Άρθρο 54 – Πόροι – Διαχείριση

1. Πόροι του Συλλόγου είναι:
α) Τα έσοδα από την εγγραφή νέων μελών.
β) Η ετήσια εισφορά των τακτικών μελών.
γ) Τα δικαιώματα από την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
δ) Τυχόν έκτακτες εισφορές των τακτικών μελών, μετά από απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών του και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων.
ε) Επιχορηγήσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
στ) Δωρεές ή κληροδοτήματα.
ζ) Έσοδα από την υλοποίηση προγραμμάτων που επιχορηγούνται από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους
η) Έσοδα από την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την προαγωγή των σκοπών του.
θ) Έσοδα από τις διαφημιστικές καταχωρήσεις στο περιοδικό, τα ενημερωτικά έντυπα και την ιστοσελίδα του Συλλόγου.
ι) Κάθε ποσό που εισπράττεται από το Σύλλογο για νόμιμη αιτία και προκειμένου να προαχθούν οι καταστατικοί σκοποί του.
2. Η οικονομική διαχείριση του Συλλόγου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 (Α΄204).

  • ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓ. ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

    – Προστίθεται παρ.3 στο άρθρο 54:

    «3. Ο Π.Σ.Ο. για τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του δύναται να ιδρύει νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή.»

    – Προστίθεται παρ.4 στο άρθρο 54:

    «4. Η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας του Π.Σ.Ο. καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεών του ανήκει αποκλειστικά στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων και στην Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή.»