Άρθρο 74 – Επιτροπές

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Ε. και τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειακών Συμβουλίων έχουν το δικαίωμα να καταρτίζουν επιτροπές αποτελούμενες από ένα μέλος αυτών ως Πρόεδρο και δύο ή περισσότερα μέλη. Οι επιτροπές συνιστώνται για συγκεκριμένο έργο ή συγκεκριμένη περίοδο, προκειμένου να συμβάλλουν στη μελέτη και επίλυση ειδικής φύσεως υφιστάμενων ή εκτάκτως εμφανιζόμενων στον Π.Σ.Ε. θεμάτων, απαρτίζονται δε από μέλη που έχουν ειδικότητα που σχετίζεται με τα υπό μελέτη θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Περιφερειακά Συμβούλια μπορούν να συνεδριάζουν από κοινού με την εκάστοτε αρμόδια επιτροπή για την καλύτερη ενημέρωση τους επί του υπό κρίση θέματος. Με τις ίδιες διαδικασίες μπορούν να δημιουργούνται ομάδες εργασίας ή ερευνητικές ομάδες με συγκεκριμένο σκοπό.