Άρθρο 36

Η περ. β της παρ. 9 του άρθρου 43 του ν.3943/2011 (Α΄66) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η μισθοδοσία και η δαπάνη εφημεριών των ιατρών κλάδου ΕΣΥ που διορίζονται στο ΝΙΜΤΣ και των ειδικευομένων ιατρών ΕΣΥ που απασχολούνται σε αυτό βαρύνουν τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας. Η δαπάνη που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση του τακτικού (μόνιμου) πολιτικού προσωπικού του ΝΙΜΤΣ που διορίσθηκε πριν την 1.1.1994 βαρύνει εφεξής τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2016, το Υπουργείο Υγείας αποδίδει στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού το ποσό που εγγράφεται στον Φ 210 ΚΑΕ 2364 του Προϋπολογισμού Εξόδων του αντίστοιχου οικονομικού έτους».