Άρθρο 06 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Τα Περιφερειακά Διατομεακά Συμβούλια έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
(α) Διαμορφώνουν και εγκρίνουν την εφαρμογή της διατομεακής ιατρικής, νοσηλευτικής, διοικητικής, επιστημονικής, εκπαι¬δευτικής και λειτουργικής διασύνδεσης των Μονάδων Ψυ¬χικής Υγείας των Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. με κριτήριο την ποιοτική παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας με βάση τις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής, της συνέχειας της φροντίδας και του σεβασμού των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου υγείας,
(β) Συντονίζουν και παρακολουθούν την εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεων του Υπουργείου υγείας σε θέματα αρμοδιότητάς τους,
(γ) Γνωμοδοτούν ετησίως προς το Υπουργείο Υγείας για τη στρατηγική και το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. και εγκρίνουν και παρακολουθούν την εφαρμογή και εκτέλεση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ..
(δ) Εισηγούνται μέτρα ψυχικής υγείας στα αρμόδια όργανα για το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων, εκτάκτων αναγκών και μαζικών καταστροφών και διαχειρίζονται τις τοπικές κρίσεις σε επίπεδο ψυχικής υγείας,
(ε) Εγκρίνουν τον ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισμό προμηθειών των Μ.Ψ.Υ. της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ.,
(στ) Γνωμοδοτούν στον Υπουργό Υγείας για θέματα ανάπτυξης των πολιτικών ψυχικής υγείας της περιοχής τους και ασκούν το συντονισμό των Διοικήσεων των παντός είδους Νοσοκομείων σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας, όπως και των λοιπών Μ.Ψ.Υ. της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ.,
(ζ) Εισηγούνται στον Υπουργό Υγείας για την τροποποίηση των Οργανισμών των ψυχιατρικών νοσοκομείων και των γενικών νοσοκομείων ως προς τις Μ.Ψ.Υ.,
(η) Εισηγούνται στον Υπουργό Υγείας μετά από εισήγηση των Τ.Επ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Π.Ε. για την ανάπτυξη και οργάνωση Μ.Ψ.Υ. στην κοινότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10 και 11 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96) με σκοπό την αποϊδρυματοποίηση, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, καθώς και κοινωνική και επαγγελματική ε¬πανένταξη ατόμων με χρόνιες ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα που νοσηλεύονται στα ψυχιατρικά νοσοκομεία ή άλλες Μ.Ψ.Υ.,
(θ) Προτείνουν στο Υπουργείο Υγείας ετήσιο πρόγραμμα εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. μετά από γνωμοδότηση των Τ.Επ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Π.Ε.,
(ι) Αποφασίζουν για την αδειοδότηση, κατάργηση, συγχώνευση ή μεταφορά Μ.Ψ.Υ. ή τμημάτων της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ., μετά από πρόταση των Τ.Επ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Π.Ε.,
(ια) Αποφασίζουν μέτρα για την ανάπτυξη και βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των Το.Ψ.Υ., καθώς και το συντονισμό, διασύνδεση και δικτύωση των Μ.Ψ.Υ κάθε Το.Ψ.Υ., μετά από πρόταση ή γνωμοδότηση, κατά περίπτωση, των Τ.Επ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Π.Ε.,
(ιβ) Εγκρίνουν προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης για την ενημέρωση των ψυχιάτρων, παιδοψυχιάτρων ή άλλων επαγγελματιών ψυχικής υγείας ή διοικητικών ή άλλων εργαζομένων στην κοινοτική ψυχιατρική, που προτείνονται από τις Τ.Επ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Π.Ε.,
(ιγ) Εισηγούνται προς τον Υπουργό Υγείας, μετά από πρόταση των Τ.Επ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Π.Ε. για το συνολικό ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων των Μ.Ψ.Υ. κάθε Το.Ψ.Υ. της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ.,
(ιδ) Αποφασίζουν το συνολικό ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων των Μ.Ψ.Υ. κάθε Το.Ψ.Υ. και Το.Ψ.Υ.Π.Ε., με εξαίρεση τα Νοσοκομεία, για τα οποία εισηγούνται προς τα αρμόδια όργανα.
