Άρθρο 83 – Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

1. Μέχρι την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Συλλόγου «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών», εννεαμελής Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ.Ε. Η θητεία της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβεί το ένα ημερολογιακό έτος από την ημεροχρονολογία διορισμού της. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να κινήσει αμέσως τις διαδικασίες ανάδειξης των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου. Παράταση της χρονικής διάρκειας της θητείας της είναι εφικτή μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας και μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου.
2. Μέχρι την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) την ενημέρωση των εργοθεραπευτών σε όλη τη χώρα.
β) τη μέριμνα για την εγγραφή όλων των εργοθεραπευτών στο Σύλλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
γ) τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα με σκοπό τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησής τους και αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων.
δ) την ενοποίηση Περιφερειακών Τμημάτων που αριθμούν λιγότερα από πενήντα (50) μέλη και συνορεύουν γεωγραφικώς.
3. Μετά την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή παύει να υφίσταται. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή μετά την ανάδειξη των μελών κάθε Περιφερειακού Συμβουλίου παραδίδει σε αυτό το μητρώο του Περιφερειακού Τμήματος μαζί με το 50% των εισπράξεων από τις εγγραφές που έγιναν στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.
4. Τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής εφόσον εργάζονται στο δημόσιο δικαιούνται τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες από την υπηρεσία τους. Καθ’ όσο χρόνο είναι μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, διατηρούν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική τους ιδιότητα.
5. Τα έξοδα της μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, στις περιοδείες τους στην Περιφέρεια, για τις ανάγκες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, καλύπτονται από το Σύλλογο, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6. Έδρα της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται η Αθήνα.
7. Δεν επιτρέπεται η χρήση της επωνυμίας «Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών» από άλλο νομικό πρόσωπο.

  • Επί του άρθρου 83 επαναλαμβάνουμε την πρότασή μας περί τροποποίησης της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2, ώστε να έχει την δυνατότητα η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή να ενοποιεί κατ’απόλυτη διακριτική ευχέρεια τα Περιφερειακά Τμήματα, υπό την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός αυτών είναι τρία (3). Η πρότασή μας αυτή υποβάλλεται υπό την αίρεση της μη αποδοχής της πρότασης περί προσδιορισμού ευθύς εξαρχής και εκ του Νόμου του αριθμού των Περιφερειακών Τμημάτων σε τρία (3), με βάση σταθερά γεωγραφικά κριτήρια (βλέπε παρατηρήσεις και προτάσεις επί του άρθρου 73).

    Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 83 προβλέπεται, ότι τα μέλη της ΠΔΕ, εφόσον εργάζονται στο δημόσιο, δικαιούνται τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες από την υπηρεσία τους. Ωστόσο, η νομοθεσία που διέπει το καθεστώς αδειών των δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων είναι ο αντίστοιχα ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας και ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων. Στα εν λόγω νομοθετήματα δεν προβλέπεται, ωστόσο, η χορήγηση κάποιας ειδικής μορφής άδειας λόγω συμμετοχής σε όργανα διοίκησης νπδδ. Είναι, δε, σαφές, ότι οι προβλεπόμενες ημέρες κανονικής ή οιασδήποτε άλλης ειδικής μορφής άδειας ουδόλως ανταποκρίνονται στις ανάγκες παροχής εργασίας για την οργάνωση και θέση σε λειτουργία ενός νέου νπδδ.
    Υπ’αυτήν την έννοια προτείνουμε τα μέλη της ΠΔΕ, εφόσον εργάζονται στον δημόσιο τομέα, να δικαιούνται ειδική άδεια απουσίας από την υπηρεσία τους, ρητώς προβλεπομένης στην παράγραφο 4 του άρθρου 83.

  • 15 Μαΐου 2016, 18:45 | Βελίκος Κων/νος

    Είναι πολύ σωστό η επιλογή της Προσωρινής Διοικούσας να γίνει μετά από εισήγηση του ΣΕΕ καθώς είναι ο μόνος Πανελλαδικά Σύλλογος Εργοθεραπευτών σήμερα. Καθώς μέχρι σήμερα δεν ήταν υποχρεωτικό να είναι κάποιος Εργοθεραπευτής γραμμένος σε ένα Σύλλογο, ο ΣΕΕ δεν θα γνωρίζει όλους τους Εργοθεραπευτές της χώρας και η Επιτροπή θα πρέπει να αποτελείται από μέλη που θα εκπροσωπούν όλες τις περιφέρειες. Έτσι θεωρώ οτι θα πρέπει στο Νομοσχέδιο να προβλέπεται οτι στη σύνθεση της επιτροπής πρέπει να υπάρχει ένα μέλος από κάθε υγειονομική περιφέρεια και 2 από τις πιο μεγάλες (Αττικής και Μακεδονίας-Θράκης). Τα μέλη αυτά θα μπορούν να μην είναι υποχρεωτικά μέλη του ΣΕΕ έως σήμερα αλλά η επιλογή τους να γίνει με πρόταση του ΣΕΕ βάση των γνώσεων, της εμεπιρίας τους και τη δυνατότητα κίνησής τους στις περιφέρειες ευθύνης τους.