Άρθρο 118 Μεταβατικές Διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τυχόν διαγωνιστικές διαδικασίες που διενεργούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ. ή το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ευρίσκονται σε εξέλιξη ολοκληρώνονται σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη.
2. Ο καθορισμός και η ανάλυση σχετικών αγορών, καθώς και οι εν εξελίξει διαβουλεύσεις ή/και κοινοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες άρχισαν πριν τη θέση σε εφαρμογή του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
3. Προγενέστερες Αποφάσεις ή Πράξεις της Ε.Ε.Τ.Τ. και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης παραμένουν εν ισχύ στο μέτρο που δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος.
4. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. πριν τη θέση σε ισχύος του παρόντος και εκκρεμούν, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
5. Σε περίπτωση που λόγω της αλλαγής αρίθμησης προγενέστερα νομοθετήματα αναφέρονται σε άρθρα που δεν έχουν σχέση με την προσδοκώμενη ρύθμιση, ισχύει η νέα αρίθμηση.

  • 17 Ιουλίου 2020, 12:33 | Όμιλος ΟΤΕ

    Τα σχόλια του Ομίλου ΟΤΕ για το άρθρο 118 έχουν ως εξής:

    Προτείνεται η διαγραφή της παρ. 2, λόγω ασάφειας.