(ιε) Αποφασίζουν για τη μετακίνηση, απόσπαση, μετάταξη του προσωπικού των Μ.Ψ.Υ των Το.Ψ.Υ. και Το.Ψ.Υ.Π.Ε. της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. ανάλογα με τις ανάγκες και με γνώμονα την προώθηση της παροχής κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής. Το ανωτέρω προσωπικό διατηρεί τα μισθολογικά, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά του δικαιώματα ως εκ της υπηρεσίας του,
(ιστ) Εισηγούνται στα αρμόδια όργανα τον κατάλογο των Μονάδων Ψυχικής Υγείας που εφημερεύουν και το πρόγραμμα εφημεριών αυτών, με σκοπό σε κάθε Περιφερειακή Διοίκηση Τομέων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων, καθώς και Παιδιών και Εφήβων, να εφημερεύουν Μονάδες Ψυχικής Υγείας σε εικοσιτετράωρη βάση,
(ιζ) Συντονίζουν και παρακολουθούν τη συγκρότηση συνεκτικού δικτύου παροχής υπηρεσιών για τη διασφάλιση της συνέχειας στη φροντίδα και την εξατομικευμένη θεραπεία του κάθε συγκεκριμένου ασθενούς,
(ιη) Συντάσσουν μετά από γνωμοδότηση των Τ.Επ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Π.Ε. κατευθυντήριες οδηγίες για την εύρυθμη μετάβαση στην τομεοποιημένη λειτουργία των μονάδων ψυχικής υγείας (ΜΨΥ), οι οποίες ανανεώνονται ανά τριετία,
(ιθ) Προωθούν και εποπτεύουν την ανάπτυξη δικτύου συνεργατικής φροντίδας τόσο εντός των Γενικών Νοσοκομείων (Μονάδες Συμβουλευτικής-Διασυνδετικής Ψυχιατρικής) όσο και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Κέντρα Υγείας, ΠΕΔΥ, υπηρεσίες των Δήμων-Βοήθεια στο Σπίτι κ.α.), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργού Υγείας,
(κ) Διασφαλίζουν την εγκατάσταση και ομαλή λειτουργία του συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης της πορείας των ασθενών εντός του δικτύου υπηρεσιών του κάθε Το.Ψ.Υ. και Το.Ψ.Υ.Π.Ε. και ασκούν έλεγχο ως προς το εάν τηρείται το αρχείο από κάθε Μ.Ψ.Υ.,
(κα) Εισηγούνται στον Υπουργό Υγείας σχετικά με την κατανομή των ειδικευόμενων ιατρών στις Μ.Ψ.Υ σύμφωνα με το πρόγραμμα της ειδικότητάς τους και με βάση την αρχή της κυκλικής εκπαίδευσης σε όλες τις μονάδες του δικτύου, μετά από εισήγηση των Τ.Επ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Π.Ε. και ελέγχουν την πλήρη εφαρμογή της,
(κβ) Εποπτεύουν την ομαλή διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων εντός του κάθε Το.Ψ.Υ.,
(κγ) Αξιολογούν, ετησίως, στην περιοχή αρμοδιότητάς τους την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τις Μ.Ψ.Υ.. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας ορίζονται τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια με τα οποία αξιολογείται η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των Μ.Ψ.Υ. ΝΠΔΔ, των Μ.Ψ.Υ. των ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν. 2716/99 και των Μ.Ψ.Υ. των ΝΠΙΔ του κερδοσκοπικού τομέα του άρθρου 12 του ν. 4272/2014 που εντάσσονται στους Το.Ψ.Υ. και Το.Ψ.Υ.Π.Ε. της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ.,
(κδ) Υποβάλλουν, εγγράφως, στον Υπουργό Υγείας ετήσιες εκθέσεις για το έργο τους. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται εντός τριμήνου από τη λήξη κάθε έτους.