Άρθρο 21 Απαιτούμενες πληροφορίες βάσει της γενικής άδειας, όσον αφορά τα δικαιώματα χρήσης και τις ειδικές υποχρεώσεις (Άρθρο 21 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

1. Με την επιφύλαξη τυχόν πληροφοριών που ζητούνται δυνάμει του άρθρου 20 και των υποχρεώσεων υποβολής πληροφοριών και εκθέσεων βάσει ελληνικού δικαίου πλην της σχετικής με τη γενική άδεια, η Ε.Ε.Τ.Τ μπορεί να απαιτεί από τις επιχειρήσεις να παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τη γενική άδεια, τα δικαιώματα χρήσης ή τις ειδικές υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 13, οι οποίες είναι αναλογικές και δικαιολογούνται αντικειμενικά ιδίως για:
α) τον συστηματικό ή κατά περίπτωση έλεγχο της συμμόρφωσης με τον όρο 1 του Μέρους Α, με τους όρους 2 και 6 του Μέρους Δ και με τους όρους 2 και 7 του Μέρους E του Παραρτήματος I και της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 13,
β) τον κατά περίπτωση έλεγχο της συμμόρφωσης με όρους όπως καθορίζονται στο Παράρτημα I, σε περίπτωση κατάθεσης μιας καταγγελίας ή όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει άλλους λόγους να αμφισβητεί τη συμμόρφωση με έναν όρο ή σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει αυτοβούλως έρευνα,
γ) τη διεξαγωγή διαδικασιών και την αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης,
δ) τη δημοσίευση συγκριτικών επισκοπήσεων της ποιότητας και της τιμής των υπηρεσιών προς όφελος των καταναλωτών,
ε) την αντιπαραβολή σαφώς καθορισμένων στατιστικών στοιχείων, εκθέσεων ή μελετών,
στ) τη διεξαγωγή αναλύσεων της αγοράς για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων σχετικά με τις αγορές του επόμενου σταδίου ή αγορές λιανικής που συνδέονται ή σχετίζονται με τις αγορές που υπόκεινται σε ανάλυση αγοράς,
ζ) τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης και της αποτελεσματικής διαχείρισης του ραδιοφάσματος και των πόρων αριθμοδότησης,
η) την αξιολόγηση των μελλοντικών εξελίξεων στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στις υπηρεσίες χονδρικής που διατίθενται σε ανταγωνιστές, στην εδαφική κάλυψη, στη διαθέσιμη για τους τελικούς χρήστες συνδεσιμότητα ή στον ορισμό περιοχών δυνάμει του άρθρου 22,
θ) τη διεξαγωγή γεωγραφικών ερευνών,
ι) την ανταπόκριση σε αιτιολογημένα αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται από τον BEREC.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και δ’ έως ι’ του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται εκ των προτέρων ή ως προϋπόθεση για την είσοδο στην αγορά.
2. Όσον αφορά τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 1 αφορούν ιδίως την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση αυτού, καθώς και τη συμμόρφωση με τυχόν υποχρεώσεις κάλυψης και ποιότητας υπηρεσιών που συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος και τον έλεγχό τους.
3. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. απαιτεί από τις επιχειρήσεις να παρέχουν πληροφορίες, όπως αναφέρεται στην παρ. 1, τις ενημερώνει σχετικά με τον ειδικό σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι εν λόγω πληροφορίες.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ δεν επαναλαμβάνει αιτήματα παροχής πληροφοριών που έχουν ήδη υποβληθεί από τον BEREC δυνάμει του άρθρου 40 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1971, όταν ο BEREC έχει θέσει στη διάθεσή της τις πληροφορίες που έλαβε.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».