Άρθρο 51 Μεταβίβαση ή χρονομίσθωση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος (Άρθρο 51 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

1. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάζουν ή να χρονομισθώνουν σε άλλες επιχειρήσεις μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος υπό την προϋπόθεση χορήγησης σχετικής έγκρισης από την Ε.Ε.Τ.Τ. κατόπιν κοινής αίτησης της επιχείρησης στην οποία έχουν χορηγηθεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος και του μελλοντικού δικαιούχου. Η υποβολή αιτήματος μεταβίβασης ή χρονομίσθωσης, καθώς και η έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ. και η συμφωνία μεταβίβασης δημοσιοποιούνται με τρόπο που δεν θίγει την εμπιστευτικότητα τυχόν επιχειρηματικών στοιχείων που περιλαμβάνουν.
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που τα μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος της επιχείρησης χορηγήθηκαν καταρχάς δωρεάν ή εκχωρήθηκαν για ραδιοφωνική ή τηλεοπτική ευρυεκπομπή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην πράξη χορήγησης ή εκχώρησής τους.
2. Σε περίπτωση εναρμονισμένου ραδιοφάσματος, κάθε μεταβίβαση ή χρονομίσθωση θα πρέπει να συμμορφώνεται με την εναρμονισμένη χρήση.
3. Επιτρέπεται η μεταβίβαση ή χρονομίσθωση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, εφόσον διατηρούνται οι αρχικοί όροι που συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ανταγωνισμού, ιδίως του άρθρου 52, η Ε.Ε.Τ.Τ.:
α) υποβάλλει τις μεταβιβάσεις και τις χρονομισθώσεις στην κατά το δυνατό λιγότερο επαχθή διαδικασία,
β) δεν αρνείται τη χρονομίσθωση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, όταν ο εκμισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραμείνει υπεύθυνος για την τήρηση των αρχικών όρων που συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης,
γ) δεν αρνείται τη μεταβίβαση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, εκτός εάν υπάρχει τεκμηριωμένος κίνδυνος ο νέος κάτοχος να μην είναι σε θέση να τηρήσει τους αρχικούς όρους για το δικαίωμα χρήσης.
Οποιαδήποτε διοικητική επιβάρυνση επιβάλλεται σε επιχειρήσεις σε σχέση με την επεξεργασία αίτησης για τη μεταβίβαση ή χρονομίσθωση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος συμμορφώνεται με το άρθρο 16.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. στις περ. α’, β’ και γ’ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους όρους που συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης ανά πάσα στιγμή, έναντι τόσο του εκμισθωτή όσο και του μισθωτή.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. διευκολύνει τη μεταβίβαση ή χρονομίσθωση των δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος, εξετάζοντας εγκαίρως κάθε αίτημα προσαρμογής των όρων που συνοδεύουν τα δικαιώματα και μεριμνώντας ώστε τα εν λόγω δικαιώματα ή το σχετικό ραδιοφάσμα να μπορούν, κατά το δυνατό, να διαχωρίζονται ή να επιμερίζονται.
Επιπλέον, στις περιπτώσεις μεταβίβασης ή χρονομίσθωσης:
α) ο νέος δικαιούχος θα πρέπει να πληροί όσες από τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες κατ’ αρχήν χορηγήθηκαν τα εν λόγω δικαιώματα κρίνονται αναγκαίες λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά την εξέλιξη της τεχνολογίας, τον χρόνο χορήγησης των δικαιωμάτων, την ανάπτυξη των δικτύων και το επίπεδο του ανταγωνισμού.
β) εφόσον πρόκειται για ραδιοφάσμα που υπόκειται σε διεθνείς διαδικασίες συντονισμού, ο νέος δικαιούχος θα πρέπει να δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να παρέχει την υποστήριξή του στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών.
Εφόσον στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου απαιτείται τροποποίηση της προβλεπόμενης στην παρ. 3 του άρθρου 55 απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. ή άλλης απόφασης που έχει εκδοθεί βάσει του προϊσχύσαντος νομοθετικού πλαισίου, ακολουθείται κατ’ αναλογία η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 55.
Ενόψει οποιασδήποτε μεταβίβασης ή χρονομίσθωσης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιοποιεί, με την επιφύλαξη του εμπορικού απορρήτου, στην επίσημη ιστοσελίδα της σε τυποποιημένη ηλεκτρονική μορφή σχετικές λεπτομέρειες που αφορούν εμπορεύσιμα μεμονωμένα δικαιώματα κατά τη δημιουργία των δικαιωμάτων και τηρεί τις λεπτομέρειες αυτές όσο υφίστανται τα δικαιώματα.
4. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται κάθε ζήτημα σχετικό με την μεταβίβαση ή χρονομίσθωση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος.
5. Με απόφαση της, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να καθορίζει ειδικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες δεν απαιτείται η έγκρισή της για τη μεταβίβαση ή τη χρονομίσθωση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, αλλά μόνο κοινοποίηση σε αυτήν και δημοσιοποίηση τόσο της πρόθεσης μιας επιχείρησης να μεταβιβάσει ή να χρονομισθώσει δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος όσο και της ίδιας της μεταβίβασης. 6. Σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, δύνανται να μεταβιβάζονται και οι σχετιζόμενες άδειες κατασκευών κεραιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».