Άρθρο 33 Διαδικασία για τη συνεκτική εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων (Άρθρο 33 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

1. Όταν για σχεδιαζόμενο μέτρο της Ε.Ε.Τ.Τ. που εμπίπτει στην παρ. 3 του άρθρου 32 και αποσκοπεί στην επιβολή, τροποποίηση ή άρση υποχρέωσης επιχείρησης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 61 ή 67 σε συνδυασμό με τα άρθρα 69 έως 76 και το άρθρο 83, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να κοινοποιήσει στην Ε.Ε.Τ.Τ. λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι το σχέδιο μέτρου δημιουργεί φραγμούς στην εσωτερική αγορά ή ότι αμφισβητεί σοβαρά τη συμβατότητά του με το ενωσιακό δίκαιο. Σε αυτή την περίπτωση, το σχέδιο μέτρου δεν εγκρίνεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. για τρεις ακόμη μήνες μετά την κοινοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Εάν δεν υπάρξει κοινοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να εγκρίνει το μέτρο, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη οποιαδήποτε σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του BEREC ή οιασδήποτε εθνικής ρυθμιστικής αρχής άλλου κράτους μέλους.
2. Κατά την τρίμηνη περίοδο στην οποία αναφέρεται η παρ. 1 η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το BEREC με στόχο την εξεύρεση του καταλληλότερου και αποτελεσματικότερου μέτρου υπό το πρίσμα των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3, λαμβάνοντας ταυτόχρονα δεόντως υπόψη τις απόψεις των συμμετεχόντων στην αγορά και την ανάγκη να διασφαλισθεί η ανάπτυξη συνεκτικής ρυθμιστικής πρακτικής.
3. Εάν στη γνωμοδότησή του, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 33 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, ο BEREC συμμερίζεται τις σοβαρές αμφιβολίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζεται στενά με τον BEREC για την εξεύρεση του καταλληλότερου και αποτελεσματικότερου μέτρου. Πριν την εκπνοή της αναφερόμενης στην παρ. 1 τρίμηνης περιόδου, η EETT δύναται είτε:
α) να τροποποιήσει ή να αποσύρει το σχέδιο μέτρου της έχοντας λάβει ιδιαιτέρως υπόψη της την αναφερόμενη στην παρ. 1 κοινοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και τη γνώμη του BEREC ή
β) να διατηρήσει το σχέδιο μέτρου της.
4. Εντός ενός μήνα από την έκδοση της σχετικής σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το στοιχείο α’ της παρ. 5 του άρθρου 33 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 ή από την άρση των επιφυλάξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το στοιχείο β’ την παρ. 5 του άρθρου 33 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον BEREC το εγκριθέν τελικό μέτρο.
Η εν λόγω χρονική περίοδος δύναται να παραταθεί προκειμένου να δοθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. η ευχέρεια να διοργανώσει δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 23.
5. Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. αποφασίσει να μην τροποποιήσει ή να μην αποσύρει το σχέδιο μέτρου βάσει της εκδοθείσας σύμφωνα με το στοιχείο α’ της παρ. 5 του άρθρου 33 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 σύστασης παρέχει αιτιολόγηση.
6. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να αποσύρει το προτεινόμενο σχέδιο μέτρου σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».