Άρθρο 75 Τέλη τερματισμού (Άρθρο 75 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο 75 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, να μην επιβάλει μέγιστο τέλος τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας ή μέγιστο τέλος τερματισμού κλήσεων, σταθερής τηλεφωνίας, ή τίποτα από τα δύο, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να διεξάγει αναλύσεις αγοράς για τις αγορές τερματισμού φωνητικών κλήσεων σύμφωνα με το άρθρο 67, προκειμένου να εκτιμήσει κατά πόσον είναι απαραίτητη η επιβολή ρυθμιστικών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλει συνεπεία της εν λόγω ανάλυσης, τέλη τερματισμού κλήσεων σε σχετική αγορά με γνώμονα το κόστος, οφείλει να τηρεί τις αρχές, τα κριτήρια και τις παραμέτρους που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, το δε σχέδιο μέτρου της υπόκειται στις διαδικασίες των άρθρων 23, 32 και 33.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρακολουθεί στενά και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την εφαρμογή των τελών τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους παρόχους υπηρεσιών τερματισμού φωνητικών κλήσεων. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται ανά πάσα στιγμή να απαιτήσει από τον πάροχο υπηρεσιών τερματισμού φωνητικών κλήσεων να τροποποιήσει το τέλος που χρεώνει σε άλλες επιχειρήσεις, εάν δεν συμμορφώνεται με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 75 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972. Η Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλει ετησίως έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον BEREC σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

  • 17 Ιουλίου 2020, 16:02 | FORTHNET AE

    Θεωρούμε ότι η ΕΕΤΤ θα πρέπει να διεξάγει αναλύσεις αγοράς για τις αγορές τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως εάν τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει να επιβάλει μέγιστο τέλος τερματισμού κλήσεων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, καθώς οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται δεν αφορούν μόνο στον καθορισμό του ύψους των τελών τερματισμού αλλά περιλαμβάνουν και άλλες υποχρεώσεις όπως η μη διακριτική μεταχείριση, οι οποίες, υπό προϋποθέσεις, θα πρέπει να διατηρηθούν προκειμένου να διασφαλίζεται ότι κάθε επιχείρηση που έχει σημαντική ισχύ στην αγορά τερματισμού κλήσεων ιδίως όταν αυτή έχει σημαντικό μερίδιο στις σχετικές λιανικές αγορές δεν θα έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευθεί τη θέση της προκειμένου να περιορίσει με οποιονδήποτε τρόπο ή/και να αποκλείσει ανταγωνιστή της. Σε κάθε περίπτωση, ο καθορισμός εθνικών τελών τερματισμού αποτρέπει τον κίνδυνο εμφάνισης φαινομένων ασυμμετρίας στη σχετική αγορά.
    Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε την αναδιατύπωση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 75 ως εξής:
    «1. H Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει αναλύσεις αγοράς για τις αγορές τερματισμού φωνητικών κλήσεων σύμφωνα με το άρθρο 67, προκειμένου να εκτιμήσει κατά πόσον είναι απαραίτητη η επιβολή ρυθμιστικών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλει συνεπεία της εν λόγω ανάλυσης, τέλη τερματισμού κλήσεων σε σχετική αγορά με γνώμονα το κόστος, οφείλει να τηρεί τις αρχές, τα κριτήρια και τις παραμέτρους που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, το δε σχέδιο μέτρου της υπόκειται στις διαδικασίες των άρθρων 23, 32 και 33 καθώς και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, εφόσον αυτή εκδοθεί, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα τέλη τερματισμού που θα ορίσει δεν υπερβαίνουν το μέγιστο τέλος τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας ή μέγιστο τέλος τερματισμού κλήσεων, σταθερής τηλεφωνίας της εν λόγω απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
    2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρακολουθεί στενά και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την εφαρμογή των τελών τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους παρόχους υπηρεσιών τερματισμού φωνητικών κλήσεων. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται ανά πάσα στιγμή να απαιτήσει από τον πάροχο υπηρεσιών τερματισμού φωνητικών κλήσεων να τροποποιήσει το τέλος που χρεώνει σε άλλες επιχειρήσεις, εάν δεν συμμορφώνεται με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 75 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 ή με τα οριζόμενα στην απόφαση της για την ανάλυση της σχετικής αγοράς. Η Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλει ετησίως έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον BEREC σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου….»