Άρθρο 23 Μηχανισμός διαβούλευσης και διαφάνειας (Άρθρο 23 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

1. Εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 26 ή 27 ή στην παρ. 8 του άρθρου 32, σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. ή άλλες αρμόδιες αρχές προτίθενται να λάβουν μέτρα σύμφωνα με τον παρόντα νόμο ή προτίθενται να προβλέψουν περιορισμούς σύμφωνα με την παρ. 4 και 5 του άρθρου 45, και εφόσον τα εν λόγω μέτρα ή περιορισμοί έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη σχετική αγορά, παρέχουν στα ενδιαφερόμενα μέρη δυνατότητα υποβολής σχολίων-παρατηρήσεων επί του σχεδίου μέτρου εντός εύλογης χρονικής περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη την περιπλοκότητα του ζητήματος και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, εκτός εξαιρετικών περιστάσεων.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να προβαίνει σε διαβούλευση οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο, για θέματα του παρόντος νόμου.
2. Για τους σκοπούς του άρθρου 35, οι σε αυτό οριζόμενες αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την RSPG, κατά τον χρόνο της δημοσιοποίησης, σχετικά με κάθε σχέδιο μέτρων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας συγκριτικής ή ανταγωνιστικής επιλογής δυνάμει του άρθρου 55, και αφορά τη χρήση ραδιοφάσματος για την οποία έχουν καθοριστεί εναρμονισμένες προϋποθέσεις από τα τεχνικά μέτρα εφαρμογής σύμφωνα με την Απόφαση 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να επιτρέπεται η χρήση του για ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών («ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες»).
3. Η δημόσια διαβούλευση που προβλέπεται στην παρ. 1 διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. με διαδικασία που καθορίζεται με απόφασή της. Η Ε.Ε.Τ.Τ., για το σκοπό αυτόν, εκδίδει, με κανονιστική της πράξη, Κανονισμό που ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη διενέργεια διαβουλεύσεων, τις προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται, τον τρόπο δημοσιότητας, τη συλλογή και ανάλυση των απαντήσεων, την τήρηση σχετικού αρχείου διαβουλεύσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. τηρεί κεντρικό ενιαίο σημείο πληροφόρησης, στο οποίο παρατίθενται όλες οι διαβουλεύσεις, δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών, καθώς και τα συμπεράσματα της Ε.Ε.Τ.Τ. από τη διαβούλευση, με εξαίρεση τις πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα σύμφωνα με τους ενωσιακούς και τους ελληνικούς κανόνες σχετικά με το εμπορικό απόρρητο. Προς το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές που διενεργούν δημόσιες διαβουλεύσεις με περιεχόμενο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, ενημερώνουν την Ε.Ε.Τ.Τ.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».