Άρθρο 37

Το άρθρο 36 του ν.2778/1999 (Α’295), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν.3730/2008 (Α’ 262) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια, τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. δύνανται να αναθέτουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τη μηχανοργάνωσή τους, την τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων για την εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως, καθώς και τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Δημόσιων Μονάδων Υγείας (Π.Δ. 146/2003, ΦΕΚ 122 Α’) και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, εφόσον υπάρχει αδυναμία διεκπεραίωσης των εν λόγω λογιστικών εργασιών από το προσωπικό τους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την ανάθεση των εργασιών της παρ.1 του παρόντος.
3. Οι γενόμενες, από την 1-1-2015 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, δαπάνες κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ 62008/ΕΓΔΕΚΟ/1992/2008 (Β’ 2657) είναι νόμιμες, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται στους δικαιούχους σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ των εγκεκριμένων προϋπολογισμών έτους 2016 των Νοσοκομείων, υπό την προϋπόθεση οι δαπάνες αυτές να είναι εγγεγραμμένες στους προϋπολογισμούς του έτους αναφοράς.
4. Από την δημοσίευση του παρόντος καταργείται κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.»