ΜΕΡΟΣ IV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 116 Δημοσίευση πληροφοριών (Άρθρο 120 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντίγραφο του παρόντος νόμου κατά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Όλες οι συναφείς πληροφορίες για δικαιώματα, όρους, διαδικασίες, επιβαρύνσεις, τέλη και αποφάσεις που αφορούν Γενικές Άδειες, δικαιώματα χρήσης και δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών, δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών, ειδικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις δυνάμει του παρόντος νόμου, καθώς και κάθε άλλης πληροφορίας που συμβάλλει στη δημιουργία ανοικτής κι ανταγωνιστικής αγοράς, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ. και ενημερώνονται με κατάλληλο τρόπο, ώστε οι εν λόγω πληροφορίες να είναι ευχερώς προσιτές σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό απόρρητο. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει, όπου απαιτούνται, τους όρους πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για την παροχή της εν λόγω πρόσβασης.
3. Όταν οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 2 τηρούνται από διάφορες βαθμίδες της διοίκησης, ιδίως οι πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες και τους όρους για δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών, η Ε.Ε.Τ.Τ. καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό κόστος, για την εκπόνηση εύχρηστης επισκόπησης όλων αυτών των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις εκάστοτε αρμόδιες βαθμίδες της διοίκησης και τις υπεύθυνες αρχές, προκειμένου να διευκολύνεται η υποβολή αιτήσεων για δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών.
4. Οι ειδικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις δυνάμει του παρόντος νόμου δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ. και προσδιορίζονται οι ειδικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και οι γεωγραφικές αγορές και ενημερώνονται με κατάλληλο τρόπο ώστε οι εν λόγω πληροφορίες να είναι ευχερώς προσιτές σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό απόρρητο.
5. Οι πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό σύμφωνα με την παρ. 4, παρέχονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.