληρώνονται μεταξύ των εκπροσώπων που η ίδια προτείνει. Μέχρι τη σύσταση της Ομοσπονδίας έναν (1) εκπρόσωπο Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Λ.Υ.Ψ.Υ.), με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι κληρώνονται μεταξύ των εκπροσώπων που προτείνουν οι Σύλλογοι και οι Ενώσεις ασθενών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σύλλογοι και ενώσεις ασθενών, έναν (1) εκπρόσωπο δευτεροβάθμιου οργάνου των συλλόγων οικογενειών ή αδελφών ατόμων με ψυχικές διαταραχές που έχουν την έδρα τους στον συγκεκριμένο Τομέα Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) και δεν συμμετέχουν σε άλλα όργανα του παρόντος άρθρου, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι κληρώνονται μεταξύ των εκπροσώπων που προτείνουν οι σύλλογοι αυτοί. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας».

  β) το σημείο β (i) της παρ. 2 να συμπληρωθεί ως εξής:
  «(i) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Λ.Υ.Ψ.Υ.), με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι κληρώνονται μεταξύ των εκπροσώπων που η ίδια προτείνει. Μέχρι τη σύσταση της Ομοσπονδίας, (i) έναν (1) εκπρόσωπο των Γονέων ή Κηδεμόνων των Παιδιών και Εφήβων Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι κληρώνονται μεταξύ των εκπροσώπων που προτείνουν τα δευτεροβάθμια όργανα συλλόγων οικογενειών ή αδελφών ατόμων με ψυχικές διαταραχές. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας».

 • 22 Μαΐου 2016, 23:39 | Χρήστος Λιονής

  Διαβάζω με προσοχή τις ενδιαφέρουσες προτάσεις σας. Θα πρότεινα να εξετάζατε τη συμμετοχή στην Τομεακή Επιστημονική Επιτροπή (Τ.Επ.Ε.) ενηλίκων και ενός επαγγελματία υγείας από την αντίστοιχη τομεακή επιτροπή ή ενότητα υπηρεσιών ΠΦΥ από τη γεωγραφική περιοχή που η Τ.Επ.Ε. ενηλίκων εξυπηρετεί. Μια τέτοια συμμετοχή θα συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ΠΦΥ και στην απαρτίωση της ΠΦΥ όπως και ο ΠΟΥ από χρόνια προτείνει (Integrating mental health into primary care: a global perspective/http://www.who.int/mental_health/policy/services/integratingmhintoprimarycare/en/).

  Σας ευχαριστώ πολύ,

  Χρήστος Λιονής
  Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
  Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

 • 22 Μαΐου 2016, 11:37 | Αλίκη Γρηγοριάδου,Επιστημονική Διευθύντρια Ελλ.Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

  Η διοικητική μεταρρύθμιση μπορεί να υποστηρίξει την κοινοτική ψυχιατρική μόνο αν η προτεινόμενη αποκέντρωση λειτουργήσει ουσιαστικά,δηλαδή με σχετική αυτονομία στην περιοχή ευθύνης κάθε Τομεακής Επιτροπής.Σε ορισμένες περιοχές δεν υπάρχει γεωγραφική αντιστοίχηση μεταξύ ΤοΨΥ και ΤοΨΥΠΕ. Επίσης,σε κάποιες περιοχές οι κάτοικοι δεν εξυπηρετούνται σε ΜΨΥ της γειτονιάς τους,λόγω προβλημάτων της υφιστάμενης τομεοποίησης.Επομένως,πριν συγκροτηθούν οι ΤΕπΕΕ και οι ΤΕπΕΠΕ (όπου προϋποτίθεται και διοργάνωση εκλογικής διαδικασίας γιά την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων από όλες τις ΜΨΥ του Τομέα,) είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουν γίνει οι απαραίτητες διορθώσεις στην τομεοποίηση καί στην αντιστοίχηση μεταξύ των Τομέων Ψυχικής Υγείας παιδιών-εφήβων και ενηλίκων,ώστε να διασφαλίζεται η κοινοτική φροντίδα,καθώς και η συνέχεια της φροντίδας της ψυχικής υγείας του πληθυσμού.

 • 19 Μαΐου 2016, 17:52 | Papadopoulou Maria

  1.Θα πρέπει να συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών ψυχιατρικών νοσοκομείων – Υπάρχει σκόπιμος αποκλεισμός;
  2.Οι πρόεδροι στα όργανα κάθε λογής θα πρέπει να προέρχονται απο τους δημόσιους φορείς.Τα μέλη να είναι κατά πλειοψηφία απο το Δημόσιο.
  Φαντάζεστε να αποφασίζουν τα όργανα με συμμετοχή των ιδιωτών κατά πλειοψηφία για το τι θα πληρώσει το Δημόσιο σε αυτούς;
  3.Θα ήταν σοφό να προβλεφθεί η διαδικασία ανάδειξης των μελών των οργάνων με ψήφο. Με το να μην αναφέρετε τον τρόπο εκλογής εντείνεται η αδιαφάνεια. Προτείνω να συμμετέχουν ως εκλόγιμα και εκλέξιμα μέλη μόνο εκείνα τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα σε αναγνωρισμένους επαγγελματικούς φορείς και να δημοσιεύονται τα ονόματά τους.

 • 16 Μαΐου 2016, 16:15 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

  Γιατι αξιοτιμοι κ.κ.του υπουργειου υγειας η Σ.Α.Δ.για Α.μ.ε.Α.[νοητικης υστερισης, ψυχικες παθησεις-διαταραχες του Ν.2072\1992 ΦΕΚ-125Α και η με αριθμο Γ4α\201\1791\98 Κ.Υ.Α.φεκ-517Β και 579Β\1998] εχουν α π ο κ λ ε ι σ μ ο απο τις εν λογω ψυχιατρικες δραστηριοτητες; ανταυτης της Σ.Α.Δ,εχουν οι μη συννομη φορεις, παρουσια και οικονομικη δραση, οι σχετικοι φοροις Ν.Π.Ι.Δ. χωρις αδειες ιδρυσης και λειτουργιας οπως εχει η Σ.Α.Δ,χωρις να επενδισουν ουτε ενα ευρο,εχουν εισπραξει το 50% του προυπολογισμου της ψυχικης υγειας,ενος για καθε Σ.Α.Δ.γινεται επενδιση πλεον των 500,000,οο ευρο.Στο κρατος εχουμε δωση φορους πλεον των 350,000,00 ευρο΄ενος αυτοι ουτε ενα ευρο.Αντιθετος,αυτοι εισπρατουν το συνολο των παγιων και λειτουργικων δαπανων,συν αυτα που δινουν οι ασθενεις,δηλαδη,πλεον των 100,00 ευρο την ημερα,χωρις τις αντιστιχες παροχες,ενος η Σ.Α.Δ.περνη 70.00 ευρο για δυπλασιες νομοθετιμενες παροχες.Αυτες τις αδικιες τις γνωριζει ο πατριαρχης της ψυχικης υγειας κ.Π.Γιαννουλατος,ελπιζω κ.Γ.Γ.να αποκατασταθουν.

 • 13 Μαΐου 2016, 11:09 | ekdd

  test/ekdda