ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIΙ Γενική Άδεια Άρθρο 12 Γενική Άδεια δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Άρθρο 12 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

1. Αρμόδια αρχή για τον καθορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συνεπάγεται η γενική άδεια, καθώς και για την εποπτεία της τήρησης τους, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, είναι η Ε.Ε.Τ.Τ..
2. Η παροχή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσιών, εκτός από υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών, επιτρέπεται, με την επιφύλαξη των ειδικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 13 ή των δικαιωμάτων χρήσης που αναφέρονται στα άρθρα 46 και 94, μόνο έπειτα από χορήγηση γενικής άδειας.
3. Για την υπαγωγή σε καθεστώς γενικής άδειας μπορεί να απαιτείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. η υποβολή δήλωσης καταχώρισης από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Η έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης δεν απαιτείται για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη γενική άδεια. Μετά την κοινοποίηση, εφόσον απαιτείται, μια επιχείρηση εκκινεί δραστηριότητα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης.
4. Η κοινοποίηση που αναφέρεται στην παρ. 3 περιορίζεται στην απλή υποβολή δήλωσης φυσικού ή νομικού προσώπου προς την Ε.Ε.Τ.Τ. με την οποία γνωστοποιείται η πρόθεσή του να αρχίσει να παρέχει υπηρεσίες ή δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και στην υποβολή των ελάχιστων πληροφοριών, οι οποίες απαιτούνται, ώστε ο BEREC και η Ε.Ε.Τ.Τ. να έχουν τη δυνατότητα τήρησης μητρώου ή καταλόγου παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιεύει ο BEREC συγκροτεί το ως άνω Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών ή/και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας αυτού, καθώς και τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει η δήλωση καταχώρισης για τον προσδιορισμό του παρόχου δικτύων ή των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εν λόγω πληροφορίες περιορίζονται:
α) στο όνομα του παρόχου,
β) στο νομικό καθεστώς, τη μορφή και τον αριθμό μητρώου του παρόχου, στην περίπτωση που ο πάροχος είναι εγγεγραμμένος σε εμπορικό μητρώο ή άλλο παρεμφερές δημόσιο μητρώο στην Ε.Ε.,
γ) στη γεωγραφική διεύθυνση της κύριας εγκατάστασης του παρόχου στην Ε.Ε., αν υπάρχει, και, κατά περίπτωση, του τυχόν δευτερεύοντος υποκαταστήματος σε κράτος μέλος, αν υπάρχει,
δ) στη διεύθυνση της ιστοσελίδας του παρόχου, κατά περίπτωση, ο οποίος σχετίζεται με την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
ε) στον υπεύθυνο επικοινωνίας και στα στοιχεία επικοινωνίας,
στ) σε σύντομη περιγραφή των δικτύων ή των υπηρεσιών που πρόκειται να παρέχονται,
ζ) στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη της Ε.Ε. και
η) στην προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας.
Δεν επιβάλλονται πρόσθετες ή χωριστές απαιτήσεις κοινοποίησης.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. προωθεί, με ηλεκτρονικά μέσα, στον BEREC, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κάθε κοινοποίηση που λαμβάνει. Οι κοινοποιήσεις που υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. πριν τις 21 Δεκεμβρίου 2020 προωθούνται στον BEREC έως τις 21 Δεκεμβρίου 2021.
5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό Γενικών Αδειών, με τον οποίο ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη γενική άδεια, τους όρους αυτής και το Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών ή/και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Στον Κανονισμό αυτό καθορίζεται επίσης και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουργία επιχειρήσεων υπό καθεστώς γενικής άδειας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προϋποθέτει την υποβολή δήλωσης καταχώρισης, καθώς και του περιεχομένου και της μορφής της δήλωσης καταχώρισης.
Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εμπίπτουν:
α) η μεταπώληση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε χρήστες,
β) η ιδιοχρησιμοποίηση τερματικού ραδιοεξοπλισμού βάσει μη αποκλειστικής χρήσης ειδικών ραδιοσυχνοτήτων από τον χρήστη για λόγους που δεν συνδέονται με οικονομική δραστηριότητα, όπως η χρήση της ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB) ή η χρήση συχνοτήτων από ραδιοερασιτέχνες, η οποία δεν συνιστά παροχή δικτύου ή υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διέπεται από τα οριζόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν στον τερματικό εξοπλισμό και το ραδιοεξοπλισμό, και
γ) τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
6. Εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου η διάθεση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους, οι οποίοι, αν και δεν διαθέτουν δική τους υποδομή ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό διαφορετικό όμως εμπορικό σήμα και επιχειρηματική οργάνωση, βασιζόμενοι στην υποδομή άλλων προσώπων που παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με τα οποία έχουν συνάψει σχετική σύμβαση.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».