Άρθρο 50 Ανανέωση δικαιωμάτων χρήσης εναρμονισμένου ραδιοφάσματος (Άρθρο 50 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει εγκαίρως απόφαση σχετικά με την ανανέωση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης εναρμονισμένου ραδιοφάσματος, πριν από τη λήξη της διάρκειας των εν λόγω δικαιωμάτων, εκτός εάν, κατά τη στιγμή της εκχώρησης, έχει εξαιρεθεί ρητά η δυνατότητα ανανέωσης. Για τον σκοπό αυτό, η Ε.Ε.Τ.Τ. αξιολογεί την ανάγκη για την εν λόγω ανανέωση με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του κατόχου των δικαιωμάτων, στην τελευταία περίπτωση όχι νωρίτερα από πέντε έτη πριν από τη λήξη της διάρκειας των σχετικών δικαιωμάτων. Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη των ρητρών ανανέωσης που ισχύουν για τα υφιστάμενα δικαιώματα.
2. Κατά τη λήψη απόφασης σύμφωνα με την παρ. 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων:
α) την εκπλήρωση των στόχων του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 45 και της παρ. 2 του άρθρου 48, καθώς και των στόχων δημόσιας πολιτικής δυνάμει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου,
β) την εφαρμογή τεχνικού μέτρου εφαρμογής που θεσπίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 της Απόφασης 676/2002/ΕΚ,
γ) την επανεξέταση της κατάλληλης εφαρμογής των όρων που συνοδεύουν το σχετικό δικαίωμα,
δ) την ανάγκη προώθησης του ανταγωνισμού, ή αποφυγής τυχόν στρέβλωσής του, σύμφωνα με το άρθρο 52,
ε) την ανάγκη βελτίωσης της αποδοτικότητας της χρήσης του ραδιοφάσματος υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην τεχνολογία ή την αγορά,
στ) την ανάγκη να αποφεύγονται σοβαρές διαταραχές της παρεχόμενης υπηρεσίας.
3. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει πιθανή ανανέωση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης εναρμονισμένου ραδιοφάσματος για το οποίο ο αριθμός δικαιωμάτων χρήσης είναι περιορισμένος σύμφωνα με την παρ. 2, διεξάγει ανοιχτή και διαφανή διαδικασία που δεν εισάγει διακρίσεις, και μεταξύ άλλων:
α) παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους μέσω δημόσιας διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23 και
β) αναφέρει σαφώς τους λόγους για αυτήν την πιθανή ανανέωση.
Η Ε.Ε.Τ.Τ., όταν αποφασίζει εάν θα ανανεώσει τα δικαιώματα χρήσης ή θα οργανώσει νέα διαδικασία επιλογής για να χορηγήσει τα δικαιώματα χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 55, λαμβάνει υπόψη τυχόν στοιχεία που προκύπτουν από τη διαβούλευση σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σχετικά με τη ζήτηση της αγοράς από επιχειρήσεις εκτός από εκείνες που κατέχουν δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος στη σχετική ζώνη.
4. Η απόφαση ανανέωσης των ατομικών δικαιωμάτων χρήσης εναρμονισμένου ραδιοφάσματος μπορεί να συνοδεύεται από αναθεώρηση των σχετικών τελών, καθώς και από άλλους όρους και προϋποθέσεις. Κατά περίπτωση, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να προσαρμόζει τα τέλη για τα δικαιώματα χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 42.

5. Στο πλαίσιο της εφαρμογής των παρ. 3 και 4, τροποποιείται η προβλεπόμενη στην παρ. 3 του άρθρου 55 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή κάθε άλλη αντίστοιχη απόφαση που έχει εκδοθεί βάσει του προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Η προαναφερόμενη τροποποίηση πραγματοποιείται κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. και εν γένει εφαρμόζεται κατ’ αναλογία η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 55.

6. Με τον Κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 12, δύναται να εξειδικεύεται η διαδικασία ανανέωσης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».